Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

IZenzo 9:1-43

9  Kodwa uSawule, esabafuthela ngesisongelo nokubulala+ abafundi+ beNkosi, waya kumbingeleli omkhulu  waza wacela kuye iincwadi zokuya kwizindlu zesikhungu eDamasko, ukuze abazise bebotshiwe eYerusalem nabaphi na abafumeneyo abangabale Ndlela,+ kokubini amadoda nabafazi.  Ke kaloku njengoko wayehamba wasondela eDamasko, xa ngequbuliso wabanekelwa kukukhanya okuvela ezulwini,+  yaye wawela emhlabeni waza weva ilizwi lisithi kuye: “Sawule, Sawule, kutheni unditshutshisa nje?”+  Wathi: “Ungubani na, Nkosi?” Wathi: “NdinguYesu, lo umtshutshisayo.+  Noko ke, phakama+ uze ungene esixekweni, yaye uya kukuxelelwa oko umele ukwenze.”  Ke kaloku amadoda awayeseluhambeni kunye naye+ ayemile engathethi,+ esiva, eneneni, sona isandi selizwi,+ kodwa engaboni mntu.  Kodwa uSawule wavuka emhlabeni, yaye nakuba amehlo akhe ayevulekile wayengaboni nto.+ Ngoko bamrhola ngesandla baza bamkhaphela eDamasko.  Kangangemihla emithathu akazange abone nantoni na,+ yaye wayengadli engaseli. 10  EDamasko kwakukho umfundi othile ogama linguAnaniyas,+ yaye iNkosi yathi kuye embonweni: “Ananiyas!” Wathi: “Ndilapha, Nkosi.” 11  Yathi iNkosi kuye: “Phakama, uye kwisitrato esibizwa ngokuba seSithe Tye, ufune endlwini kaYudas umntu ogama linguSawule, waseTarso.+ Kuba, khangela! uyathandaza, 12  yaye embonweni ubone umntu ogama linguAnaniyas engena waza wambeka izandla ukuze abuye abone.”+ 13  Kodwa uAnaniyas waphendula wathi: “Nkosi, ndivile kwabaninzi ngale ndoda, ukuba zininzi kwazo izinto ezimbi ezenzileyo kwabo bangcwele bakho eYerusalem. 14  Yaye nalapha inegunya elivela kubabingeleli abaziintloko lokubafaka imixokelelwane bonke abo babiza egameni lakho.”+ 15  Kodwa iNkosi yathi kuye: “Yiya, ngenxa yokuba lo mntu usisitya esinyuliweyo+ kum sokuthwala igama lam ezintlangeni+ nakookumkani+ noonyana bakaSirayeli. 16  Kuba ndiya kumbonisa ngokucacileyo ukuba zininzi kwazo izinto amele abandezeleke zizo ngenxa yegama lam.”+ 17  Ngoko uAnaniyas wemka waza wangena endlwini, wambeka izandla wathi: “Sawule, mzalwana, iNkosi, uYesu obonakele kuwe endleleni obusiza ngayo, indithumile, ukuze ubuye ubone uze uzaliswe ngumoya oyingcwele.”+ 18  Yaye ngoko nangoko kwawa emehlweni akhe oko kwakukhangeleka njengamaxolo, wabuya wabona; kwaye wasukuma waza wabhaptizwa, 19  yaye wathabatha ukutya waza wazuza amandla.+ Waba kunye nabafundi kangangemihla ethile eDamasko,+ 20  yaye ngoko nangoko kwizindlu zesikhungu waqalisa ukushumayela ngoYesu,+ okokuba Lo unguNyana kaThixo. 21  Kodwa bonke abo babemva basuka bakhwankqiswa yaye babeye bathi: “Asinguye na lo mntu owababhuqayo+ abo eYerusalem babiza kweli gama, nowayeze apha ngenxa yale njongo kanye, ukuze abase bebotshiwe kubabingeleli abaziintloko?”+ 22  Kodwa uSawule wahlala ezuza amandla ngokungakumbi yaye wayewaqungaqunga amaYuda awayehlala eDamasko njengoko wayengqina ngokusengqiqweni ukuba lo nguKRISTU.+ 23  Ke ekuhambeni kwethuba, amaYuda aceba ukumbulala.+ 24  Noko ke, iyelenqe lawo nxamnye naye laziwa nguSawule. Kodwa imini nobusuku ayemlinda emasangweni ukuze ambulale.+ 25  Ngoko abafundi bakhe bamthabatha baza bamthoba ngobusuku ngembobo eseludongeni, bemhlisa ngengobozi.+ 26  Ekufikeni eYerusalem+ wenza imigudu yokuzibandakanya nabafundi; kodwa bonke babemoyika, ngenxa yokuba babengakholelwa ukuba ungumfundi. 27  Ngoko uBharnabhas weza kumnceda+ waza wamsa kubapostile, yaye wabaxelela ngokweenkcukacha indlela awayibona ngayo iNkosi+ endleleni nokuba yayithethile kuye,+ nendlela awayethethe ngayo ngokukhaliphileyo eDamasko+ egameni likaYesu. 28  Yaye waqhubeka kunye nabo, engena ephuma eYerusalem, ethetha ngokukhaliphileyo egameni leNkosi;+ 29  ethetha kwaye ephikisana namaYuda athetha isiGrike. Kodwa wona enza amalinge okumbulala.+ 30  Xa abazalwana bakufumanisayo oku, bamhlisela eKesareya baza bamthumela eTarso.+ 31  Ngoko, eneneni, ibandla+ kulo lonke elakwaYuda naseGalili naseSamariya laba noxolo, lisakheka; yaye njengoko lalihamba ekoyikeni uYehova+ nakwintuthuzelo yomoya oyingcwele+ laqhubeka lisanda. 32  Ke kaloku njengoko uPetros wayetyhutyha zonke iinxalenye wehlela nakwabo bangcwele ababehlala eLida.+ 33  Apho wafumana umntu othile ogama linguAyineya, owayelele tywa kukhuko lwakhe kangangeminyaka esibhozo, njengoko wayefe umzimba. 34  Waza uPetros wathi kuye:+ “Ayineya, uYesu Kristu uyakuphilisa.+ Vuka wandlule umandlalo wakho.” Yaye wavuka ngoko nangoko. 35  Kwaye bonke abo babengabemi baseLida nakwithafa laseSharon+ bambona, baza baphethukela eNkosini.+ 36  Kodwa eYopa+ kwakukho umfundi othile ogama linguTabhitha, elo, xa liguqulelwe, lithetha ukuthi Dorkas. Wayephuphuma zizenzo ezilungileyo+ nezipho zenceba awayezinikela. 37  Kodwa ngaloo mihla kwenzeka ukuba agule aze afe. Ngoko bamhlamba umzimba baza bambeka kwigumbi eliphezulu. 38  Ke kaloku njengoko iLida yayikufuphi neYopa,+ xa abafundi beva ukuba uPetros wayekwesi sixeko bathumela kuye amadoda amabini ukuya kumbongoza athi: “Nceda ungathingazi ukuza kuthi.” 39  Ngako oko uPetros wesuka waza wahamba kunye nawo. Yaye xa wafikayo, bamkhokelela kwigumbi eliphezulu; baza bonke abahlolokazi beza kuye belila kwaye bembonisa izambatho zangaphantsi nezangaphezulu+ ezo uDorkas wayefudula ezenza ngoxa wayenabo.+ 40  Kodwa uPetros wakhuphela phandle+ wonke ubani, waguqa ngamadolo, wathandaza, waza waphethukela kwisidumbu wathi: “Tabhitha, vuka!” Wavula amehlo akhe waza, njengoko wayebona uPetros, wahlala nkqo.+ 41  Emnika isandla sakhe, wamphakamisa,+ yaye wabiza abo bangcwele nabahlolokazi waza wamzisa ephila.+ 42  Oku kwaziwa kuyo yonke iYopa, baza abaninzi baba ngamakholwa eNkosini.+ 43  Kangangemihla eliqela wahlala eYopa+ kunye noSimon othile, umsuki.+

Umbhalo osemazantsi