Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

IZenzo 4:1-37

4  Ke kaloku ngoxa aba babini babethetha nabantu, kwafika ababingeleli abaziintloko nomphathi wetempile+ nabaSadusi,+  becaphukile ngenxa yokuba babefundisa abantu yaye bevakalisa ngokucacileyo uvuko kwabafileyo ngoYesu;+  yaye bababamba babafaka eluvalelweni kwada kwayimini elandelayo,+ kuba kwakusele kuhlwile.  Noko ke, abaninzi kwabo babephulaphule intetho bakholwa,+ yaye inani lamadoda laba malunga namawaka amahlanu.+  Ngemini elandelayo eYerusalem bahlanganiselwa ndawonye abalawuli babo namadoda amakhulu nababhali+  (kwanoAnas+ umbingeleli oyintloko noKayafa+ noYohane noAleksandire nabo bonke abo babezizalamane zombingeleli oyintloko),  babamisa phakathi kwabo baza bababuza oku: “Nikwenza ngamandla mani na okanye ngegama likabani na oku?”+  Wandula ke uPetros, ezaliswe ngumoya oyingcwele,+ wathi kubo: “Balawuli babantu namadoda amakhulu,  ukuba ngalo mhla siyancinwa, ngokwenza okulungileyo kumntu ogulayo,+ mayela nalowo lo mntu aphiliswe ngaye, 10  makwazeke kuni nonke nakubo bonke abantu bakwaSirayeli, ukuba egameni likaYesu Kristu umNazarete,+ enambethelelayo+ kodwa uThixo wamvusa kwabafileyo,+ kungaye lo athe lo mntu wema apha phambi kwenu ephilile. 11  Yena ‘ulilitye elaphathwa nini bakhi njengelingabalulekanga eliye laba yintloko yembombo.’+ 12  Ngapha koko, akukho lusindiso kuye nabani na ongomnye, kuba alikho elinye igama+ phantsi kwezulu elinikelweyo phakathi kwabantu esimele ukusindiswa ngalo.”+ 13  Ke kaloku bakubona ukuthetha ngokuphandle kukaPetros noYohane, baza baqonda ukuba babengabantu abangenamfundo nabaqhelekileyo,+ bamangaliswa. Baqonda ukuba babefudula bekunye noYesu;+ 14  yaye njengoko babekhangele kuloo mntu wayephilisiwe emi nabo,+ abazange babe nanto yakuyitsho ukubaphikisa.+ 15  Ngoko babayalela ukuba baphumele ngaphandle kweholo yeSanhedrin, baza babhunga, 16  besithi: “Siya kwenza ntoni na ngaba bantu?+ Ngenxa yokuba, enyanisweni, kwenzeke umqondiso ophawulekayo ngabo, lowo ubonakala kubo bonke abemi baseYerusalem;+ yaye asinakuwukhanyela. 17  Noko ke, ukuze ungasasazeki ngokubanzi ngokubhekele phaya phakathi kwabantu, masibaxelele ngezisongelo ukuba bangathethi kwakhona ngeli gama kuye nawuphi na umntu konke konke.”+ 18  Ngako oko bababiza baza babayala ukuba, bangathethi nawaphi na amazwi okanye bafundise naphi na ngesizinzi segama likaYesu. 19  Kodwa ekuphenduleni uPetros noYohane bathi kubo: “Enoba kububulungisa kusini na emehlweni kaThixo ukuphulaphula nina kunoThixo, zigwebeleni ngokwenu. 20  Kodwa thina, asinakuyeka ukuthetha ngezinto esizibonileyo nesizivileyo.”+ 21  Ngoko, bakuba bebasongele ngokubhekele phaya, babakhulula, ekubeni bengazange bafumane nasiphi na isizathu abanokubohlwayela sona nangenxa yabantu,+ kuba bonke babemzukisa uThixo ngenxa yoko kwakwenzekile; 22  kuba umntu owawenzeke kuye lo mqondiso wokuphilisa wayeneminyaka engaphezu kwamashumi amane ubudala. 23  Emva kokukhululwa baya kubantu+ bakowabo baza bazixela ezo zinto babezitshilo kubo ababingeleli abaziintloko namadoda amakhulu. 24  Bakukuva oku baphakamisa amazwi abo kuThixo+ ngamxhelo mnye, bathi: “Nkosi enguMongami,+ unguLowo walenzayo izulu nomhlaba nolwandle nazo zonke izinto ezikuzo,+ 25  nalowo ngomoya oyingcwele wathi ngomlomo wokhokho wethu uDavide,+ umkhonzi wakho, ‘Kwakutheni ukuze iintlanga zenze uqhushululu nezizwana zicamngce izinto ezilambathayo?+ 26  Ookumkani bomhlaba besuka bema nabalawuli babuthana ndawonye njengamntu mnye nxamnye noYehova nomthanjiswa wakhe.’+ 27  Kananjalo, uHerode noPontiyo Pilato+ kunye nabantu beentlanga kunye nezizwana zakwaSirayeli ngokwenene babehlanganisene ndawonye kwesi sixeko nxamnye nomkhonzi wakho ongcwele+ uYesu, lowo wamthambisayo,+ 28  ukuze benze ezo zinto isandla necebo lakho sazimisela kwangaphambili ukuba zibekho.+ 29  Yaye ngoku, Yehova, khawunikele ingqalelo kwizisongelo zabo,+ uze uwanike amakhoboka akho ukuba ahlale elithetha ilizwi lakho ngenkalipho yonke,+ 30  ngoxa usolula isandla sakho ukuba kuphiliswe nangoxa imiqondiso nemihlola+ isenzeka ngegama+ lomkhonzi wakho ongcwele+ uYesu.” 31  Bakuba benze isikhungo, indawo leyo babehlanganisene ndawonye kuyo yagungqiswa;+ yaye bonke bazaliswa ngumoya oyingcwele+ kwaye babelithetha ngenkalipho+ ilizwi likaThixo. 32  Ngaphezu koko, inkitha yabo babekholiwe yayintliziyo-nye, imphefumlo-mnye,+ yaye kwakungekho namnye owayengathi yeyakhe nayiphi na kwizinto awayenazo; kodwa babenazo zonke izinto ngokufanayo.+ 33  Kanjalo, ngamandla amakhulu abapostile baqhubeka benikela ubungqina ngovuko lweNkosi uYesu;+ yaye ububele obungasifanelanga babukubo bonke ngomlinganiselo omkhulu. 34  Enyanisweni, kwakungekho namnye owayeswele phakathi kwabo;+ kuba bonke ababenamasimi okanye izindlu babethengisa ngazo baze bazise amaxabiso ezinto ezithengisiweyo 35  yaye babewabeka ezinyaweni zabapostile.+ Kwakusabelwa+ ngamnye, kanye ngokokuswela kwakhe. 36  Ngoko uYosefu, owanikwa ifani enguBharnabhas+ ngabapostile, ethetha, xa iguqulelwe, uNyana weNtuthuzelo, umLevi, inzalelwane yaseSipro, 37  enesiqwenga somhlaba, wasithengisa yaye wayizisa imali waza wayibeka ezinyaweni zabapostile.+

Umbhalo osemazantsi