Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

IZenzo 3:1-26

3  Ke kaloku uPetros noYohane babenyuka besiya etempileni ngelixa lomthandazo, ilixa lesithoba,+  yaye kwakuthwelwe indoda ethile eyayisisiqhwala ukususela esibelekweni+ sikanina, eyayibekwa mihla le kufuphi nomnyango wetempile owawubizwa ngokuthi Omhle,+ ukuze icele izipho zenceba kwabo babengena etempileni.+  Yathi yakubona uPetros noYohane beza kungena etempileni yacela izipho zenceba.+  Kodwa uPetros noYohane, bayondela+ baza bathi: “Khangela apha kuthi.”  Ngoko yamilisela ingqalelo yayo kubo, ilindele ukufumana okuthile kubo.  Noko ke, uPetros wathi: “Isilivere negolide andinayo, kodwa oko ndinako ndikunika kona:+ Egameni likaYesu Kristu umNazarete,+ hamba!”+  Ngako oko wayibamba ngesandla sasekunene+ waza wayiphakamisa. Ngephanyazo iintende zeenyawo zayo namathambo amaqatha ayo aqiniswa;+  yaye, ixhuma,+ yema, yaqalisa ukuhamba, yaza yangena kunye nabo etempileni,+ ihamba ixhumaxhuma, idumisa uThixo.  Bonke abantu+ bayibona ihamba idumisa uThixo. 10  Ngaphezu koko, bayiqonda, ukuba yila ndoda ibidla ngokuhlalela izipho zenceba ngakwiSango Elihle+ letempile, baza bakhwankqiswa, bathabatheka ngokugqithiseleyo+ koko kwakwenzekile kuyo. 11  Ngoko, njengoko lo mntu wayebambelele kuPetros noYohane, bonke abantu babalekela kubo evarandeni ekuthiwa yekaSolomon,+ bethe thwanga kukumangaliseka. 12  Akukubona oku uPetros, wathi ebantwini: “Madoda akwaSirayeli, kutheni namangaliswa koku, okanye kutheni nondela kuthi ngokungathi simenze wahamba ngawethu amandla okanye ngozinikelo lobuthixo?+ 13  UTHIXO ka-Abraham nokaIsake nokaYakobi,+ uTHIXO wookhokho bethu, umzukisile+ uMkhonzi wakhe,+ uYesu, lowo nina namnikelayo+ naza namkhanyela phambi kobuso bukaPilato, xa wayegqibe kwelokuba amkhulule.+ 14  Ewe, namkhanyela lowo ungcwele nolilungisa,+ yaye nacelela indoda, umbulali,+ ukuba inikelwe kuni ngesisa, 15  ke yena uMmeli Oyintloko wobomi nambulala.+ Kodwa uThixo wamvusa kwabafileyo, sibakala eso thina esingamangqina aso.+ 16  Ngenxa yoko igama lakhe, ngokholo lwethu egameni lakhe, lenze lo mntu nimbonayo nenimaziyo womelela, kwaye ukholo olungaye lunike lo mntu oku kuphila kupheleleyo emehlweni enu nonke. 17  Yaye ngoku, bazalwana, ndiyazi ukuba nenza ngokungazi,+ kanye njengoko nabalawuli benu+ benjenjalo. 18  Kodwa ngale ndlela uThixo uzizalisekisile izinto awazazisa kwangaphambili ngomlomo wabo bonke abaprofeti, ezo uKristu wakhe wayeya kubandezeleka ngazo.+ 19  “Guqukani,+ ke ngoko, nijike+ khon’ ukuze zicinywe izono zenu,+ ukuze amaxesha okuhlaziya+ eze evela kuYehova ngenkqu 20  nokuze athumele uKRISTU omiselwe ngenxa yenu, uYesu, 21  lowo izulu, eneneni, limele limgcine kulo+ de kube ngamaxesha okubuyiselwa+ kwezinto zonke awathetha ngazo uThixo ngomlomo wabaprofeti+ bakhe abangcwele bexesha lakudala. 22  Enyanisweni, uMoses wathi, ‘UYehova uThixo uya kunivelisela phakathi kwabazalwana benu umprofeti onjengam.+ Nimele nimphulaphule ngokuvumelana nezinto zonke azithethayo kuni.+ 23  Eneneni, nawuphi na umphefumlo ongamphulaphuliyo loo mProfeti uya kutshatyalaliswa ngokupheleleyo phakathi kwabantu.’+ 24  Yaye bonke abaprofeti, enyanisweni, ukususela kuSamuweli nabo balandelelanayo, bonke abo baye bathetha, baye bayivakalisa ngokucacileyo le mihla.+ 25  Nina ningoonyana+ babaprofeti nabomnqophiso uThixo awanqophisana ngawo nookhokho benu, esithi kuAbraham, ‘Ziya kusikelelwa ngembewu yakho zonke iintsapho zomhlaba.’+ 26  UThixo, emva kokuvusa uMkhonzi wakhe, wamthumela kuni kuqala+ ukuze anisikelele ngokuthi akhwebule ngamnye kwizenzo zenu zokungendawo.”

Umbhalo osemazantsi