Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

IZenzo 27:1-44

27  Ke kaloku njengoko kwakugqitywe kwelokuba sinduluke ngesikhephe siye eItali,+ baqala ukunikela uPawulos namanye amabanjwa athile kwigosa lomkhosi eligama linguYuliyo webutho lika-Agasto.  Sakhwela esikhepheni saseAdramitiyami esasisele siza kuhamba ukuya kwiindawo ezingakunxweme lwesithili saseAsiya, sanduluka, kukho kunye nathi uAristarko+ waseMakedoni owayevela eTesalonika.  Ngemini elandelayo safika emhlabeni eSidon, yaye uYuliyo wamphatha uPawulos ngobuntu+ waza wamvumela ukuba aye kubahlobo bakhe aze anyanyekelwe ngabo.+  Kwaye sahamba ngolwandle ukusuka apho sabetha ngaphantsi kwekhusi laseSipro, ngenxa yokuba umoya wawukhangelene nathi;  yaye satyhutyha isithabazi solwandle olungaseKilikiya nasePamfiliya saza samisa kwizibuko eliseMira eLikiya.  Kodwa apho igosa lomkhosi lafumana isikhephe saseAleksandriya+ esasisiya eItali laza lasikhwelisa kuso.  Emva kokucotha iintsuku eziliqela nokufika nzima eKinido, ngenxa yokuba umoya wawungasivumeli siqhubeke, sabetha ngaphantsi kwekhusi laseKrete eSalmone,  saza sigudle unxweme ngobunzima saya kwindawo ethile ebizwa ngokuthi amaChweba Amahle, ekwakukho kufuphi nayo isixeko saseLaseya.  Njengoko kwakudlule ixesha elide yaye kungoku nje kwakuyingozi ukuhamba ngamanzi ngenxa yokuba kwanokuzila ukutya [komhla wocamagushelo]+ kwakusele kudlulile, uPawulos wancomela, 10  esithi kubo: “Madoda, ndiyaqonda ukuba olu hambo ngamanzi luza kuba nomonakalo nelahleko enkulu kungekhona kumthwalo nakwisikhephe nje kuphela kodwa kwanakwimiphefumlo yethu.”+ 11  Noko ke, igosa lomkhosi laqhubeka linikela ingqalelo kumqhubi nomnini-nqanawa kunakwizinto ezazithethwa nguPawulos. 12  Ke kaloku njengoko izibuko lalingakulungele ukuba kuchithelwe ubusika kulo, uninzi lwacebisa ukuba kundulukwe apho, ukuze lubone ukuba lwalunako kusini na ngandlel’ ithile ukufika eFinikisi kuchithwe ubusika apho, elizibuko laseKrete elivulekele ngasemntla-mpuma nangasemzantsi-mpuma. 13  Ngaphezu koko, xa umoya wasezantsi wawuvuthuza kancinane, bacinga ukuba babeyifikelele injongo yabo, yaye bayiphakamisa iankile baza bagudla unxweme ngaphakathi kwelaseKrete. 14  Noko ke, emva kwethutyana kwagaleleka isivuthuvuthu somoya+ obizwa ngokuthi yiYurokhwilo. 15  Njengoko isikhephe sathiwa hlasi ngamandla saza asakwazi ukuhlala sijongene ngqo nomoya, sanikezela saza saqhutywa nguwo. 16  Ke kaloku sabalekela ngaphantsi kwekhusi lesiqithana esithile esibizwa ngokuthi yiKawuda, ukanti kwaba ngenkankulu ukuba sikwazi ukusilawula isikhitshane+ ngasemva. 17  Kodwa emva kokusiphakamisela ngaphakathi basibophelela isikhephe; yaye besoyika ukuxinga emhlabeni eSirtis, bahlisa igiyeri baza baqhutywa ngumoya benjalo. 18  Kanti ngenxa yokuba sasiphoswa ngapha nangapha ngamandla sisivuthuvuthu, ngemini elandelayo bayenza khaphukhaphu+ inqanawa; 19  yaye ngemini yesithathu bayilahla ngezandla zabo impahla yesikhephe. 20  Kwathi kwakungabonakali langa nazinkwenkwezi kangangeentsuku ezininzi, kukho nesivuthuvuthu esikhulu,+ lanqamka lonke ithemba lokusindiswa kwethu. 21  Kwakuba kuzilwe ukutya ixesha elide, wandula ke uPawulos wema phakathi kwabo+ waza wathi: “Madoda, ngokuqinisekileyo benifanele ukuba nilithabathile icebiso lam yaye ngeningahambanga ngolwandle ukusuka eKrete nize nigaxeleke kulo monakalo nale lahleko.+ 22  Ukanti, ngoku ndinicebisa ukuba nichwayite, kuba akukho mphemfulo wenu uya kulahleka, sisikhephe kuphela esiya kwenjenjalo. 23  Kuba ngobu busuku bekumi kufuphi nam ingelosi+ kaTHIXO endingowakhe nendinikela kuye inkonzo engcwele,+ 24  isithi, ‘Musa ukoyika, Pawulos. Umelwe kukuma phambi koKesare,+ yaye, khangela! uThixo ukunike ngesisa bonke abo bahamba nawe ngamanzi.’ 25  Ngoko ke chwayitani, madoda; kuba ndiyakholwa kuThixo+ ukuba kuya kuba njengoko kanye ndixelelwe. 26  Noko ke, simele siphoseke elunxwemeni kwisiqithi esithile.”+ 27  Yathi yakuba bubusuku beshumi elinesine siphoseka ngapha nangapha kulwandle lwaseAdriya, ezinzulwini zobusuku oomatiloshe barhanela ukuba babesondela emhlabeni othile. 28  Yaye balinganisa ubunzulu baza babufumanisa buziifatom ezingamashumi amabini; ngoko baqhubeka umgama omfutshane baza kwakhona balinganisa ubunzulu baza babufumanisa buziifatom ezilishumi elinesihlanu. 29  Kwaye ngenxa yokoyika ukuba sisengaphoseka ndaweni ithile elulwalweni, baphosela phandle iiankile ezine zangasemva baza banqwenela ukuba kuse. 30  Kodwa xa oomatiloshe bafuna ukubaleka esikhepheni baza bahlisela isikhitshane elwandle besenza ngathi bazimisele ukuthoba iiankile ngaphambili, 31  uPawulos wathi kwigosa lomkhosi namajoni: “Ngaphandle kokuba aba bantu bahlale esikhepheni, aninakusindiswa.”+ 32  Ngoko amajoni azinqumla iintsontelo zesikhitshana+ aza asiyeka sawa. 33  Ke kaloku malunga nokusondela kwemini uPawulos wakhuthaza bonke ukuba batye, esithi: “Namhlanje lusuku lweshumi elinesine nilindile ningasafaki nento le etyiwayo emlonyeni. 34  Ngoko ke ndiyanikhuthaza ukuba nitye, kuba oku kuya kuba kokokhuseleko lwenu; kuba akuyi kutshabalala nonwele+ olu lwentloko yenu.” 35  Emva kokutsho oku, naye wathabatha isonka, wambulela+ uThixo phambi kwabo bonke, wasiqhekeza waza watya. 36  Ngoko bonke bachwayita baza batya. 37  Ke kaloku, xa sisonke, thina miphefumlo eyayisesikhepheni sasingamakhulu amabini anamashumi asixhenxe anesithandathu. 38  Bakwanela kukutya, baqala ukusenza khaphukhaphu+ isikhephe ngokuyiphosela ngaphandle elwandle ingqolowa. 39  Kwakuba semini, abaliqondanga elo lizwe kodwa babona itheku elithile linonxweme, yaye babezimisele ukusiqhubela kulo isikhephe,+ ukuba babenako. 40  Ngoko, benqumla iiankile, baziyeka zawela elwandle, kwangaxeshanye bekhulula izibophelelo zamaphini okubhexa baza, emva kokuphakamisela ngasemoyeni iseyile engaphambili, basingisa elunxwemeni. 41  Bangqubeka kwinduli yentlabathi eyayibethwa lulwandle kwicala ngalinye, yaxinga emhlabeni inqanawa yaye umphambili waxinga yaza yahlala ingakwazi ukuhamba, kodwa wona umva waqhekeka ngamandla waba ziingceba.+ 42  Ngako oko amajoni azimisela ukuwabulala amabanjwa, ukuze kungabikho nalinye elinokudada limke lize libaleke. 43  Kodwa igosa lomkhosi lalifuna ukumsindisa uPawulos laza lawathintela kwinjongo yawo. Yaye layalela abo bakwaziyo ukudada ukuba baziphose elwandle baze baye kufika emhlabeni kuqala, 44  baze abaseleyo balandele ngamaplanga nangezinto ezithile zesikhephe. Ngaloo ndlela bafika bonke ngokukhuselekileyo emhlabeni.+

Umbhalo osemazantsi