Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

IZenzo 24:1-27

24  Kwiintsuku ezintlanu kamva umbingeleli omkhulu uAnaniyas+ wehla ekunye namadoda amakhulu athile nesithethi sasesidlangalaleni, uTertulo othile, yaye banikela inkcazelo+ kwirhuluneli+ nxamnye noPawulos.  Xa wabizwayo, uTertulo wammangalela, esithi: “Njengokuba sinandipha uxolo olukhulu+ yaye kusenzeka iinguqulelo kolu hlanga ngenxa yakho,  ngoko ngamaxesha onke kwanakuzo zonke iindawo siyakwamkela oko, Feliks Obalaseleyo,+ ngowona mkhulu umbulelo.  Kodwa ukuze ndingabi sakubambezela ngakumbi, ndiyakubongoza ukuba usiphulaphule kancinane ngobubele bakho.  Kuba sifumene le ndoda ingumfo olizothe,+ ixhokonxa iziphendu+ phakathi kwawo onke amaYuda kuwo wonke umhlaba omiweyo yaye iyinkokeli eyintloko yehlelo lamaNazarete,+  kwaye yalinga nokuhlambela itempile+ saza sayibamba.  ——  Wena ngokwakho ngokuyincina unokufumanisa kuyo ngazo zonke ezi zinto siyimangalela ngazo.”  Ngako oko namaYuda athelela kuhlaselo, emi ngelithi ezi zinto zinjalo. 10  Ke kaloku waphendula uPawulos, yakunqwala kuye irhuluneli ukuba athethe, wathi: “Ndazi kakuhle ukuba olu hlanga belunawe njengomgwebi kangangeminyaka emininzi, yaye ke ngoko ndikulungele ukuzithethelela+ ngezinto ezingam, 11  njengoko ukwimeko yokufumanisa ukuba akuntsuku zingaphezu kweshumi elinesibini ukususela ekubeni ndenyukayo ndaya kunqula+ eYerusalem; 12  yaye abandifumananga tempileni+ ndixoxisana naye nabani na okanye ndibangela ihlokondiba+ ukuba ligxalathelane ndawonye, nokuba kukwizindlu zesikhungu okanye kuso sonke isixeko. 13  Bengenako nokuzingqina+ kuwe izinto abandimangalela ngazo kanye ngoku. 14  Kodwa ndiyakuvuma oku kuwe, ukuba ndinikela inkonzo engcwele kuTHIXO wookhokho bakowethu+ ngokulandela indlela abayibiza ngokuba ‘lihlelo,’ njengoko ndizikholelwa zonke izinto ezibekwe eMthethweni+ nezibhalwe kubaProfeti; 15  yaye ndinethemba+ kuThixo, themba elo abanalo naba bantu ngokwabo, lokuba kuza kubakho uvuko+ lwamalungisa+ nabangengomalungisa.+ 16  Kule nkalo, eneneni, ndiyaziqhelisa ngokuqhubekayo ukuba ndikuphaphele+ ukungamoni uThixo nabantu. 17  Ngoko emva kweminyaka eliqela noko ndafika ndizise izipho zenceba kuhlanga lwakowethu, neminikelo.+ 18  Kanye ngelo thuba bandifumana ndihlambulukile ngokusesikweni etempileni,+ kungekho sihlwele okanye uqhushululu. Kodwa kwakukho amaYuda athile avela kwisithili saseAsiya, 19  abefanelwe kukubakho apha phambi kwakho nokundimangalela ukuba ebenayo nantoni na nxamnye nam.+ 20  Okanye, aba bantu balapha mabatsho ngokwabo ukuba bububi buni na ababufumanayo njengoko ndandimi phambi kweSanhedrin, 21  ngaphandle kwangokuphathelele eli lizwi linye ndadanduluka ngalo ndimi phakathi kwabo lokuthi, ‘Ngenxa yovuko lwabafileyo ndiyagwetywa namhlanje phambi kwenu!’”+ 22  Noko ke, uFeliks,+ eyazi ngokuchanileyo imibandela ngokuphathelele le Ndlela,+ wawamisa la madoda waza wathi: “Xa sukuba ethe wehla uLisiya+ umphathi-mkhosi, ndiya kugqiba ngale mibandela nibandakanyeke kuyo.” 23  Waza wayalela igosa lomkhosi ukuba loo mntu agcinwe yaye kubekho ukunyenyisa okuthile eluvalelweni, nokuba angaleli nabani na kubantu bakhe ukuba bamnyamekele.+ 24  Imihla ethile kamva wafika uFeliks+ kunye noDrusila umfazi wakhe, owayengumYudakazi,+ yaye wathumelela ukuba eze uPawulos waza wamphulaphula ngokukholwa kuKristu Yesu.+ 25  Kodwa njengoko wayethetha ngobulungisa+ nokuzeyisa+ nomgwebo+ oza kuza, uFeliks wothuka waza waphendula wathi: “Okwangoku hamba, kodwa xa ndifumana ixesha elifanelekileyo ndiya kuthumelela uze kwakhona.” 26  Kwangaxeshanye, ngoko, wayethembe ukuba wonikwa imali+ nguPawulos. Ngenxa yoko wathumelela ukuba eze ngokufuthi ngakumbi yaye wayencokola naye.+ 27  Kodwa, kwakudlula iminyaka emibini, uFeliks walandelwa nguPorkiyo Festo; yaye ngenxa yokuba uFeliks wayefuna ukukholeka+ kumaYuda, wamshiya uPawulos ebotshiwe.

Umbhalo osemazantsi