Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

IZenzo 23:1-35

23  Ekhangele ngenyameko kwiSanhedrin uPawulos wathi: “Madoda, bazalwana, ndiziphathe ngesazela+ esihlambuluke ngokugqibeleleyo phambi koThixo kwada kwasa kule mini.”  Ngako oko umbingeleli omkhulu uAnaniyas wayalela abo babemi ngakuye ukuba bambethe+ emlonyeni.  Ngoko uPawulos wathi kuye: “UThixo uza kukubetha, ludongandini luqatywe mhlophe.+ Ngaba wena kwangaxeshanye uhlalele ukundigweba ngokuvumelana noMthetho+ uze, unxaxha kuwo uMthetho,+ uyalele ukuba ndibethwe?”  Abo babemi khona apho bathi: “Uyamtshabhisa na umbingeleli omkhulu kaThixo?”  Waza uPawulos wathi: “Bazalwana, bendingazi ukuba ngumbingeleli omkhulu. Kuba kubhaliwe kwathiwa, ‘Uze ungathethi kakubi ngomlawuli wabantu bakowenu.’”+  Ke kaloku xa uPawulos waphawula ukuba enye inxalenye yayiyeyabaSadusi+ kodwa enye iyeyabaFarisi, wadanduluka kwiSanhedrin esithi: “Madoda, bazalwana, ndingumFarisi,+ unyana womFarisi. Ngenxa yethemba lovuko+ lwabafileyo ndiyagwetywa.”+  Ngenxa yokuba watsho oku, kwavela ingxwabangxwaba+ phakathi kwabaFarisi nabaSadusi, yaye inkitha yahlukana.  Kuba abaSadusi+ bathi akukho luvuko+ nangelosi namoya, kodwa abaFarisi bazivakalisa esidlangalaleni zonke.  Ngoko bamemeza kakhulu,+ yaye bambi kubabhali beqela labaFarisi basukuzana ngobundlobongela, besithi: “Asifumani nto imbi kulo mntu;+ kodwa ukuba umoya okanye ingelosi ithethile kuye,+—.” 10  Ke kaloku yakukhula ingxwabangxwaba, umphathi-mkhosi woyikela ukuba uPawulos angaqwengwa ngabo, yaye wayalela ukuba umkhosi wamajoni+ uhle, umxhwile phakathi kwabo uze umzise kwindawo yokuhlala amajoni.+ 11  Kodwa ngobusuku obulandelayo iNkosi yema ngakuye+ yaza yathi: “Yomelela kakhulu!+ Kuba njengoko ubunikela ubungqina obucokisekileyo+ ngezinto ezingam eYerusalem, ngoko ukwamele unikele ubungqina naseRoma.”+ 12  Ke kaloku kwathi kwakuba semini, amaYuda ayila iyelenqe+ aza azibopha ngesiqalekiso,+ esithi akayi kudla, akayi kusela ade ambulale uPawulos.+ 13  Kwakukho abantu abangaphezu kwamashumi amane abayila eli yelenqe lifungelweyo; 14  yaye baya kubabingeleli abaziintloko+ namadoda amakhulu baza bathi: “Sizibophe ngokunzulu ngesiqalekiso sokungathabathi nentwana yokutya side simbulale uPawulos. 15  Ke ngoko, nina neSanhedrin yenzani kucace kumphathi-mkhosi ukuba ufanele amhlisele kuni, nenze ngathi nisazimisele ukumncina ngakumbi ngemibandela embandakanyayo.+ Kodwa ngaphambi kokuba asondele siya kube sesilungele ukumbulala.”+ 16  Noko ke, unyana wodade boPawulos weva ngokulalela kwabo,+ yaye weza waza wangena kwindawo yokuhlala amajoni, wakuxela oku kuPawulos. 17  Ngoko uPawulos wabizela kuye elinye lamagosa omkhosi waza wathi: “Khokela lo mfana umse kumphathi-mkhosi, kuba kukho okuthile afuna ukumxelela kona.” 18  Ngoko yena wamthabatha waza wamsa kumphathi-mkhosi waza wathi: “Ibanjwa uPawulos lindibizele kulo laza landicela ukuba ndizise lo mfana kuwe, njengoko kukho okuthile afuna ukukuxelela kona.” 19  Umphathi-mkhosi wamthabatha+ ngesandla yaye wemka waza wambuza ngasese esithi: “Yintoni na le ufuna ukundixelela yona?” 20  Wathi: “AmaYuda avumelene ukuba akucele ngomso uhlisele uPawulos kwiSanhedrin ngokungathi azimisele ukumncina ngakumbi.+ 21  Uze ungawavumeli akweyisele, kuba kuwo apho amadoda angaphezu kwamashumi amane amlalele,+ kwaye azibophe ngesiqalekiso sokungadli nokungaseli ade abe ambulele;+ yaye ngoku selelungile, alindele isithembiso sakho.” 22  Ngoko ke umphathi-mkhosi wamndulula umfana emva kokuba emyalele ukuthi: “Musa ukudiza nakubani na ukuba uzenze zacaca ezi zinto kum.” 23  Yaye wabiza abathile ababini kumagosa omkhosi waza wathi: “Lungisani amajoni angamakhulu amabini ukuba amatshe kwangoku aye eKesareya, kwanabakhweli-mahashe abangamashumi asixhenxe nababinzi abangamakhulu amabini, ngelixa lesithathu lobusuku. 24  Kanjalo, lungiselelani amaqegu ukuze bamkhwelise uPawulos baze bamdlulisele ngokukhuselekileyo kuFeliks irhuluneli.” 25  Yaye wabhala incwadi ngolu hlobo: 26  “UKlawudiyo Lisiya kobalaseleyo, iRhuluneli uFeliks:+ Ndiyabulisa! 27  Le ndoda yabanjwa ngamaYuda yaye yayisele iza kubulawa ngawo, kodwa ngequbuliso ndeza ndinomkhosi wamajoni ndaza ndayihlangula,+ ndakuqonda ukuba ingumRoma.+ 28  Yaye ndinqwenela ukuqinisekisa isizathu sokuyimangalela kwawo, ndayihlisela kwiSanhedrin yawo.+ 29  Ndafumanisa ukuba imangalelwa ngemibandela yoMthetho wawo,+ kodwa ingamangalelwa nangenye into efanela ukufa okanye imixokelelwane.+ 30  Kodwa ngenxa yokuba iyelenqe+ eliza kwenziwa nxamnye nale ndoda liye latyhilwa kum, ndiyithumela kwaoko kuwe, yaye ndiyalela abamangaleli ukuba bathethe nxamnye nayo phambi kwakho.”+ 31  Ngoko ke la majoni+ amthabatha uPawulos ngokwemiyalelo yawo aza amzisa ngobusuku kwa-Antipatris. 32  Ngemini elandelayo avumela abakhweli-mahashe ukuba bahambe naye, aza wona abuyela kwindawo yokuhlala amajoni. 33  Abo bakhweli-mahashe bangena eKesareya,+ bayinika irhuluneli incwadi baza noPawulos bamnikela kuyo. 34  Ngoko yayifunda yaza yabuza ukuba ngowaliphi na iphondo, yaye yafumanisa+ ukuba wayengowaseKilikiya.+ 35  “Ndiya kukuva ngokucokisekileyo,” yatsho, “xa abamangaleli bakho nabo befikile.”+ Yaza yayalela ukuba agcinwe ngumlindi kwibhotwe lakomkhulu likaHerode.

Umbhalo osemazantsi