Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

IZenzo 22:1-30

22  “Madoda, bazalwana+ noobawo, kuveni ukuzithethelela kwam+ kuni ngoku.”  (Ngoko, xa bevayo ukuba wayethetha nabo ngolwimi lwesiHebhere,+ bahlala bethe cwaka ngokungakumbi, yaye wathi:)  “NdingumYuda,+ owazalelwa eTarso yaseKilikiya,+ kodwa ndafundiswa kwesi sixeko ezinyaweni zikaGamaliyeli,+ ndayalelwa ngokobungqongqo+ boMthetho wamanyange, ndinenzondelelo+ ngoThixo kanye njengoko nonke nina ninjalo ngalo mhla.  Yaye ndayitshutshisa le Ndlela kwasa ekufeni,+ ndibopha yaye ndinikela ezintolongweni+ amadoda nabafazi,  njengoko umbingeleli omkhulu nayo yonke indibano yamadoda amakhulu+ inokunikela ubungqina ngam. Kubo ndafumana neencwadi+ eziya kubazalwana baseDamasko, yaye ndandisendleleni ukuze ndibazise eYerusalem bebotshiwe kwanabo babelapho ukuze bohlwaywe.  “Kodwa njengoko ndandihamba yaye ndisondela eDamasko, malunga nasemini emaqanda, ngequbuliso ndabanekelwa macala onke kukukhanya okuphuma ezulwini,+  yaye ndawela emhlabeni ndaza ndeva ilizwi elithi kum, ‘Sawule, Sawule, kutheni unditshutshisa nje?’+  Ndaphendula ndathi, ‘Ungubani na, Nkosi?’ Yathi kum, ‘NdinguYesu umNazarete, lo umtshutshisayo.’+  Ke kaloku abantu ababenam+ bakubona, eneneni, ukukhanya kodwa abalivanga ilizwi lalowo ebethetha kum.+ 10  Ngako oko ndathi, ‘Ndenze ntoni na,+ Nkosi?’ INkosi yathi kum, ‘Phakama uye eDamasko, yaye apho uya kuxelelwa ngayo yonk’ into ekumiselwe ukuba uyenze.’+ 11  Kodwa njengoko ndandingenakubona nantoni na ngenxa yobuqaqawuli boko kukhanya, ndafika eDamasko, ndirholwa ngesandla ngabo babekunye nam.+ 12  “Ke kaloku uAnaniyas, indoda ethile emoyikayo uThixo ngokoMthetho, ekunikelwe ingxelo entle ngayo+ ngawo onke amaYuda ahlala apho, 13  weza kum kwaye, emi ngakum, wathi kum, ‘Sawule, mzalwana, phinda ubone!’+ Yaye ndakhangela kuye kanye ngelo lixa. 14  Wathi, ‘UTHIXO wookhokho+ bethu ukunyulile+ ukuba ukwazi ukuthanda kwakhe nokuba ubone+ Lowo ulilungisa+ nokuba ulive ilizwi lomlomo wakhe,+ 15  ngenxa yokuba uza kuba lingqina lakhe ebantwini bonke lezinto ozibonileyo nozivileyo.+ 16  Yaye ngoku kutheni ulibazisa nje? Suka ume, ubhaptizwe+ uze uhlambe+ izono zakho ngokubiza egameni lakhe.’+ 17  “Kodwa ndabuyela eYerusalem+ yaye ndathi ndithandaza etempileni, ndazungubala+ 18  ndaza ndambona esithi kum, ‘Khawuleza uphume eYerusalem ngenxa yokuba abayi kuvumelana+ nobungqina bakho ngokuphathelele mna.’ 19  Yaye ndathi, ‘Nkosi, bona ngokwabo bazi kakuhle ukuba ndandifudula ndibavalela entolongweni+ ndize ndibakatse kwizindlu zesikhungu abo bakholwayo kuwe;+ 20  yaye ekuphalazweni kwegazi likaStefano+ ingqina lakho, nam ngokwam ndandimi khona apho ndikholiswa+ yaye ndigcine izambatho zangaphezulu zabo babembulala.’ 21  Ukanti wathi kum, ‘Hamba, ngenxa yokuba ndiya kukuthumela ezintlangeni ezikude.’”+ 22  Ke kaloku bahlala bemphulaphule kwada kwesa kweli lizwi, yaye baphakamisa amazwi abo, besithi: “Msuseni emhlabeni umntu onje, kuba wayengakufanelanga ukuphila!”+ 23  Yaye ngenxa yokuba babedanduluka kwaye belahla izambatho zabo zangaphezulu, bephosa nothuli emoyeni,+ 24  umphathi-mkhosi wayalela ukuba aziswe kwindawo yokuhlala amajoni waza wathi ufanele ancinwe ngokutyakatywa, ukuze asazi ngokupheleleyo isizathu sokukhwaza+ kwabo ngokunxamnye naye ngale ndlela. 25  Kodwa xa bamolulayo ukuze bamtywatyushe, uPawulos wathi kwigosa lomkhosi elalimi apho: “Kusemthethweni na ngani ukutyakatya umntu ongumRoma+ nongagwetyelwanga sohlwayo?” 26  Ngoko, lakukuva oku igosa lomkhosi, laya kumphathi-mkhosi laza lanikela ingxelo, lisithi: “Yintoni na le uzimisele ukuyenza? Kaloku, lo mntu ngumRoma.” 27  Ngoko umphathi-mkhosi wasondela waza wathi kuye: “Ndixelele, UngumRoma na wena?”+ Wathi: “Ewe.” 28  Umphathi-mkhosi wasabela ngokuthi: “Ndawathenga la malungelo okuba ngummi ngesixa esikhulu semali.” UPawulos wathi: “Kodwa mna ndazalelwa nokuzalelwa+ kuwo.” 29  Ke ngoko, abantu ababesele beza kumncina ngokumthuthumbisa bemka kuye ngoko nangoko; yaye umphathi-mkhosi woyika akuqinisekisa ukuba wayengumRoma+ ngenxa yokuba wayembophile. 30  Ngoko, ngemini elandelayo, njengoko wayenqwenela ukwazi ngokuqinisekileyo ukuba kutheni wayemangalelwa ngamaYuda, wamkhulula waza wayalela umbingeleli oyintloko nayo yonke iSanhedrin ukuba idibane. Yaye wamhlisa uPawulos waza wammisa phakathi kwabo.+

Umbhalo osemazantsi