Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

IZenzo 2:1-47

2  Ke kaloku ngoxa umhla womthendeleko wePentekoste+ wawuqhubeka babekunye bonke kwindawo enye,  yaye ngequbuliso kwabakho ingxolo evela ezulwini enjengaleyo kanye yempepho ebhudla ngamandla, yaza yayizalisa indlu iphela ababehleli kuyo.+  Yaye kwabonakala kubo iilwimi ezingathi zezomlilo+ kwaye zabèka, lwaza lwaolo lwahlala kuye ngamnye wabo,  baza bonke bazaliswa ngumoya oyingcwele,+ baqala ukuthetha ngeelwimi ezahlukileyo,+ kanye njengoko umoya wawubanika ukuba bathethe amazwi.  Ngokunjalo, kwakuhlala apho eYerusalem amaYuda,+ abantu aboyik’ uThixo,+ bevela kuzo zonke iintlanga zabo baphantsi kwezulu.  Kwathi kwakubakho esi sandi, yabuthelana inkitha, yadubadubeka, ngenxa yokuba ngamnye wabeva bethetha ngolwimi lwakhe.  Eneneni, yakhwankqiswa yaye yamangaliswa yathi: “Khanibone, bonke aba bathethayo ngamaGalili,+ akunjalo?  Ukanti kwenzeka njani ukuba sive, ngamnye wethu, ulwimi lwakhe esazalelwa kulo?  AmaParti namaMedi+ namaElam,+ nabemi baseMesopotamiya, nabelakwaYuda+ naseKapadokiya,+ abasePonto+ nakuso isithili saseAsiya,+ 10  nabaseFrigiya+ nasePamfiliya,+ abaseYiputa nakwimimandla yaseLibhiya, engaseKirene, nabaphambukeli abavela eRoma, amaYuda nabangeni ebuYudeni,+ 11  amaKrete+ nama-Arabhiya,+ sibeva bezithetha ngeelwimi zethu izinto zobungangamela zikaThixo.” 12  Ewe, bonke babekhwankqisiwe yaye bedidekile, besithi omnye komnye: “Ifuna ukuba yintoni na le nto?” 13  Noko ke, abanye bahlekisa ngabo bathi: “Bazele yiwayini enencasa.”+ 14  Kodwa uPetros wema kunye nabalishumi elinanye+ yaye waliphakamisa ilizwi lakhe waza wathetha la mazwi kubo: “Madoda elakwaYuda nani nonke bemi baseYerusalem,+ makwazeke oku kuni kwaye wabekeleni indlebe amazwi am. 15  Aba bantu, enyanisweni, abanxilanga,+ njengoko niba kunjalo, kuba lilixa lesithathu lemini. 16  Ngokwahlukileyo koko, oku koko kwakutshiwo ngomprofeti uYoweli, 17  ‘“Yaye ngemihla yokugqibela,” utsho uThixo, “ndiya kuthululela inxalenye yomoya wam+ phezu kwalo lonke uhlobo lwenyama, ibe baya kuprofeta oonyana benu neentombi zenu kwaye abafana benu baya kubona imibono namadoda enu amadala aya kuphupha amaphupha;+ 18  yaye kwanaphezu kwamakhoboka am naphezu kwamakhobokakazi am ndiza kuthulula inxalenye yomoya wam ngaloo mihla, ibe aya kuprofeta.+ 19  Ndiza kwenza imihlola ezulwini phezulu nemiqondiso emhlabeni phantsi, igazi nomlilo nenkungu yomsi;+ 20  ilanga+ liya kujikwa libe bubumnyama nenyanga ibe ligazi ngaphambi kokuba imini enkulu neyimbalasane kaYehova ifike.+ 21  Yaye wonk’ ubani obiza egameni likaYehova uya kusindiswa.”’+ 22  “Madoda akwaSirayeli, waveni la mazwi: UYesu umNazarete,+ indoda ekwaboniswa ngayo esidlangalaleni nguThixo kuni ngemisebenzi yamandla+ nemihlola nemiqondiso uThixo awayenzayo ngayo phakathi kwenu,+ kanye njengoko nani nisazi, 23  lo mntu, njengalowo wanikelwayo ngokwecebo elamiselwayo nokwazi kwangaphambili kukaThixo,+ nambethelela esibondeni ngesandla sabantu abachas’ umthetho naza nambulala.+ 24  Kodwa uThixo wamvusa+ ngokukhulula inimba yokufa,+ ngenxa yokuba kwakungenakwenzeka ngaye ukuqhubeka ebanjwe nkqi kuko.+ 25  Kuba uDavide uthi ngaye, ‘Ndandinaye rhoqo uYehova phambi kwamehlo am; ngenxa yokuba ungasekunene kwam ukuze ndingaze ndigungqiswe.+ 26  Ngenxa yoku intliziyo yam yachwayita nolwimi lwam lwaphuphuma yimihlali. Ngaphezu koko, kwanenyama yam iya kuhlala ethembeni;+ 27  ngenxa yokuba akuyi kuwushiya umphefumlo wam eHadesi, ungayi kumvumela nalowo unyanisekileyo wakho ukuba abone ukonakala.+ 28  Undazisile iindlela zobomi, uya kundizalisa ngokuchwayita ngobuso bakho.’+ 29  “Madoda, bazalwana, kuvumelekile ukuthetha ngokukhululekileyo kuni ngentloko-ntsapho uDavide, ukuba wasweleka+ waza wangcwatywa yaye ingcwaba lakhe liphakathi kwethu ukusa kulo mhla. 30  Ngoko ke, ngenxa yokuba wayengumprofeti yaye esazi ukuba uThixo wayemfungele ngesifungo ukuba wayeya kuhlalisa etroneni yakhe+ lowo wayevela kwisiqhamo sesinqe sakhe, 31  wabona kwangaphambili waza wathetha ngovuko lukaKRISTU, okokuba engazange ashiywe eHadesi nenyama yakhe ingazange ibone konakala.+ 32  Lo Yesu uThixo wamvusa, sibakala eso esingamangqina aso thina sonke.+ 33  Ngoko ke ngenxa yokuba waphakanyiselwa ngasekunene kukaThixo+ waza wamkela kuYise+ umoya oyingcwele owawuthenjisiwe, uthulule oku nikubonayo nenikuvayo. 34  Okunene uDavide akenyukelanga emazulwini,+ kodwa yena ngokwakhe uthi, ‘UYehova wathi eNkosini yam: “Hlala ngasekunene kwam,+ 35  ndide ndizibeke iintshaba zakho njengesihlalo seenyawo zakho.”’+ 36  Ngoko ke yonke indlu kaSirayeli mayazi ngokuqinisekileyo ukuba uThixo umenze iNkosi+ wamenza noKristu, lo Yesu nambethelelayo nina.”+ 37  Ke kaloku bakukuva oku kwathi xhokro entliziyweni,+ yaye bathi kuPetros nabanye abapostile: “Madoda, bazalwana, senze ntoni na?”+ 38  UPetros wathi kubo: “Guqukani,+ yaye ngamnye wenu makabhaptizwe+ egameni+ likaYesu Kristu ukuze kuxolelwe+ izono zenu, kwaye niya kwamkela isipho sesisa+ somoya oyingcwele. 39  Kuba esi sithembiso+ senzelwa nina nabantwana benu nabo bonke abo bakude,+ bonke abo uYehova uThixo wethu asenokubabizela kuye.”+ 40  Yaye wanikela ubungqina obucokisekileyo nangamanye amazwi amaninzi waza wababongoza, esithi: “Sindiswani kwesi sizukulwana sigwenxa.”+ 41  Ngoko ke abo balamkela ngokusuk’ entliziyweni ilizwi lakhe babhaptizwa,+ yaye ngaloo mini kongezelelwa imiphefumlo emalunga namawaka amathathu.+ 42  Kwaye baqhubeka bezinikela emfundisweni yabapostile nasekwabelaneni,+ ngokutya+ nasemithandazweni.+ 43  Eneneni, yonke imiphefumlo yafikelwa luloyiko, yaye kwenzeka imihlola nemiqondiso emininzi ngabapostile.+ 44  Bonke ababengamakholwa babendawonye, benezinto zonke ngokufanayo,+ 45  yaye bathengisa ngezinto abanazo+ nempahla baza babela bonke ingeniso yabo, kanye ngokokuswela kwakhe nabani na.+ 46  Imihla ngemihla babesiya rhoqo etempileni ngamxhelo mnye,+ betyela emakhayeni abo, bephuphuma yimihlali+ nokunyaniseka kwentliziyo, 47  bemdumisa uThixo kwaye bekholeka ebantwini bonke.+ Kwangaxeshanye uYehova waqhubeka ehlomela+ kubo mihla le abo basindiswayo.+

Umbhalo osemazantsi