Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

IZenzo 16:1-40

16  Ngoko wafika eDerbhe naseListra.+ Yaye, khangela! kwakukho mfundi uthile apho ugama linguTimoti,+ unyana womfazi ongumYuda okholwayo kodwa oyise ungumGrike,  yaye kwakunikelwa ingxelo entle ngaye ngabazalwana eListra naseIkoniyo.  UPawulos wafuna ukuhamba naye, waza wamthabatha wamalusa+ ngenxa yamaYuda awayekwezo ndawo, kuba onke ayesazi ukuba uyise ngumGrike.  Ke kaloku njengoko babehamba betyhutyha izixeko babeye banikele kwabo balapho imimiselo ukuba bayigcine leyo kwakugqitywe kuyo ngabapostile namadoda amakhulu awayeseYerusalem.+  Ngoko ke, eneneni, amabandla aqhubeka eqiniswa elukholweni+ yaye esanda ngenani imihla ngemihla.  Ngaphezu koko, badlula eFrigiya nakwilizwe laseGalati,+ ngenxa yokuba balelwa ngumoya oyingcwele ukulithetha ilizwi kuso isithili saseAsiya.  Ngokubhekele phaya, xa befika eMisiya benza imigudu yokuya eBhithiniya,+ kodwa umoya kaYesu awubavumelanga.  Ngoko badlula eMisiya baza behla baya eTrowa.+  Yaye ebudeni bobusuku kwabonakala umbono+ kuPawulos: kwakumi indoda ethile yaseMakedoni, imbongoza isithi: “Welela ngapha eMakedoni uze usincede.” 10  Ke kaloku kamsinya nje akuba ebone lo mbono, safuna ukuya eMakedoni,+ sizenzela isigqibo sokuba uThixo wayesibizele ukuvakalisa iindaba ezilungileyo kubo. 11  Ngoko ke sahamba ngolwandle sisuka eTrowa saza seza ngqo eSamotraki, kodwa ngemini elandelayo saya eNeyapoli, 12  yaye ukusuka apho saya eFilipi,+ ithanga, esisixeko esiyintloko kwisithili saseMakedoni.+ Saqhubeka kwesi sixeko, sichitha imihla ethile. 13  Yaye ngomhla wesabatha saya ngaphandle kwesango ngasemlanjeni, apho sasicinga ukuba kwakukho indawo yokuthandaza; yaye sahlala phantsi saza saqalisa ukuthetha kubafazi ababehlanganisene apho. 14  Yaye umfazi othile ogama linguLidiya, umthengisi wezimfusa, wesixeko saseTiyatira+ nongumnquli kaThixo, wayephulaphule, kwaye uYehova wayivula yabanzi intliziyo+ yakhe ukuze anikele ingqalelo kwizinto ezazithethwa nguPawulos. 15  Ke kaloku xa yena nendlu yakhe babhaptizwayo,+ wathi ngelibongozayo: “Ukuba nindigwebe ndingothembekileyo kuYehova, ngenani endlwini yam nize nihlale.”+ Yaye wasicenga ukuba siye.+ 16  Yaye njengoko sasisiya kwindawo yokuthandaza, sahlangatyezwa sisicakazana esithile esinomoya,+ idemon yokuvumisa.+ Sasifudula sizinika iinkosi zaso inzuzo eninzi+ ngokuqhelisela ubugcisa bokuxela izinto kwangaphambili. 17  Le ntombazana yasilandela thina noPawulos, idanduluka+ isithi: “Aba bantu bangamakhoboka oThixo ongOyena Uphakamileyo, abavakalisa kuni indlela yosindiso.” 18  Yakwenza oku kangangemihla emininzi. Ekugqibeleni uPawulos wadinwa koku+ waza wajika wathi kuloo moya: “Ndiyakuyalela egameni likaYesu Kristu ukuba uphume kuye.”+ Kwaye waphuma kanye ngelo lixa.+ 19  Ngoko, zakubona iinkosi zayo ukuba limkile ithemba lazo lenzuzo,+ zambamba uPawulos noSilas zaza zabarhuqela kwindawo yemarike kubalawuli,+ 20  yaye, zabakhokelela koomantyi basekuhlaleni, zathi: “Aba bantu basiphazamisa+ ngokukhulu isixeko sethu, bengamaYuda nje bona, 21  yaye bavakalisa amasiko+ ekungekho mthethweni ngathi ukuba siwamkele okanye siwaqhelisele, ekubeni singamaRoma.” 22  Saza isihlwele sisonke savukelana nabo; yaye oomantyi basekuhlaleni, emva kokukrazula izambatho zabo zangaphezulu, banikela umyalelo wokubabetha ngeentonga.+ 23  Emva kokuba bebabethe izithonga ezininzi,+ babaphosa entolongweni, beyalela umgcini-ntolongo ukuba abagcine ngokunqabisekileyo.+ 24  Ngenxa yokuba efumene umyalelo onjalo, wabaphosa kwintolongo engaphakathi+ waza waziqinisa iinyawo zabo ezitokisini.+ 25  Kodwa malunga naphakathi kobusuku+ uPawulos noSilas babethandaza, bedumisa uThixo ngengoma;+ yaye amabanjwa ayebeva. 26  Ngequbuliso kwabakho inyikima enkulu yomhlaba, kangangokuba iziseko zentolongo zagungqiswa. Ngaphezu koko, zonke iingcango zavuleka ngephanyazo, yaye imixokelelwane yabo bonke yakhululeka.+ 27  Umgcini-ntolongo, evuka ebuthongweni aze abone iingcango zentolongo zivulekile, wathi rhuthu ikrele lakhe yaye wayesele eza kuzibulala,+ ecinga ukuba amabanjwa abalekile.+ 28  Kodwa uPawulos wamemeza ngelizwi elikhulu, esithi: “Musa ukuzenzakalisa,+ kuba sonke silapha!” 29  Ngoko wacela ukuba kuziwe nesibane waza waxhumela ngaphakathi yaye, engcangcazela, wawa phantsi+ phambi kukaPawulos noSilas. 30  Yaye wabazisa ngaphandle waza wathi: “Bahlekazi, ndimele ndenze ntoni na+ ukuze ndisindiswe?” 31  Bathi: “Kholwa kwiNkosi uYesu yaye uya kusindiswa,+ wena nendlu yakho.”+ 32  Balithetha ilizwi likaYehova kuye ndawonye nabo bonke abo babesendlwini yakhe.+ 33  Wabathabatha ngelo lixa lobusuku waza wayihlamba imivilambo yabo; yaye, bonke, yena nendlu yakhe babhaptizwa+ ngaphandle kokulibazisa. 34  Wabazisa endlwini yakhe waza walungisa itafile phambi kwabo, waphuphuma yimihlali kunye nayo yonke indlu yakhe ekubeni wayekholwa kuThixo. 35  Kwathi kwakuba semini, oomantyi basekuhlaleni+ bathumela amadindala ukuya kuthi: “Khulula loo madoda.” 36  Ngoko umgcini-ntolongo wawaxela amazwi abo kuPawulos esithi: “Oomantyi basekuhlaleni bathumele abantu ukuba nina nobabini nikhululwe. Ngoko ke, phumani nize nihambe ngoxolo.” 37  Kodwa uPawulos wathi kubo: “Basikatse esidlangalaleni singagwetyelwanga sohlwayo, singabantu abangamaRoma,+ baza basifaka entolongweni; yaye ngoku basikhupha ngokufihlakeleyo na? Hayi khona! mabeze kusikhupha ngokwabo.” 38  Amadindala awaxela la mazwi koomantyi basekuhlaleni. Bona bafikelwa luloyiko bakuva ukuba la madoda ayengamaRoma.+ 39  Ngoko beza bababongoza baza, emva kokubakhupha, babacela ukuba bemke kweso sixeko. 40  Kodwa baphuma entolongweni baza baya kwikhaya likaLidiya, yaye bakubona abazalwana babakhuthaza+ baza bemka.

Umbhalo osemazantsi