Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

IZenzo 15:1-41

15  Yaye kwehla abantu abathile bevela kwelakwaYuda+ baza bafundisa abazalwana besithi: “Ngaphandle kokuba naluke+ ngokwesiko likaMoses,+ aninakusindiswa.”  Kodwa xa kwabakho ingxwabangxwaba enkulu nokuphikisana kukaPawulos noBharnabhas kunye nabo, balungiselela ukuba uPawulos noBharnabhas nabanye abathile kubo benyuke baye kubapostile namadoda amakhulu eYerusalem+ ngokubhekisele kule mpikiswano.  Ngako oko, emva kokuba bekhatshwe ngokuyinxenye libandla,+ aba bantu baqhubeka nendlela yabo betyhutyha iFenike neSamariya, bebalisa ngokweenkcukacha inguquko yabantu beentlanga,+ yaye babebangela uvuyo olukhulu kubo bonke abazalwana.+  Ekufikeni eYerusalem bamkelwa ngobubele+ libandla nabapostile namadoda amakhulu, yaye bazibalisa izinto ezininzi awayezenzile uThixo ngabo.+  Kanti, bambi kwabo behlelo labaFarisi ababekholiwe baphakama kwizihlalo zabo baza bathi: “Kuyimfuneko ukuba baluswe+ baze bayalelwe ukuba bagcine umthetho kaMoses.”+  Yaye abapostile namadoda amakhulu bahlanganisana ndawonye ukuba babonisane ngalo mcimbi.+  Ke kaloku xa kwabakho ukuphikisana okukhulu,+ uPetros wasukuma waza wathi kubo: “Madoda, bazalwana, niyazi kakuhle ukuba ukususela kwimihla yangaphambili uThixo wanyula phakathi kwenu ukuba abantu beentlanga balive ngomlomo wam ilizwi leendaba ezilungileyo baze bakholwe;+  yaye uThixo, oyaziyo intliziyo,+ wanikela ubungqina ngokubanika umoya oyingcwele,+ kanye njengoko wenjenjalo nakuthi.  Kwaye akazange enze lucalucalulo konke konke phakathi kwethu nabo,+ kodwa wazisulungekisa iintliziyo zabo ngokholo.+ 10  Ngoko, kutheni nimvavanya nje uThixo ngokubeka entanyeni yabafundi idyokhwe+ leyo thina nookhokho bethu singakwazanga ukuyithwala?+ 11  Ngokwahlukileyo koko, sikholosa ngokusindiswa ngobubele obungasifanelanga+ beNkosi uYesu ngendlela efanayo neyabo bantu.”+ 12  Ngako oko inkitha iphela yathi cwaka, yaphulaphula kuBharnabhas noPawulos bebalisa imiqondiso nemihlola emininzi uThixo awayeyenza ngabo phakathi kweentlanga.+ 13  Emva kokuba beyekile ukuthetha, uYakobi waphendula, esithi: “Madoda, bazalwana, ndiveni.+ 14  USimiyon+ ubalise ngokucokisekileyo indlela uThixo okwesihlandlo sokuqala awayiphethulela ngayo ingqalelo yakhe ezintlangeni ukuba kuzo athabathe isizwana segama lakhe.+ 15  Yaye amazwi abaProfeti ayavumelana noku, kanye njengoko kubhaliwe kwathiwa, 16  ‘Emva kwezi zinto ndiya kubuya ndize ndiwakhe umnquba kaDavide owe phantsi; yaye ndiya kubuya ndiwakhe amanxuwa awo ndize ndiwumise kwakhona,+ 17  ukuze abo baseleyo ebantwini bamfune ngenyameko uYehova, ndawonye nabantu beentlanga zonke, abantu ababizwa ngegama lam, utsho uYehova, ozenzayo ezi zinto,+ 18  ezaziwayo kwakudala.’+ 19  Ngoko ke isigqibo sam sikukuba bangakhathazwa abo ezintlangeni baphethukela kuThixo,+ 20  kodwa babhalelwe ukuba bakhwebuke kwizinto ezingcoliswe zizithixo+ nakuhenyuzo+ nakwinto ekrwitshiweyo+ nasegazini.+ 21  Kuba ukususela kumaxesha amandulo kwizixeko ngezixeko uMoses ebenabo abo bamshumayelayo, ngenxa yokuba ufundwa ngokuvakalayo kwizindlu zesikhungu zonke iisabatha.”+ 22  Ngoko kwakholeka kubapostile namadoda amakhulu ndawonye nebandla liphela ukuthumela amadoda anyuliweyo phakathi kwabo ukuya kwa-Antiyokwe kunye noPawulos noBharnabhas, angala, uYudas owayebizwa ngokuba nguBharsabhas+ noSilas, amadoda akhokelayo phakathi kwabazalwana; 23  yaye ngesandla sabo babhala oku: “Abapostile namadoda amakhulu, bazalwana, kwabo bazalwana bakwa-Antiyokwe+ naseSiriya+ naseKilikiya abavela ezintlangeni: Siyabulisa! 24  Ekubeni sivile ukuba abathile phakathi kwethu banibangele inkathazo ngeentetho,+ bezama ukubhukuqa imiphefumlo yenu, nangona singazange sibanike nayiphi na imiyalelo,+ 25  sifikelele kwisivumelwano ngamxhelo mnye+ yaye kukholekile kuthi ukunyula amadoda okuwathuma kuni ndawonye nabo baziintandane kuthi, uBharnabhas noPawulos,+ 26  abantu abayinikeleyo imiphefumlo yabo ngenxa yegama leNkosi yethu uYesu Kristu.+ 27  Ngoko ke sithumela uYudas noSilas,+ ukuze nabo baxele izinto ezifanayo ngelizwi.+ 28  Kuba kukholekile kumoya oyingcwele+ nakuthi ngokwethu ukungongezeleli uxanduva+ olubhekele phaya kuni, ngaphandle kwezi zinto ziyimfuneko, 29  ukuba nikhwebuke kwizinto ezibingelelwe kwizithixo+ nasegazini+ nakwizinto ezikrwitshiweyo+ nakuhenyuzo.+ Ukuba niyazikhwebula kwezi zinto,+ niya kuphumelela. Mpilo-ntle!” 30  Ngako oko, bakuba bendululwe abantu, behla baya kwa-Antiyokwe, yaye bayihlanganisela ndawonye inkitha baza bayinika incwadi.+ 31  Emva kokuyifunda, baba nemihlali ngenxa yokhuthazo olo.+ 32  Yaye uYudas noSilas, ekubeni nabo babekwangabaprofeti,+ babakhuthaza abazalwana ngokuthetha okuninzi baza babomeleza.+ 33  Ngoko, emva kwexesha elithile, bandululwa ngoxolo+ ngabazalwana besiya kwabo babebathumile. 34  —— 35  Noko ke, uPawulos noBharnabhas, benabanye abaninzi, baqhubeka bechitha ixesha kwa-Antiyokwe+ befundisa yaye bevakalisa iindaba ezilungileyo zelizwi likaYehova.+ 36  Ke kaloku emva kwemihla ethile uPawulos wathi kuBharnabhas: “Masibuyele size sityelele abazalwana kuzo zonke izixeko esavakalisa kuzo ilizwi likaYehova ukuze sibone ukuba banjani na.”+ 37  UBharnabhas wayezimisele ukuba kuthatyathwe kwanoYohane, owayebizwa ngokuba nguMarko.+ 38  Kodwa uPawulos akazange acinge ukuba kufanelekile ukuhamba naye, ekubeni wayebashiyile ePamfiliya+ akahamba nabo ukuya emsebenzini. 39  Ngako oku kwabakho ukudubuleka kabukhali komsindo, kangangokuba bahlukana; waza uBharnabhas+ wathabatha uMarko wanduluka ngesikhephe esiya eSipro.+ 40  UPawulos wakhetha uSilas+ waza wemka emva kokuba wayenikelwe kububele obungasifanelanga bukaYehova ngabazalwana.+ 41  Kodwa wayityhutyha iSiriya neKilikiya, esomeleza amabandla.+

Umbhalo osemazantsi