Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

IZenzo 13:1-52

13  Ke kaloku kwa-Antiyokwe kwakukho abaprofeti+ nabafundisi kwibandla lasekuhlaleni, uBharnabhas kwakunye noSimiyon owayebizwa ngokuba nguNigere, noLukiyo+ waseKirene, noManayen owafundiswa noHerode umlawuli wesithili, noSawule.  Njengoko babelungiselela esidlangalaleni+ kuYehova yaye bezila ukutya, umoya oyingcwele wathi: “Kubo bonke abantu ndibekeleni uBharnabhas noSawule+ bucala ngenxa yomsebenzi endibabizele wona.”  Bandula ke bazila ukutya, bathandaza, bababeka izandla,+ baza babandulula.  Ngako oko la madoda, ethunyelwe ngumoya oyingcwele, ehla aya eSelukiya, yaye ukusuka apho anduluka ngesikhephe aya eSipro.  Athi akuba seSalami aqalisa ukuvakalisa ilizwi likaThixo kwizindlu zesikhungu zamaYuda. Ayenaye kwanoYohane+ enjengomlindi.  Akuba esityhutyhile isiqithi siphela de aya kufikelela ePafo, aqubisana nendoda ethile, umkhafuli, umprofeti+ wobuxoki, umYuda ogama linguBhar-Yesu,  yaye wayekunye nebamba uSergiyo Pawulos, indoda enengqiqo. Ebizele kuye uBharnabhas noSawule, lo mntu wayekufuna ngokunyamekileyo ukuva ilizwi likaThixo.  Kodwa uElimas umkhafuli (leyo, enyanisweni, yindlela igama lakhe eliguqulelwa ngayo) wabachasa,+ efuna ukulishenxisa ibamba elukholweni.  USawule, okwanguPawulos, ezaliswe ngumoya oyingcwele, wakhangela kuye ngenyameko 10  waza wathi: “Owu mntundini uzele lulo lonke uhlobo lwenkqatho nalo lonke uhlobo lobutshijolo, nyanandini kaMtyholi,+ lutshabandini lwayo yonk’ into ebubulungisa, akuyi kuyeka na ukuzigqwetha iindlela ezilungileyo zikaYehova? 11  Kaloku, ngoko, khangela! isandla sikaYehova siphezu kwakho, yaye uya kuba yimfama, ungakuboni ukukhanya kwelanga kangangesihlandlo sexesha.” Ngephanyazo wawelwa yinkungu eshinyeneyo nobumnyama, yaye wajikeleza efuna abantu bokumrhola ngesandla.+ 12  Ngoko ibamba,+ lakukubona oko kwakwenzekile, laba likholwa, njengoko lalithe khamnqa yimfundiso kaYehova. 13  Abantu, ndawonye noPawulos, bahamba ke ngolwandle besuka ePafo baza bafika ePerga esePamfiliya.+ Kodwa uYohane+ wemka kubo waza wabuyela+ eYerusalem. 14  Noko ke, bona bahamba besuka ePerga baya kwa-Antiyokwe yasePisidiya yaye, bengena kwindlu yesikhungu+ ngomhla wesabatha, bathabatha isihlalo. 15  Emva kofundo lwasesidlangalaleni loMthetho+ nolwabaProfeti amagosa ongamelayo+ kwindlu yesikhungu athumela kubo, esithi: “Madoda, bazalwana, ukuba kukho naliphi na ilizwi eninalo lokukhuthaza abantu, lixeleni.” 16  Ngoko uPawulos wasukuma, yaye ewangawangisa+ ngesandla sakhe, wathi: “Madoda, maSirayeli nani nimoyikayo uThixo, yivani.+ 17  UTHIXO wesi sizwana uSirayeli wanyula ookhokho bethu, yaye wabaphakamisa abantu ebudeni bokuhlala kwabo njengabaphambukeli kwilizwe laseYiputa waza wabakhupha kulo ngengalo ephakamileyo.+ 18  Yaye kangangethuba elimalunga neminyaka engamashumi amane+ wazinyamezela izenzo zabo entlango. 19  Emva kokutshabalalisa iintlanga ezisixhenxe kwilizwe lakwaKanan, wababela ilizwe lazo ngeqashiso:+ 20  konke oko ebudeni beminyaka emalunga namakhulu amane anamashumi amahlanu. “Yaye emva kwezi zinto wabanika abagwebi kwada kwakuSamuweli umprofeti.+ 21  Kodwa ukususela ngoko bafuna ukumkani,+ waza uThixo wabanika uSawule unyana kaKishe, indoda yesizwe sakwaBhenjamin,+ kangangeminyaka engamashumi amane. 22  Yaye emva kokumshenxisa,+ wabavelisela uDavide njengokumkani,+ lowo wanikela ubungqina ngaye wathi, ‘Ndifumene uDavide unyana kaYese,+ indoda evunyiweyo yintliziyo yam,+ oya kwenza zonke izinto endizinqwenelayo.’+ 23  Kwinzala+ yalo mntu ngokuvumelana nesithembiso sakhe uThixo uzisele uSirayeli umsindisi,+ uYesu, 24  emva kokuba uYohane,+ ngaphambi kokungena kwaLowo,+ washumayela esidlangalaleni kubo bonke abantu bakwaSirayeli ubhaptizo olufuzisela inguquko. 25  Kodwa njengoko uYohane wayezalisekisa ikhondo lakhe, wayeye athi, ‘Niba ndingubani na? Andinguye. Kodwa, khangelani! ukho ozayo emva kwam endingakufanelekelanga ukukhulula iimbadada zeenyawo zakhe.’+ 26  “Madoda, bazalwana, nina bonyana bomnombo wakwa-Abraham nabanye phakathi kwenu abamoyikayo uThixo, ilizwi lolu sindiso lithunyelwe kuthi.+ 27  Kuba abemi baseYerusalem nabalawuli babo abamazanga Yena,+ kodwa, xa bebesebenza njengabagwebi, bazizalisekisa izinto ezavakaliswa ngabaProfeti,+ zinto ezo ezifundwa ngokuvakalayo iiSabatha zonke, 28  yaye, nangona bengafumananga sizathu sokuba afe,+ bafuna kuPilato ukuba makabulawe.+ 29  Bakuba, ke, bezifezile zonke izinto ezazibhaliwe ngaye,+ bamthula esibondeni+ baza bambeka engcwabeni lenkumbulo.+ 30  Kodwa uThixo wamvusa kwabafileyo;+ 31  yaye kangangeentsuku ezininzi wabonakala kwabo babenyuke kunye naye ukusuka eGalili ukuya eYerusalem, ngoku abangamangqina akhe ebantwini.+ 32  “Yaye ngoko sivakalisa kuni iindaba ezilungileyo ngesithembiso esenziwa kookhokho,+ 33  eso uThixo asizalisekise ngokupheleleyo kuthi bantwana babo ngokuthi avuse uYesu;+ kwananjengoko kubhaliwe kwindumiso yesibini kwathiwa, ‘Ungunyana wam, ndiye ndaba nguYihlo ngalo mhla.’+ 34  Yaye ngokuphathelele ukumvusa kwakhe kwabafileyo, angabi sabuyela ekonakaleni, wathi, ‘Ndiza kuninika ububele bothando obuthembekileyo bukaDavide.’+ 35  Uthi kwenye indumiso, ‘Akuyi kumvumela lowo unyanisekileyo wakho ukuba abone ukonakala.’+ 36  Kuba uDavide,+ kwelinye icala, wenza ukuthanda kukaThixo okucacileyo kwisizukulwana sakhe waza walala ekufeni yaye wabekwa kunye nookhokho bakhe, wakubona ukonakala.+ 37  Kwelinye icala, lowo uThixo wamvusayo akazange abone konakala.+ 38  “Makwazeke ke ngoko kuni, bazalwana, ukuba ngaye Lowo kuvakaliswa kuni uxolelo lwezono;+ 39  nokuba kuzo zonke izinto enaningenakuvakaliswa ningenatyala kuzo ngomthetho kaMoses,+ wonk’ ubani okholwayo uvakaliswa engenatyala ngaye Lowo.+ 40  Ngoko ke lumkani ukuba oko kutshiwo kubaProfeti kunganifikeli, 41  ‘Bonani, nina bagculeli, nize nimangaliswe, yaye yithini shwaka, ngenxa yokuba ndisebenza umsebenzi ngemihla yenu, umsebenzi eningasayi kuze niwukholelwe kwanokuba nabani na anganibalisela wona ngokweenkcukacha.’”+ 42  Ke kaloku ekuphumeni kwabo, abantu babongoza ngale mibandela ukuba ithethwe kubo ngesabatha elandelayo.+ 43  Ngoko emva kokuchithakala kwendibano yendlu yesikhungu, abaninzi bamaYuda nabangeni ebuYudeni ababenqula uThixo balandela uPawulos noBharnabhas,+ abathi ekuthetheni kubo baqalisa ukubabongoza+ ukuba baqhubeke kububele obungasifanelanga bukaThixo.+ 44  Ngesabatha elandelayo phantse sonke isixeko sahlanganisana ndawonye ukuze sive ilizwi likaYehova.+ 45  Xa amaYuda abona izihlwele, azaliswa likhwele+ aza aziphikisa ngokunyelisa izinto ezazithethwa nguPawulos.+ 46  Yaye ngoko, bethetha ngenkalipho, uPawulos noBharnabhas bathi: “Kwakuyimfuneko ngelizwi likaThixo ukuba lithethwe kuni kuqala.+ Ekubeni nina nilityhalela kude+ kuni yaye ningazigwebi ningababufanelekeleyo ubomi obungunaphakade, khangelani! siphethukela ezintlangeni.+ 47  Enyanisweni, uYehova ubeke umyalelo phezu kwethu wathi, ‘Ndikumisele njengokhanyiselo lweentlanga,+ ukuze wena ube lusindiso ukusa eziphelweni zomhlaba.’”+ 48  Bathi abeentlanga bakukuva oku, baba nemihlali, balizukisa ilizwi likaYehova,+ yaye bonke abo babenotyekelo olufanelekileyo ngobomi obungunaphakade baba ngamakholwa.+ 49  Ngapha koko, ilizwi likaYehova laqhubeka lithwalelwa kulo lonke ilizwe.+ 50  Kodwa amaYuda+ axhokonxa abafazi abadumileyo ababenqula uThixo namadoda aziintloko esixeko, yaye avusa intshutshiso+ nxamnye noPawulos noBharnabhas aza abaphosela ngaphandle kwemida yawo. 51  Bawavuthululela uthuli lweenyawo zabo+ baza baya eIkoniyo. 52  Yaye abafundi baqhubeka bezaliswa luvuyo+ nomoya oyingcwele.

Umbhalo osemazantsi