Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

IZenzo 11:1-30

11  Ke kaloku abapostile nabazalwana ababekwelakwaYuda beva ukuba nabantu beentlanga+ babelamkele ilizwi likaThixo.  Ngoko xa uPetros wenyukela eYerusalem, abaxhasi bolwaluko+ basukuzana naye,  besithi wayengene endlwini yamadoda angalukileyo waza wadla nawo.  Ngako oko uPetros waqhubeka ecacisa iinkcukacha kubo, esithi:  “Ndandikwisixeko saseYopa ndithandaza, ndaza ndazungubala, ndabona umbono, uhlobo oluthile lwesitya sisihla njengeshiti lelinen elikhulu lithotywa ezulwini ngamasondo alo amane, yaye leza lada lafikelela kum.  Ndilondele, ndaqwalasela ndaza ndabona izidalwa ezizitho zine zomhlaba namarhamncwa nezinto ezirhubuluzayo neentaka zezulu.+  Kanjalo ndeva ilizwi lisithi kum, ‘Vuka, Petros, xhela udle!’+  Kodwa ndathi, ‘Nakanye, Nkosi, ngenxa yokuba into eyinqambi okanye engahlambulukanga ayizange ingene emlonyeni wam.’+  Isihlandlo sesibini ilizwi elivela ezulwini laphendula lathi, ‘Musa ukuzibiza ngokuba ziyinqambi izinto azihlambululeyo uThixo.’+ 10  Oku kwenzeka okwesihlandlo sesithathu, yaye yonk’ into yenyuselwa ezulwini kwakhona.+ 11  Kanjalo, khangela! ngephanyazo kwakumi amadoda amathathu kwindlu esasikuyo, wona ethunyelwe kum evela eKesareya.+ 12  Ngoko umoya+ wandixelela ukuba ndihambe nawo, ndingathandabuzi konke konke. Kodwa aba bazalwana bathandathu nabo bahamba kunye nam, yaye sangena endlwini yaloo ndoda.+ 13  “Yasixelela indlela eyabona ngayo ingelosi isima endlwini yayo isithi, ‘Thumela abantu eYopa uze uthumele kuSimon onefani enguPetros ukuba eze,+ 14  yaye uya kuthetha kuwe izinto eniya kusindiswa ngazo wena nayo yonke indlu yakho.’+ 15  Kodwa ndakuqalisa ukuthetha, umoya oyingcwele wawela phezu kwabo kanye njengoko wawenjenjalo naphezu kwethu ekuqaleni.+ 16  Ngako oko ndakhumbula ilizwi leNkosi, indlela eyayifudula isitsho ngayo ukuthi, ‘UYohane wabhaptiza ngamanzi,+ kodwa nina niya kubhaptizelwa kumoya oyingcwele.’+ 17  Ukuba, ke ngoko, uThixo ubanike bona isipho sesisa esifanayo njengoko wayenjenjalo nangathi bakholiweyo kwiNkosi uYesu Kristu,+ bendingubani na mna ukuba ndikwazi ukuthintela uThixo?”+ 18  Ke kaloku bakuva ezi zinto, bayekelela,+ bamzukisa uThixo,+ besithi: “Ke, ngoko, uThixo ubanike inguquko ngenjongo yobomi kwanabantu beentlanga.”+ 19  Ngenxa yoko abo babechithachithwe+ yimbandezelo eyavela ngenxa kaStefano batyhutyha baya kufikelela kwelaseFenike+ naseSipro+ nakwa-Antiyokwe, kodwa bengalithethi kuye nabani na ilizwi ngaphandle kwakumaYuda kuphela.+ 20  Noko ke, kubo kwakukho namadoda athile aseSipro naseKirene aweza kwa-Antiyokwe aza athetha nabantu abathetha isiGrike,+ evakalisa iindaba ezilungileyo zeNkosi uYesu.+ 21  Ngapha koko, isandla sikaYehova+ sasikunye nawo, yaye inani elikhulu elaba ngamakholwa laphethukela eNkosini.+ 22  Ingxelo engabo yafikelela ezindlebeni zebandla elaliseYerusalem, yaye bathumela uBharnabhas+ ukuya kufikelela kwa-Antiyokwe. 23  Xa wafikayo waza wabubona ububele obungasifanelanga+ bukaThixo, waba nemihlali+ waza wabakhuthaza bonke ukuba baqhubeke eNkosini ngokusuk’ entliziyweni;+ 24  kuba wayeyindoda elungileyo yaye ezele ngumoya oyingcwele nokholo. Kongezelelwa isihlwele esikhulu eNkosini.+ 25  Ngoko waya eTarso+ esiya kufuna ngokucokisekileyo uSawule+ 26  yaye, emva kokuba emfumene, wamzisa kwa-Antiyokwe. Kangangonyaka uphela bahlanganisana ndawonye nabo ebandleni baza bafundisa isihlwele esikhulu, yaye kwaqala kwa-Antiyokwe ukuba abafundi ngolwalathiso lobuthixo babizwe ngokuba ngamaKristu.+ 27  Ke kaloku ngezi ntsuku kwehla abaprofeti+ bevela eYerusalem beza kwa-Antiyokwe. 28  Omnye wabo ogama linguAgabho+ wesuka wabonisa ngomoya ukuba kwakusele kuza kubakho indlala enkulu kumhlaba omiweyo uphela;+ leyo yabakho ngexesha likaKlawudiyo. 29  Ngoko abo babengabafundi bazimisela, ngamnye kubo kangangoko wayenako,+ ukuthumela ulungiselelo lwamancedo+ kubazalwana ababehlala kwelakwaYuda; 30  yaye oku bakwenza, bethumela kumadoda amakhulu ngesandla sikaBharnabhas noSawule.+

Umbhalo osemazantsi