Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

IZenzo 10:1-48

10  Ke kaloku eKesareya kwakukho umntu othile ogama linguKorneli, igosa lomkhosi+ webutho laseItali,+ njengoko wawubizwa njalo,  umntu ozinikeleyo+ nowoyika+ uThixo ndawonye nayo yonke indlu yakhe, enikela izipho ezininzi zenceba ebantwini,+ kwaye eqhubeka ekhunga kuThixo.+  Kwathi malunga nelixa lesithoba+ lemini wabona ngokucacileyo embonweni+ kufika ingelosi+ kaThixo yaza yathi kuye: “Korneli!”  Wayondela waza, esothuka, wathi: “Yintoni na, Nkosi?” Yathi kuye: “Imithandazo yakho+ nezipho zenceba zinyuke njengesikhumbuzo phambi koThixo.+  Ngoko ke thuma amadoda aye eYopa uze ubize uSimon othile onefani enguPetros.  Yena ulundwendwe kwaSimon othile, umsuki, onendlu ngaselwandle.”+  Kamsinya nje yakumka ingelosi eyayithetha kuye, wabiza ezibini kwizicaka zakhe zendlu nejoni elizinikeleyo phakathi kwabo babesoloko bekunye naye,+  yaye wabalisa yonk’ into kubo waza wabathumela eYopa.+  Ngemini elandelayo njengoko babeqhubeka nohambo lwabo yaye besondela esixekweni, uPetros wenyuka waya phezu kwendlu+ malunga nelixa lesithandathu ukuya kuthandaza.+ 10  Kodwa walamba kakhulu waza wafuna ukudla. Ngoxa babelungiselela, wazungubala+ 11  waza wabona izulu livulekile+ yaye kusihla uhlobo oluthile lwesitya njengeshiti lelinen elikhulu lithotyelwa emhlabeni ngamasondo alo omane; 12  yaye kuso kwakukho zonke iintlobo zezidalwa ezizitho zine nezinto ezirhubuluzayo zomhlaba neentaka zezulu.+ 13  Yaye kwafika ilizwi kuye lisithi: “Vuka, Petros, xhela udle!”+ 14  Kodwa uPetros wathi: “Nakanye, Nkosi, ngenxa yokuba andizange ndiyidle nantoni na eyinqambi nengahlambulukanga.”+ 15  Laza ilizwi lathetha naye kwakhona, isihlandlo sesibini lisithi: “Musa ukuzibiza ngokuba ziyinqambi+ izinto uThixo aye wazihlambulula.” 16  Oku kwenzeka isihlandlo sesithathu, saza ngoko nangoko isitya sathatyathelwa phezulu ezulwini.+ 17  Ke kaloku ngoxa uPetros wayedideke kakhulu ngaphakathi mayela noko usenokuba uthetha kona umbono awayewubonile, khangela! amadoda awayethunyelwe nguKorneli ayebuzise ngendlu kaSimon aza ema apho esangweni.+ 18  Yaye amemeza aza abuza enoba uSimon owayenefani enguPetros wayelundwendwe apho kusini na. 19  Njengoko uPetros wayecinga engqondweni yakhe ngalo mbono, umoya+ wathi: “Khangela! Amadoda amathathu afuna wena. 20  Noko ke, suka uhle, uhambe nawo, ungathandabuzi konke konke, ngokuba athunywe ndim.”+ 21  Ngoko uPetros wehla waya kuloo madoda waza wathi: “Khangelani! Ndim lo nimfunayo. Nikho ngabuni apha?” 22  Athi: “UKorneli, igosa lomkhosi, indoda elilungisa nemoyikayo uThixo+ nekunikelwe ingxelo entle ngayo+ luhlanga luphela lwamaYuda, wanikwa uyalelo lobuthixo yingelosi engcwele ukuba athumele ukuba uze endlwini yakhe nokuze eve izinto oya kuzithetha.” 23  Ngoko ke wawamemela ngaphakathi waza wawenzela ububele. Ngemini elandelayo wavuka waza wemka nawo, yaye abathile kubazalwana baseYopa bahamba naye. 24  Ngemini esemva koko wangena eKesareya. Kambe ke, uKorneli wayebalindele yaye wayebizele ndawonye izalamane nabahlobo bakhe abasondeleyo. 25  Njengoko uPetros wayengena, uKorneli wamhlangabeza, wawa phantsi ezinyaweni zakhe waza waqubuda kuye. 26  Kodwa uPetros wamphakamisa, esithi: “Sukuma; nam ngokwam ndingumntu.”+ 27  Yaye njengoko wayencokola naye wangena waza wafika abantu abaninzi bedibene, 28  wathi kubo: “Niyazi kakuhle indlela ekungekho mthethweni ngayo ngomYuda ukuba azibandakanye okanye asondele kumntu wesinye isizwe;+ ukanti mna uThixo undibonise ukuba ndifanele ndingabizi mntu ngokuthi uyinqambi okanye akahlambulukanga.+ 29  Ngenxa yoko ndizile, ngokwenene ngaphandle kokwala, ndakubizwa. Ngoko ke ndibuza isizathu sokuba nindibize.” 30  Ngako oko uKorneli wathi: “Khangela! kwiintsuku ezine ezidluleyo xa ndibala ukususela kweli lixa bendithandaza endlwini yam ngelixa lesithoba,+ kwesuka kwema phambi kwam indoda enesambatho esiqaqambileyo+ 31  yaza yathi, ‘Korneli, umthandazo wakho uviwe ngokukholekileyo nezipho zakho zenceba zikhunjulwe phambi koThixo.+ 32  Thumela, ke ngoko, eYopa uze ubize uSimon, onefani enguPetros.+ Ulundwendwe endlwini kaSimon, umsuki, ngaselwandle.’+ 33  Ngoko ke ndithumele kwaoko kuwe, yaye wenze kakuhle ngokuza apha. Ngoko ngeli xesha sikho sonke phambi koThixo ukuze sive zonke izinto oyalelwe nguYehova ukuba uzithethe.”+ 34  Ngako oko uPetros wawuvula umlomo wakhe waza wathi: “Ngokuqinisekileyo ndiyaqonda ukuba uThixo akakhethi buso,+ 35  kodwa kwiintlanga zonke umntu omoyikayo aze asebenze ubulungisa wamkelekile kuye.+ 36  Wathumela ilizwi+ koonyana bakaSirayeli ukuvakalisa kubo iindaba ezilungileyo zoxolo+ ngoYesu Kristu: Yena uyiNkosi yabo bonke abanye.+ 37  Niyawazi umxholo ekwakuthethwa ngawo kulo lonke elakwaYuda, ukuqalela eGalili emva kobhaptizo uYohane awayelushumayela,+ 38  ongulo, uYesu owayevela eNazarete, indlela uThixo awamthambisa ngayo ngomoya oyingcwele+ namandla, yaye walityhutyha ilizwe esenza okulungileyo kwaye ephilisa bonke abo bacinezelwe nguMtyholi;+ ngenxa yokuba uThixo wayenaye.+ 39  Yaye singamangqina azo zonke izinto awazenzayo kwilizwe lamaYuda naseYerusalem; kodwa bambulala ngokumxhoma esibondeni.+ 40  UThixo wamvusa ngomhla wesithathu waza wamenza abonakale,+ 41  kungekhona kubo bonke abantu, kodwa kumangqina awamiselwa kwangaphambili nguThixo,+ kuthi, thina badla baza basela kunye naye+ emva kokuvuka kwakhe kwabafileyo. 42  Kanjalo, wasiyalela ukuba sishumayele+ ebantwini nokuba sinikele ubungqina obucokisekileyo bokuba nguye Lowo umiswe nguThixo ukuba abe ngumgwebi wabaphilayo nabafileyo.+ 43  Kuye bonke abaprofeti banikela ubungqina,+ bokuba wonk’ ubani okholwayo kuye ufumana uxolelo lwezono ngegama lakhe.”+ 44  Ngoxa uPetros wayesathetha ngale mibandela umoya oyingcwele wawela phezu kwabo bonke abo babeliva ilizwi.+ 45  Yaye abo bathembekileyo ababeze noPetros ababengabalukileyo bathi manga, ngenxa yokuba isipho sesisa somoya oyingcwele sasithululwa kwanaphezu kwabantu beentlanga.+ 46  Kuba babeva bethetha ngeelwimi yaye bemenza mkhulu uThixo.+ Wandula ke uPetros wasabela ngokuthi: 47  “Ukho na onokuwathintela amanzi ukuze aba bangabhaptizwa+ abo bamkele umoya oyingcwele kwananjengoko senjenjalo nathi?” 48  Ngako oko wabayalela ukuba babhaptizwe egameni likaYesu Kristu.+ Ngoko bamcela ukuba ahlale kangangeentsuku ezithile.

Umbhalo osemazantsi