Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

IZenzo 1:1-26

1  Ingxelo yokuqala, Tiyofilo,+ ndayibhala ngazo zonke izinto awaqala ngazo uYesu ukuzenza nokuzifundisa,+  kwada kwayimini awathatyathelwa ngayo phezulu,+ emva kokuba wayebanike umyalelo ngomoya oyingcwele abapostile awabanyulayo.+  Kanjalo wazibonakalisa ephila kubo ngobungqina obuninzi obucacileyo emva kokuba wayebandezelekile,+ ebonwa ngabo zonke ezo ntsuku zingamashumi amane yaye exela izinto ezingobukumkani bukaThixo.+  Ngoxa wayehlanganisene nabo wabanika le miyalelo: “Ningemki eYerusalem,+ kodwa hlalani nilindele oko kuthenjiswe+ nguBawo, oko neva ngako kum;  ngenxa yokuba uYohane, eneneni, wabhaptiza ngamanzi, kodwa nina niya kubhaptizelwa kumoya oyingcwele+ kungekabi ziintsuku ezininzi emva koku.”  Xa babedibene, bambuza bathi: “Nkosi, ububuyisela ngeli xesha na ubukumkani+ kuSirayeli?”  Wathi kubo: “Asikokwenu ukwazi amaxesha okanye amathuba+ uBawo awabeke ngegunya lakhe;+  kodwa niya kwamkela amandla+ xa umoya oyingcwele ufika kuni, yaye niya kuba ngamangqina+ am eYerusalem+ nakulo lonke elakwaYuda naseSamariya+ kude kuse nakwezona nxalenye zikude zomhlaba.”+  Yaye emva kokuba wazitshoyo ezi zinto, ngoxa babekhangele, waphakanyiswa+ laza ilifu lamfukula ababi sambona.+ 10  Kwaye njengoko babondele esibhakabhakeni ngoxa wayesimka,+ khangela! amadoda amabini enezambatho ezimhlophe+ ema ecaleni kwabo, 11  aza athi: “Madoda aseGalili, nimeleni na nikhangele esibhakabhakeni? UYesu lo unyuselwe esibhakabhakeni uya kuza ngolu hlobo+ nimbone esiya ngalo esibhakabhakeni.” 12  Bandula ke babuyela+ eYerusalem bevela entabeni ebizwa ngokuba yiNtaba yemiNquma, ekufuphi neYerusalem, kumgama ongangohambo lomhla wesabatha.+ 13  Bakungena, banyukela kwigumbi eliphezulu,+ apho babehlala khona, uPetros kwakunye noYohane noYakobi noAndreya, uFilipu noTomas, uBhartolomeyu noMateyu, uYakobi unyana ka-Alfeyu noSimon lowo unenzondelelo, noYudas unyana kaYakobi.+ 14  Bonke aba babezingisa ngamxhelo mnye emthandazweni,+ ndawonye nabafazi abathile+ noMariya unina kaYesu kunye nabantakwabo.+ 15  Ebudeni bezo ntsuku uPetros wesuka wema phakathi kwabazalwana (isihlwele sabantu xa sisonke sasimalunga nekhulu elinamashumi amabini) waza wathi: 16  “Madoda, bazalwana, kwakuyimfuneko ukuba sizaliseke isibhalo,+ eso umoya oyingcwele+ wasithetha kwangaphambili ngomlomo kaDavide malunga noYudas,+ owakhokela abo babamba uYesu,+ 17  ngenxa yokuba wayebalelwe phakathi kwethu+ yaye wasizuza isabelo sobu bulungiseleli.+ 18  (Lo mntu, ke ngoko, wathenga+ intsimi ngomvuzo wentswela-bulungisa,+ yaye wakhahleleka phantsi ngentloko+ wagqabhuka ngesandi esikhulu ngaphakathi aza onke amathumbu akhe aphalala. 19  Kanjalo oku kwaziwa ngabo bonke abemi baseYerusalem, kangangokuba loo ntsimi yabizwa ngolwimi lwabo ngokuba yiAkeldama, oko kukuthi, iNtsimi yeGazi.) 20  Kuba kubhaliwe kwincwadi yeeNdumiso kwathiwa, ‘Indawo yakhe yokuhlala mayiphanziswe, yaye makungabikho mhlali kuyo,’+ nokuthi, ‘Isigxina sakhe sobuveleli masithatyathwe ngomnye.’+ 21  Kuyimfuneko ke ngoko ukuba kumadoda ebekade ekunye nathi ngalo lonke ixesha ebingena iphuma iNkosi uYesu phakathi kwethu,+ 22  ukususela ekubhaptizweni kwayo nguYohane+ de kwaba yimini yokunyuselwa kwayo phezulu,+ enye kuwo loo madoda ifanele ibe lingqina kunye nathi lovuko lwayo.”+ 23  Ngoko bamisa amabini, uYosefu obizwa ngokuba nguBharsabhas, owayenefani enguYusto, noMatiya. 24  Yaye bathandaza baza bathi: “Owu Yehova, wena uzaziyo iintliziyo zabo bonke,+ yalatha ukuba yiyiphi kula madoda mabini oyinyulileyo, 25  ukuba ithabathe indawo yobu bulungiseleli nobupostile,+ awaphambuka kubo uYudas ukuba aye kweyakhe indawo.” 26  Ngoko benza amaqashiso+ ngabo, laza iqashiso lawela kuMatiya; wabalelwa kubapostile abalishumi elinanye.+

Umbhalo osemazantsi