Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

ISityhilelo 3:1-22

3  “Nengelosi+ yebandla eliseSardesi yibhalele uthi: Utsho lowo unoomoya+ abasixhenxe bakaThixo neenkwenkwezi+ ezisixhenxe, ukuthi, ‘Ndiyazazi izenzo zakho, ukuba unegama lokuba uphilile, kodwa ufile.+  Linda,+ uzomeleze+ izinto eziseleyo, ebeziza kufa, kuba akukho namnye umsebenzi wakho endiwufumene wenziwe ngokupheleleyo phambi koThixo wam.+  Ngoko ke, qhubeka ukhumbula indlela owamkele ngayo+ nendlela ove ngayo, uze uqhubeke uyigcina,+ uguquke.+ Ukuba akuvuki,+ ngokuqinisekileyo ndiya kukufikela njengesela,+ yaye akusayi kulazi konke konke ilixa endokufikela ngalo.+  “‘Noko ke, unawo amagama ambalwa+ eSardesi abo bangazenzanga nqambi+ izambatho zabo zangaphezulu, bona baza kuhamba nam ngezimhlophe,+ ngenxa yokuba befanelekile.+  Ngaloo ndlela uya kuthi lowo woyisayo+ avathiswe izambatho zangaphezulu ezimhlophe;+ yaye andisayi kuze ndilicime igama lakhe kwincwadi yobomi,+ kodwa ndiya kulivuma igama lakhe phambi koBawo+ naphambi kweengelosi zakhe.+  Lowo unendlebe makakuve oko ukutshoyo umoya+ kuwo amabandla.’  “Nengelosi+ yebandla eliseFiladelfi yibhalele uthi: Utsho lowo ungcwele,+ lowo uyinyaniso,+ lowo unaso isitshixo sikaDavide,+ lowo uvulayo kungabikho uvalayo, aze avale kungabikho uvulayo, ukuthi,  ‘Ndiyazazi izenzo zakho.+ Khangela! Ndibeke phambi kwakho umnyango ovulekileyo,+ ekungekho bani unako ukuwuvala—kuba uthe, unamandla amancinane, waligcina ilizwi lam, akwalikhanyela igama lam.+  Khangela! Naku endiya kukwenza kwabo bendlu yesikhungu kaSathana abathi bangamaYuda,+ ukanti bengengawo kodwa bexoka+—khangela! ndiya kubenza beze baze baqubude+ phambi kweenyawo zakho yaye ndibenze bazi ukuba ndikuthandile. 10  Ngenxa yokuba uligcinile ilizwi elingonyamezelo lwam,+ nam ndiya kukugcina+ ngelixa lovavanyo, eliza kuwufikela umhlaba omiweyo uphela, ukuvavanya abo bahleliyo emhlabeni.+ 11  Ndiyeza ngokukhawuleza.+ Qhubeka ukubambe nkqi oko unako,+ ukuze kungabikho nabani na onokusithabatha isithsaba sakho.+ 12  “‘Lowo woyisayo—ndiya kumenza intsika+ kwitempile+ yoThixo wam,+ yaye akasayi kuze aphume kuyo kwakhona, ndize ndilibhale kuye igama loThixo wam negama lesixeko soThixo wam, iYerusalem entsha+ ehla iphuma ezulwini kuThixo wam, nelo gama litsha lilelam.+ 13  Lowo unendlebe makakuve oko ukutshoyo umoya+ kuwo amabandla.’ 14  “Nengelosi yebandla eliseLawodike+ yibhalele uthi: Utsho uAmen+ ingqina+ elithembekileyo+ neliyinyaniso,+ isiqalo sendalo kaThixo,+ ukuthi, 15  ‘Ndiyazazi izenzo zakho, ukuba akubandi yaye ungeshushu. Akwaba ububanda okanye ushushu. 16  Ngoko, ngenxa yokuba udikidiki, ungeshushu+ ungabandi,+ ndiza kukuhlanza uphume emlonyeni wam. 17  Ngenxa yokuba uthi: “Ndisisityebi,+ ndizuze ubutyebi, andiswele nto,” kodwa akwazi ukuba uludwayi nosizana nehlwempu nemfama+ kwaye uhamba ze, 18  ndikucebisa ukuba uthenge kum igolide+ esulungekiswe ngomlilo ukuze ube sisityebi, nezambatho zangaphezulu ezimhlophe ukuze wambathe, lingabonakali ihlazo lobuze bakho,+ nentambiso yamehlo uthambise amehlo akho+ ukuze ubone. 19  “‘Bonke abo ndinomsa ngabo ndiyabohlwaya ndize ndibaqeqeshe.+ Ngoko ke yiba nenzondelelo uze uguquke.+ 20  Khangela! Ndimi emnyango+ ndiyankqonkqoza. Ukuba nabani na uva ilizwi lam aze avule ucango,+ ndiza kungena endlwini yakhe ndize ndithabathe isidlo sangokuhlwa kunye naye aze enjenjalo naye kunye nam. 21  Lowo woyisayo+ ndiza kumnika ukuba ahlale nam phantsi kwitrone yam,+ kwanjengoko nam ndoyisayo ndaza ndahlala phantsi+ noBawo kwitrone yakhe.+ 22  Lowo unendlebe makakuve oko ukutshoyo umoya+ kuwo amabandla.’”+

Umbhalo osemazantsi