Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

ISityhilelo 22:1-21

22  Yandibonisa umlambo wamanzi obomi,+ ungcwengeke njengekristale, uqukuqela uphuma kwitrone kaThixo neyeMvana+  usihla embindini wendlela yaso ephangaleleyo. Macala omabini alo mlambo kwakukho imithi+ yobomi eneentlobo zeziqhamo ezilishumi elinesibini, ivelisa iziqhamo zayo nyanga nganye.+ Yaye amagqabi emithi ayengawokuphilisa iintlanga.+  Akusayi kuba sabakho siqalekiso.+ Kodwa itrone kaThixo+ neyeMvana+ ziya kuba kweso sixeko, namakhoboka akhe aya kunikela inkonzo engcwele kuye;+  yaye aya kububona ubuso bakhe,+ negama lakhe liya kuba semabunzini awo.+  Akusayi kubakho busuku khona,+ kungasayi kubakho mfuneko yokukhanya kwesibane nokukhanya kwelanga, kuba uYehova uThixo uya kuwakhanyisela,+ yaye aya kulawula njengookumkani ngonaphakade kanaphakade.+  Yaza yathi kum: “La mazwi athembekile yaye ayinyaniso;+ ewe, uYehova uTHIXO wamazwi aphefumlelweyo+ abaprofeti+ wathumela ingelosi yakhe ukuba ibonise amakhoboka akhe izinto ezimele zenzeke kamsinya.+  Kwaye, khangela! ndiyeza ngokukhawuleza.+ Unoyolo nabani na owagcinayo amazwi esiprofeto salo msongo.”+  Kaloku, mna Yohane ndingulowo wayeziva nowayezibona ezi zinto. Yaye xa ndevayo ndaza ndabona, ndawa phantsi ukuba ndinqule+ phambi kweenyawo zengelosi eyayindibonisa ezi zinto.  Kodwa yathi kum: “Lumka! Ungakwenzi oko! Nam ndilikhoboka nje kuphela kunye nawe nabazalwana bakho abangabaprofeti+ nabo bagcina amazwi alo msongo. Nqula uThixo.”+ 10  Yathi kwakhona: “Musa ukuwatywina amazwi esiprofeto salo msongo, kuba ixesha elimisiweyo likufuphi.+ 11  Lowo wenza okungebobulungisa, makaqhubeke esenza okungebobulungisa;+ lowo unyhukunyhuku makaqhubeke esenziwa nyhukunyhuku;+ kodwa lowo ulilungisa+ makaqhubeke esenza ubulungisa, nalowo ungcwele makaqhubeke engcwalisiwe.+ 12  “‘Khangela! Ndiyeza ngokukhawuleza,+ ukuze ndivuze+ ngamnye ngokwemisebenzi yakhe.+ 13  NdinguAlfa no-Omega,+ owokuqala nowokugqibela,+ isiqalo nesiphelo. 14  Banoyolo abo bayihlambayo imiwunduzo yabo,+ kuba baya kunikwa igunya lokuya kwimithi yobomi+ baze bangene esixekweni ngamasango aso.+ 15  Ngaphandle zizinja+ nabo basebenzelana nemimoya+ nabahenyuzi+ nababulali nabanquli-zithixo naye wonk’ ubani othanda noqhubeka nobuxoki.’+ 16  “‘Mna, Yesu, ndayithuma ingelosi yam ukunikela ubungqina kuni ngezi zinto kuwo amabandla. Mna ndiyingcambu+ nenzala+ kaDavide, nekhwezi eliqaqambileyo lokusa.’”+ 17  Umoya+ nomtshakazi+ bathi: “Yiza!” Lowo uvayo makathi: “Yiza!”+ Lowo unxaniweyo makeze;+ lowo uthandayo makawathabathe amanzi obomi ngesisa.+ 18  “Ndinikela ubungqina kubo bonke abawevayo amazwi esiprofeto salo msongo: Ukuba nabani na uyongeza+ kwezi zinto, uThixo uya kongeza kuye izibetho+ ezibhaliweyo kulo msongo; 19  yaye ukuba nabani na ususa nantoni na kumazwi omsongo wesi siprofeto, uThixo uya kusisusa isahlulo sakhe emithini yobomi+ nakwisixeko+ esingcwele, zinto ezo ekubhalwe ngazo kulo msongo. 20  “Lowo unikela ubungqina ngezi zinto uthi, ‘Ewe; ndiyeza ngokukhawuleza.’”+ “Amen! Yiza, Nkosi Yesu.” 21  Ngamana ububele obungasifanelanga beNkosi uYesu Kristu bungaba nabo bangcwele.+

Umbhalo osemazantsi