Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

ISityhilelo 2:1-29

2  “Ingelosi+ yebandla elise-Efese+ yibhalele uthi: Utsho lowo ubambe iinkwenkwezi ezisixhenxe+ esandleni sakhe sasekunene, lowo uhamba phakathi kweziphatho zezibane zegolide ezisixhenxe,+ ukuthi,  ‘Ndiyazazi izenzo zakho,+ nokusebenza nonyamezelo lwakho, nokuba akunako ukubathwala abantu ababi, nokuba wabavavanya+ abo bathi bangabapostile,+ kodwa bengengabo, waza wabafumana bengamaxoki.  Ubonisa unyamezelo,+ yaye uye wathwala ubunzima ngenxa yegama lam,+ akwatyhafa.+  Noko ke, ndinale nto ngakuwe, yokuba uye walushiya uthando owawunalo kuqala.+  “‘Ngoko ke khumbula apho uwe usuka khona, uze uguquke+ wenze izenzo zangaphambili. Ukuba akwenjinjalo, ndiya kuza+ ndisishenxise isiphatho sezibane+ sakho endaweni yaso, ngaphandle kokuba uyaguquka.  Ukanti, unako oku, kokuba uzithiyile+ izenzo zehlelo lamaNikolawo,+ endizithiyileyo nam.  Lowo unendlebe makakuve oko ukutshoyo umoya+ kuwo amabandla: Lowo woyisayo+ ndiza kumnika ukuba adle kuwo umthi wobomi,+ okwiparadesi kaThixo.’  “Yaye ingelosi+ yebandla eliseSmirna yibhalele uthi: Ezi zizinto azitshoyo, ‘owokuQala nowokuGqibela,’+ owafayo waza wabuyela ebomini kwakhona,+  ‘Ndiyayazi imbandezelo nobuhlwempu bakho—kodwa usisityebi+—nokunyelisa kwabo bathi bona ngokwabo bangamaYuda,+ ukanti abangawo kodwa bayindlu yesikhungu kaSathana.+ 10  Musa ukuzoyika izinto osele uza kubandezeleka ngazo.+ Khangela! UMtyholi+ uya kuhlala ephosa bambi benu entolongweni ukuze nivavanywe+ ngokupheleleyo, nokuze nibe nembandezelo+ imihla elishumi. Zingqine uthembekile kude kuse ekufeni,+ mna ke ndokunika isithsaba sobomi.+ 11  Lowo unendlebe makakuve+ oko ukutshoyo umoya+ kuwo amabandla: Lowo woyisayo+ akasayi kuze onakaliswe kukufa kwesibini.’+ 12  “Yaye ingelosi yebandla elisePergamo yibhalele uthi: Utsho lowo unekrele elide elintlangothi-mbini, elibukhali,+ ukuthi, 13  ‘Ndiyazi apho uhleli khona, oko kukuthi, apho ikhoyo itrone kaSathana; ukanti uhlala ulibambe nkqi igama lam,+ yaye akuzange ulukhanyele ukholo lwakho kum+ kwanangemihla ka-Antipas, ingqina lam,+ lowo uthembekileyo, owabulawa+ ekunye nani, apho ahleli khona uSathana. 14  “‘Noko ke, ndinezinto ezimbalwa nxamnye nawe, zokuba unabo abo babambelele nkqi kwimfundiso kaBhileham,+ owafundisa uBhalaki+ ukubeka isikhubekiso phambi koonyana bakaSirayeli, ukutya izinto ezibingelelwe kwizithixo nokuhenyuza.+ 15  Ngokunjalo nawe, unabo abo babambelele nkqi kwimfundiso yehlelo lamaNikolawo.+ 16  Ngoko ke guquka.+ Ukuba akwenjinjalo, ndiya kuza kuwe ngokukhawuleza, ndilwe imfazwe+ nabo ngekrele elide lomlomo wam.+ 17  “‘Lowo unendlebe makakuve oko ukutshoyo umoya kuwo amabandla:+ Lowo woyisayo+ ndiya kumnika inxalenye yemana efihlakeleyo,+ ndize ndimnike ingqalutye emhlophe, ekubhalwe kuyo igama elitsha+ ekungekho bani ulaziyo ngaphandle kwalowo ulamkelayo.’+ 18  “Nengelosi yebandla eliseTiyatira+ yibhalele uthi: Utsho uNyana+ kaThixo, lowo umehlo akhe anjengedangatye lomlilo,+ neenyawo zakhe zinjengobhedu+ olusulungekileyo, ukuthi, 19  ‘Ndiyazazi izenzo zakho, nothando+ nokholo nobulungiseleli nonyamezelo lwakho, nokuba izenzo zakho+ zamva zingaphezulu kwezo zangaphambili.+ 20  “‘Noko ke, ndinoku nxamnye nawe, kokuba umnyamezela laa mfazi uIzebhele,+ ozibiza ngokuthi ungumprofetikazi, efundisa+ aze alahlekise amakhoboka am+ ukuba ahenyuze,+ atye izinto ezibingelelwe kwizithixo.+ 21  Yaye ndamnika ixesha lokuba aguquke,+ kodwa akavumi kuguquka kuhenyuzo lwakhe.+ 22  Khangela! Sele ndiza kumphosa elukhukweni lokufa, nabo bahenyuza kunye naye ndibaphose kwimbandezelo enkulu, ngaphandle kokuba bayaguquka kwizenzo zakhe. 23  Yaye abantwana bakhe ndiza kubabulala ngesibetho esibulalayo, khon’ ukuze onke amabandla azi ukuba ndingulowo uphengulula izintso neentliziyo, ndinike elowo ngokwezenzo zenu.+ 24  “‘Noko ke, ndithi kwabanye benu abaseTiyatira, bonke abo bangenayo le mfundiso, abo kanye bangazazanga “izinto ezinzulu zikaSathana,”+ ngokutsho kwabo: Andibeki phezu kwenu naluphi na olunye uxanduva.+ 25  Ngokunjalo ke, kubambeni nkqi oko ninako+ ndide ndifike. 26  Yaye lowo woyisayo nogcina izenzo zam kude kuse ekupheleni+ ndiya kumnika igunya phezu kweentlanga,+ 27  yaye uya kubalusa abantu ngentonga yentsimbi,+ abaqhekeze njengezitya zodongwe,+ njengoko nam ndilifumene kuBawo elo gunya, 28  yaye ndiya kumnika ikhwezi lokusa.+ 29  Lowo unendlebe makakuve oko ukutshoyo umoya+ kuwo amabandla.+

Umbhalo osemazantsi