Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

ISityhilelo 19:1-21

19  Emva koko ndeva oko kwakungathi lilizwi elikhulu lesihlwele esikhulu ezulwini.+ Sathi: “Dumisani uYa!+ Usindiso+ nozuko namandla ngakaThixo wethu,+  ngenxa yokuba imigwebo yakhe iyinyaniso yaye ibubulungisa.+ Kuba uligwebile ihenyukazi elikhulu elawonakalisayo umhlaba ngohenyuzo lwalo, waliphindezelela igazi lamakhoboka akhe esandleni salo.”+  Saza sandula ke okwesihlandlo sesibini sathi: “Dumisani uYa!+ Umsi walo uyaqhubeka unyuka ngonaphakade kanaphakade.”+  Abadala abangamashumi amabini anesine+ nezidalwa eziphilayo ezine+ bawa phantsi baza bamnqula uThixo ohleli+ etroneni, bathi: “Amen! Dumisani uYa!”+  Kanjalo, kwaphuma ilizwi etroneni lathi: “Mdumiseni uThixo wethu, nonke nina makhoboka+ akhe, amoyikayo, abo bancinane nabakhulu.”+  Ndaza ndeva oko kwakungathi lilizwi lesihlwele esikhulu nesandi samanzi amaninzi nesandi seendudumo ezinkulu. Sathi: “Dumisani uYa,+ ngenxa yokuba uYehova uThixo wethu, uSomandla,+ uqalisile ukulawula njengokumkani.+  Masibe nemihlali size sivuye ngokugqithiseleyo, yaye masimnike uzuko,+ ngenxa yokuba umtshato+ weMvana ufikile+ nomfazi wayo uzilungisile.+  Ewe, unikwe ukuba avathiswe ngelinen eqaqambileyo, ecocekileyo, ecikizekileyo, kuba ilinen ecikizekileyo imela izenzo zobulungisa zabo bangcwele.”+  Yandula ke yathi kum: “Bhala uthi: Banoyolo abo bamenyelwe+ kwisidlo sangokuhlwa somtshato+ weMvana.” Yaphinda yathi: “La ngamazwi ayinyaniso kaThixo.”+ 10  Ngako oko ndawa phantsi phambi kweenyawo zayo ukuba ndiyinqule.+ Kodwa yathi kum: “Lumka! Ungakwenzi oko!+ Kuphela nje ndilikhoboka kunye nawe kwanakunye nabazalwana bakho abanomsebenzi wokungqina ngoYesu.+ Nqula uThixo;+ kuba injongo yesiprofeto kukunikela ubungqina ngoYesu.”+ 11  Ndabona izulu livulekile, yaye khangela! nalo ihashe elimhlophe.+ Lowo wayehleli kulo ubizwa ngokuba nguThembekile,+ nguNyaniso,+ yaye ugweba aze enze imfazwe ngobulungisa.+ 12  Amehlo akhe alidangatye lomlilo,+ nasentlokweni yakhe unezithsaba ezininzi.+ Unegama+ elibhaliweyo ekungekho bani ulaziyo ngaphandle kwakhe, 13  yaye uvathiswe ngesambatho sangaphezulu esifefwe ngegazi,+ kwaye igama abizwa ngalo nguLizwi+ likaThixo. 14  Wayelandelwa yimikhosi yasezulwini, ikhwele amahashe amhlophe, yambethe ilinen emhlophe, ecocekileyo, ecikizekileyo. 15  Emlonyeni wakhe kuphuma ikrele+ elide elibukhali, ukuze azixabele ngalo iintlanga, azaluse ngentonga yentsimbi.+ Uxovula nesixovulelo sewayini+ yomsindo wengqumbo kaThixo+ uSomandla. 16  Kwisambatho sakhe sangaphezulu, kanye ethangeni lakhe, unegama elibhaliweyo kwathiwa, uKumkani wookumkani neNkosi yeenkosi.+ 17  Ndabona nengelosi imi elangeni, yaza yadanduluka ngelizwi elikhulu yathi kuzo zonke iintaka+ eziphaphazela esazulwini sezulu: “Yizani apha, nihlanganisane ndawonye kwisidlo sangokuhlwa esikhulu sikaThixo, 18  ukuze nidle inyama+ yookumkani nenyama yabaphathi-mikhosi nenyama yabantu abomeleleyo+ nenyama yamahashe+ neyabakhweli bawo, nenyama yabo bonke, abakhululekileyo namakhoboka nabancinane nabakhulu.” 19  Yaye ndabona irhamncwa+ nookumkani+ bomhlaba nemikhosi yabo behlanganisene ndawonye ukuba benze imfazwe+ nalowo uhleli ehasheni+ kunye nomkhosi wakhe. 20  Laza irhamncwa+ labanjwa, kunye nalo kwabanjwa umprofeti+ wobuxoki owayesenza phambi kwalo imiqondiso+ awathi ngayo walahlekisa abo bamkela uphawu+ lwerhamncwa nabo banqula umfanekiso+ walo. Bobabini baphoswa bephila edikeni lomlilo elivutha isalfure.+ 21  Abaseleyo babulawa ngekrele elide lalowo uhleli ehasheni,+ krele elo laliphuma emlonyeni+ wakhe. Zadla zahlutha+ zonke iintaka+ yinyama yabo.+

Umbhalo osemazantsi