Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

ISityhilelo 18:1-24

18  Emva koko ndabona enye ingelosi isihla ivela ezulwini, inegunya+ elikhulu; yaye ubuqaqawuli+ bayo bakhanyisela umhlaba uphela.  Yadanduluka ngelizwi+ elinamandla, isithi: “Iwile! IBhabhiloni Enkulu iwile,+ yaba yindawo yokuhlala iidemon nendawo yokuncathama wonke umoya ongahlambulukanga+ nendawo yokuncathama zonke iintaka ezingahlambulukanga nezithiyekileyo!+  Kuba ngenxa yewayini yomsindo wohenyuzo lwayo zonke iintlanga ziye zaba ngamaxhoba,+ nookumkani bomhlaba bahenyuza+ nayo, nabarhwebi+ abahambahambayo bomhlaba baba zizityebi ngenxa yamandla obunewunewu bayo bokungabi nazintloni.”+  Ndaza ndeva elinye ilizwi liphuma ezulwini lisithi: “Phumani kuyo, bantu bam,+ ukuze ningabelani nayo ngezono+ zayo, nokuze ningamkeliswa kwizibetho zayo.  Kuba izono zayo ziye zafumba zada zafikelela ezulwini,+ noThixo uye wazikhumbula izenzo zayo zokungekho sikweni.+  Yenzani kuyo njengoko nayo ngokwayo yenzayo,+ nenze kuyo ngokuphindwe kabini, ewe, liphindeni kabini inani lezinto eyazenzayo;+ kwindebe+ eyafaka kuyo umxube yifakeleni ngokuphindwe kabini+ umxube kuyo.+  Ngokomkhamo ezizukise nephile ngawo kubunewunewu bokungabi nazintloni, ukusa kuloo mkhamo yinikeni ukuthuthumba nokuzila.+ Kuba ithi entliziyweni yayo, ‘Ndingukumkanikazi,+ andingomhlolokazi,+ yaye andisayi kuze ndikubone ukuzila.’+  Kungenxa yoko le nto ziya kuza ngamini-nye izibetho+ zayo, ukufa nokuzila nendlala, yaye iya kutshiswa ngokupheleleyo ngomlilo,+ ngenxa yokuba uYehova uThixo, oyigwebileyo, womelele.+  “Yaye ookumkani+ bomhlaba abahenyuza nayo nabaphila kubunewunewu bokungabi nazintloni baya kulila bezimbambazela besentlungwini ngenxa yayo,+ xa bekhangela kumsi+ wokutsha kwayo, 10  ngoxa bemi mgama ngenxa yoloyiko abanalo ngokuthuthumba kwayo baze bathi,+ ‘Yeha, yeha, wena sixeko sikhulu,+ Bhabhiloni wena sixeko someleleyo, ngenxa yokuba ufike ngelixa elinye umgwebo wakho!’+ 11  “Kanjalo, abarhwebi+ abahambahambayo bomhlaba bayalila yaye bazilile ngenxa yayo,+ kuba akukho bani wokuthenga impahla yabo eninzi kwakhona, 12  impahla eninzi+ yegolide nesilivere nelitye elixabisekileyo neeperile nelinen ecikizekileyo nokumfusa nesilika nokungqombela; nayo yonk’ into yomthi onevumba elimnandi nalo lonke uhlobo lwento yophondo lwendlovu nalo lonke uhlobo lwento yowona mthi uxabisekileyo neyobhedu neyentsimbi neyemabhile;+ 13  kwanesinamon nesiqholo saseIndiya nesiqhumiso neoli yobulawu nentlaka yokuqhumisa newayini neoli yomnquma nomgubo ocolekileyo nengqolowa neenkomo nezimvu, namahashe neekari namakhoboka nemiphefumlo+ yabantu. 14  Ewe, isiqhamo esihle umphefumlo wakho owawusinqwenela+ simkile kuwe, nazo zonke izinto ezityebileyo nezinto ezinobuqhele-qhele zitshabalele kuwe, yaye abantu abasayi kuze bazifumane kwakhona.+ 15  “Abarhwebi+ abahambahambayo bezi zinto, ababa zizityebi ngayo, baya kumela mgama ngenxa yoloyiko abanalo ngokuthuthumba kwayo, balile bezilile,+ 16  besithi, ‘Yeha, yeha—isixeko+ esikhulu, esambethe ilinen ecikizekileyo nokumfusa nokungqombela, nesihonjiswe kakhulu ngesihombo segolide nelitye elinqabileyo neperile,+ 17  ngenxa yokuba buphanziswe+ ngelixa elinye ubutyebi obukhulu kangaka!’ “Wonke umphathi wenqanawa naye wonke umntu ohamba ngolwandle naphi na,+ noomatiloshe nabo bonke abo baziphilisa ngokusebenza elwandle, bema mgama+ 18  baza badanduluka njengoko babekhangele kumsi wokutsha kwayo baza bathi, ‘Sisiphi na isixeko esinjengesi sixeko+ sikhulu?’ 19  Baphosa uthuli phezu kweentloko+ zabo baza badanduluka, belila kwaye bezilile,+ besithi, ‘Yeha, yeha—isixeko esikhulu, abathi kuso bonke abo banezikhephe elwandle+ baba zizityebi+ ngenxa yokuxabisa kwaso kakhulu, kuba ngelixa elinye siye saphanziswa!’+ 20  “Chulumanca ngenxa yaso, Owu zulu,+ nani bangcwele+ nani bapostile+ nani baprofeti, ngenxa yokuba uThixo usigwebile ngenxa yenu!”+ 21  Yaye ingelosi eyomeleleyo yaphakamisa ilitye elinjengelitye elikhulu lokusila+ yaza yaliphosa elwandle,+ isithi: “Ngaloo ndlela ngokugadlela okukhawulezileyo iBhabhiloni isixeko esikhulu iya kuphoselwa phantsi, ingabi safunyanwa kwakhona.+ 22  Nesandi seemvumi ezizipheleka ngohadi nesabadlali bomculo nesababethi-zimbande nesabavutheli-maxilongo asisayi kuze siviwe kwakhona kuwe,+ yaye akukho ngcibi yawo nawuphi na umsebenzi eya kuze ifunyanwe kwakhona kuwe, nesandi selitye lokusila asisayi kuze siviwe kwakhona kuwe, 23  yaye akukho kukhanya kwasibane kuya kuze kukhanye kwakhona kuwe, ibe akukho lizwi lamyeni nelamtshakazi liya kuze liviwe kwakhona kuwe;+ ngenxa yokuba abarhwebi+ bakho abahambahambayo babengabantu abakuluhlu oluphezulu+ emhlabeni, kuba ngoqheliselo lwakho lokusebenzelana nemimoya+ zonke iintlanga zalahlekiswa. 24  Ewe, kuso kwafunyanwa igazi+ labaprofeti+ nelabo bangcwele+ nelabo bonke abaye babulawa ngogonyamelo emhlabeni.”+

Umbhalo osemazantsi