Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

Khangela

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

ISityhilelo 16:1-21

16  Ndeva ilizwi+ elikhulu liphuma engcweleni lisithi kwiingelosi ezisixhenxe: “Hambani nize niziphalaze izitya ezisixhenxe zomsindo+ kaThixo emhlabeni.”  Yemka eyokuqala,+ yasiphalaza isitya sayo emhlabeni.+ Kwabakho isilonda esenzakalisayo nesibuhlungu+ ebantwini ababenophawu lwerhamncwa+ nababenqula umfanekiso walo.+  Eyesibini+ yasiphalaza isitya sayo elwandle.+ Lwaba ligazi+ elinjengelomntu ofileyo, yaza yafa yonke imiphefumlo ephilayo elwandle.+  Eyesithathu+ yasiphalaza isitya sayo emilanjeni+ nasemithonjeni yamanzi. Yajika yaba ligazi.+  Ndaza ndeva ingelosi ephezu kwamanzi isithi: “Ulilungisa Wena ukhoyo nowayekho,+ Wena unyanisekileyo,+ ngokuba uye wagqiba ekuthini,+  njengoko beliphalazile igazi labangcwele nelabaprofeti,+ nabo ubanike igazi+ ukuba balisele. Kubafanele oko.”+  Yaye ndeva isibingelelo sisithi: “Ewe, Yehova, Thixo Somandla,+ ziyinyaniso yaye zibubulungisa izigwebo zakho.”+  Eyesine+ yasiphalaza isitya sayo elangeni; laza ilanga lanikwa ukuba libagqatse+ abantu ngomlilo.  Abantu bagqatswa bubushushu obukhulu, kodwa balinyelisa igama+ likaThixo, onegunya+ phezu kwezi zibetho, yaye abazange baguquke baze bamzukise.+ 10  Eyesihlanu yasiphalaza isitya sayo kwitrone yerhamncwa.+ Baza ubukumkani balo benziwa mnyama,+ baziluma iilwimi zabo ngenxa yentlungu yabo, 11  kodwa bamnyelisa+ uTHIXO wezulu ngenxa yeentlungu zabo nangenxa yezilonda zabo, yaye abazange baguquke kwimisebenzi yabo. 12  Eyesithandathu+ yasiphalaza isitya sayo kumlambo omkhulu umEfrate,+ atsha amanzi awo,+ ukuze ilungiswe indlela yookumkani+ abavela ekuphumeni kwelanga. 13  Ndabona amazwi+ aphefumlelweyo angahlambulukanga amathathu awayekhangeleka njengamasele+ ephuma emlonyeni wenamba+ nasemlonyeni werhamncwa+ nasemlonyeni womprofeti wobuxoki.+ 14  Enyanisweni, ngamazwi aphefumlelwe+ ziidemon nawenza imiqondiso,+ aphuma aye kookumkani+ bomhlaba omiweyo uphela,+ ukubahlanganisela ndawonye kwimfazwe+ yemini enkulu+ kaThixo uSomandla.+ 15  “Khangela! Ndiza njengesela.+ Unoyolo lowo uhlala ephaphile+ aze azigcine izambatho zakhe zangaphezulu, ukuze angahambi ze baze abantu bakhangele ukuhlazeka kwakhe.”+ 16  Yaye abahlanganisela ndawonye kwindawo ebizwa ngesiHebhere ngokuba yiHar–Magedon.+ 17  Eyesixhenxe yasiphalaza isitya sayo emoyeni.+ Kwaphuma ilizwi elikhulu+ engcweleni livela etroneni, lisithi: “Kwenzekile!” 18  Kwaza kwabakho imibane namazwi neendudumo, kwabakho nenyikima yomhlaba enkulu,+ nyikima leyo ekungazange kubekho inkulu njengayo+ nebanzi njengayo,+ embalini yabantu emhlabeni. 19  Yaye isixeko esikhulu+ sahlukana saziinxalenye ezintathu, nezixeko zeentlanga zawa; yaza iBhabhiloni Enkulu+ yakhunjulwa emehlweni kaThixo, ukuba ayinike indebe yewayini yomsindo wengqumbo yakhe.+ 20  Kanjalo, zonke iziqithi zasaba, neentaba azafunyanwa.+ 21  Kwesuka kwehla ezulwini phezu kwabantu isichotho esikhulu+ esilitye ngalinye laso lalimalunga nobunzima betalente, baza abantu bamnyelisa+ uThixo ngenxa yeso sibetho sesichotho,+ kuba sasisikhulu ngokungaqhelekanga.

Umbhalo osemazantsi