Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

ISityhilelo 13:1-18

13  Yaza yema ngxi phezu kwentlabathi+ yolwandle. Yaye ndabona irhamncwa+ linyuka liphuma elwandle,+ lineempondo+ ezilishumi neentloko ezisixhenxe,+ ezimpondweni zalo izizithsaba ezilishumi, kodwa kwiintloko zalo ingamagama onyeliso.+  Irhamncwa endalibonayo lalinjengehlosi,+ kodwa iinyawo zalo zazinjengezebhere,+ nomlomo walo unjengomlomo wengonyama.+ Yaza inamba+ yanika irhamncwa elo amandla alo netrone yalo negunya elikhulu.+  Ndaza ndabona enye yeentloko zalo ingathi ixatyelwe yafa, kodwa inxeba lalo lokufa+ laphila, waza wonke umhlaba walilandela, ulincoma, irhamncwa elo.  Yaye bayinqula inamba ngenxa yokuba yanika irhamncwa igunya, balinqula nerhamncwa besithi: “Ngubani na onjengerhamncwa elo, ingubani na onako ukulwa idabi nalo?”  Yaye lanikwa umlomo othetha izinto ezinkulu+ nezinyeliso,+ lanikwa negunya lokusebenza iinyanga ezingamashumi amane anesibini.+  Laza lawuvula umlomo walo ngokunyelisa+ uThixo, ukuba linyelise igama lakhe nendawo yakhe yokuhlala, abo kanye bahlala ezulwini.+  Lanikwa+ ukuba lenze imfazwe nabo bangcwele lize liboyise,+ lanikwa igunya phezu kwezizwe nabantu neelwimi neentlanga zonke.  Nabo bonke abo bahlala emhlabeni baya kulinqula; ekungekho namnye kubo onegama elibhaliweyo kumsongo+ wobomi weMvana eyaxhelwayo,+ ukususela ekusekweni kwehlabathi.+  Lowo unendlebe, makeve.+ 10  Lowo umiselwe ukuthinjwa, uyemka aye ekuthinjweni.+ Lowo ubulala ngekrele, umele abulawe ngekrele naye.+ Oku kuthetha unyamezelo+ nokholo+ kwabo bangcwele.+ 11  Ndaza ndabona elinye irhamncwa+ linyuka liphuma emhlabeni,+ yaye lalineempondo ezimbini njengemvana, kodwa laqalisa ukuthetha njengenamba.+ 12  Yaye lisebenzisa lonke igunya lerhamncwa lokuqala+ elisemehlweni alo. Kwaye lenza ukuba umhlaba nabo bahlala kuwo balinqule irhamncwa lokuqala, elinxeba lalo lokufa laphilayo.+ 13  Yaye lenza imiqondiso emikhulu,+ ngokokude lenze nomlilo uhle uze emhlabeni emehlweni oluntu uphuma ezulwini. 14  Yaye lilahlekisa abo bahlala emhlabeni, ngenxa yemiqondiso elanikwa ukuba liyenze emehlweni erhamncwa, ngoxa lixelela abo bahlala emhlabeni ukuba balenzele umfanekiso+ irhamncwa elalinenxeba lekrele+ ukanti laphila. 15  Laza lanikwa ukuba liwunike impefumlo umfanekiso werhamncwa, khon’ ukuze umfanekiso werhamncwa uthethe yaye ubangele ukuba babulawe bonke abo bangayi kuwunqula konke konke umfanekiso+ werhamncwa. 16  Yaye linyanzela bonke abantu,+ abancinane nabakhulu, nabazizityebi nabangamahlwempu, nabakhululekileyo nabangamakhoboka, ukuba banikwe uphawu esandleni sabo sokunene okanye emabunzini abo,+ 17  nokuba kungabikho bani ukwaziyo ukuthenga okanye ukuthengisa ngaphandle komntu onalo uphawu, igama+ lerhamncwa okanye inani legama lalo.+ 18  Apha kulapho ubulumko bufuneka khona: Lowo unayo ingqiqo makalibale inani lerhamncwa, kuba linani lomntu;+ yaye inani lalo lingamakhulu amathandathu anamashumi amathandathu anesithandathu.+

Umbhalo osemazantsi