Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

ISityhilelo 1:1-20

1  Isityhilelo+ ngoYesu Kristu, uThixo awamnika sona,+ ukuba abonise amakhoboka akhe+ izinto ezimele zenzeke kamsinya.+ Yaye wathumela ingelosi yakhe+ waza ngayo wasinikela ngemiqondiso+ kwikhoboka lakhe uYohane,+  owanikela ubungqina kwilizwi uThixo awalinikelayo+ nakubungqina uYesu Kristu awabunikelayo,+ kwanakuzo zonke izinto awazibonayo.  Unoyolo+ lowo uwafunda ngokuvakalayo+ nabo bawevayo amazwi esi siprofeto,+ nabazigcinayo izinto ezibhaliweyo kuso;+ kuba ixesha elimisiweyo likufuphi.+  UYohane kumabandla asixhenxe+ akwisithili saseAsiya: Ngamana ningaba nobubele obungasifanelanga noxolo oluvela “kuLowo ukhoyo nowayekho nozayo,”+ nakubo oomoya abasixhenxe+ abaphambi kwetrone yakhe,  nakuYesu Kristu, “iNgqina Elithembekileyo,”+ “Izibulo kwabafileyo,”+ “noMlawuli wookumkani bomhlaba.”+ Kulowo usithandayo nowasikhululayo+ kwizono zethu ngegazi+ lakhe—  yaye wasenza ukuba sibe bubukumkani,+ ababingeleli+ kuThixo wakhe noYise—ewe, kuye makubekho uzuko namandla ngonaphakade.+ Amen.  Khangela! Uza ngamafu,+ yaye onke amehlo aya kumbona,+ nabo bamhlabayo;+ zize zonke izizwe zomhlaba zizimbambazele zisentlungwini ngenxa yakhe.+ Ewe, Amen.  “NdinguAlfa no-Omega,”+ utsho uYehova uThixo, “Lowo ukhoyo nowayekho nozayo,+ uSomandla.”+  Mna Yohane, umzalwana wenu nonesabelo kunye nani kwimbandezelo+ nobukumkani+ nonyamezelo+ kunye noYesu,+ ndaba kwisiqithi esibizwa ngokuba yiPatmos ngenxa yokuthetha ngoThixo nokunikela ubungqina ngoYesu.+ 10  Ngempefumlelo+ ndaba+ kwimini yeNkosi,+ yaye ndeva emva kwam ilizwi elinamandla+ njengelexilongo, 11  lisithi: “Oko ukubonayo kubhale+ emsongweni uze ukuthumele kumabandla asixhenxe,+ e-Efese+ naseSmirna+ nasePergamo+ naseTiyatira+ naseSardesi+ naseFiladelfi+ naseLawodike.”+ 12  Yaye ndajika ukuze ndibone ilizwi elo lalithetha nam, ndaza, ndakuba ndijikile, ndabona iziphatho zezibane zegolide ezisixhenxe,+ 13  naphakathi kweziphatho zezibane uthile onjengonyana womntu,+ ambethe isambatho esifika phantsi ezinyaweni, yaye ebhinqe esifubeni umbhinqo wegolide. 14  Ngaphezu koko, intloko yakhe neenwele zakhe zazimhlophe njengoboya obumhlophe,+ njengekhephu, namehlo akhe enjengedangatye lomlilo;+ 15  iinyawo zakhe zinjengobhedu olusulungekileyo+ xa lugqatsekile eziko; lona ilizwi lakhe+ lalinjengesandi samanzi amaninzi. 16  Esandleni sakhe sasekunene wayeneenkwenkwezi ezisixhenxe,+ yaye emlonyeni wakhe kwakuphuma ikrele+ elide elintlangothi-mbini, elibukhali, nobuso bakhe babunjengelanga xa likhanya ngamandla alo.+ 17  Ndithe ke ndakumbona, ndawa ezinyaweni zakhe, ndanjengofileyo. Waza wabeka isandla sakhe sasekunene phezu kwam wathi: “Musa ukoyika.+ NdingowokuQala+ nowokuGqibela,+ 18  nalowo uphilayo;+ ndandifile,+ kodwa, khangela! ndiyaphila ngonaphakade+ kanaphakade, yaye ndinazo izitshixo zokufa+ nezeHadesi.+ 19  Ngoko ke zibhale phantsi izinto ozibonileyo, nezinto ezikhoyo nezinto eziya kwenzeka emva kwezi.+ 20  Yona ke imfihlelo engcwele yeenkwenkwezi ezisixhenxe+ owazibonayo esandleni sam sasekunene, neyeziphatho zezibane zegolide ezisixhenxe yile:+ Iinkwenkwezi ezisixhenxe zithetha iingelosi zamabandla asixhenxe, yaye iziphatho zezibane ezisixhenxe zithetha amabandla asixhenxe.+

Umbhalo osemazantsi