Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Isaya 66:1-24

66  Utsho uYehova ukuthi: “Amazulu ayitrone yam,+ umhlaba sisihlalo seenyawo zam.+ Ndluni ke leyo ningandakhela yona,+ yiyiphi loo ndawo ndingaphumla kuyo?”+  “Ke kaloku zonke ezi zinto zenziwe sisandla sam, ukuze nje zona zonke zibekho,”+ utsho uYehova. “Ngoko, ndiya kukhangela kulo, kulowo uxhwalekileyo nokhathazekileyo emoyeni+ nongcangcazelayo lilizwi lam.+  “Oxhela inkunzi yenkomo unjengalowo uxabela umntu.+ Obingelela ngemvu unjengalowo waphula intamo yenja.+ Lowo unikela isipho—igazi lehagu!+ Lowo wenza isikhumbuzo ngentlaka yokuqhumisa+ unjengalowo ubulela ngamazwi angaqhelekanga.+ Banjengabo banyule iindlela zabo, yaye umphefumlo wabo uyoliswa zizinto zabo ezilizothe.+  Nam ndiya kunyula iindlela zokubaphatha kabuhlungu;+ yaye ndiya kubazisela izinto ezibothusayo;+ ngenxa yokuba ndibizile, kodwa akwabikho bani uphendulayo; ndathetha, kodwa akukho bani waphulaphulayo;+ yaye baqhubeka besenza okubi emehlweni am, kwaye banyula into engandiyolisanga.”+  Liveni ilizwi likaYehova, nina ningcangcazelayo lilizwi lakhe:+ “Abazalwana benu abanithiyileyo,+ abanikhuphela ecaleni ngenxa yegama lam,+ bathi, ‘Ngamana uYehova angazukiswa!’+ Kanjalo umele abonakale nize nina nibe nemihlali,+ yaye ngabo abaya kuhlaziswa.”+  Kukho isandi sokuxokozela esiphuma esixekweni, isandi esiphuma etempileni!+ Sisandi sikaYehova ebuyekeza oko kufaneleyo ezintshabeni zakhe.+  Ngaphambi kokuba ifikelwe yinimba yazala.+ Ngaphambi kokuba ifikelwe yinimba, yazala umntwana oyinkwenkwe.+  Ngubani na ove into enjengale?+ Ngubani na obone izinto ezinjengezi?+ Kuya kuveliswa ilizwe+ ngeentlungu zokubeleka ngamini-nye na?+ Okanye kuya kuzalwa uhlanga+ ngesihlandlo esinye na?+ Kuba iZiyon ifikelwe yinimba yaza yazala oonyana bayo.  “Mna ke, ndiya kubangela ukutyhoboza na ndize ndingabangeli kuzalwe?”+ utsho uYehova. “Okanye ndibangela kuzalwe na ndize okunene ndivale?” utsho uThixo wakho. 10  Yibani nemihlali kunye neYerusalem nize nivuye kunye nayo,+ nonke nina niyithandayo.+ Gcobani kakhulu kunye nayo, nonke nina nihlala nizilile ngenxa yayo;+ 11  ngenxa yokuba niya kwanya nize okunene nifumane ulwaneliseko ebeleni lentuthuzelo epheleleyo yayo; ngenxa yokuba niya kuthabatha ithamo nize niyoliswe ngokugqibeleleyo ngumbele wozuko lwayo.+ 12  Kuba utsho uYehova ukuthi: “Yabonani, ndolulela kuyo uxolo kanye njengomlambo+ nozuko lweentlanga kanye njengomsinga okhukulayo,+ yaye ngokuqinisekileyo niya kwanya.+ Niya kuthwalwa ephangweni, niwolwe emadolweni.+ 13  Njengendoda ehlala ithuthuzelwa ngunina, ngokunjalo nam ndiya kuhlala ndinithuthuzela;+ yaye kwimeko yeYerusalem niya kuthuthuzeleka.+ 14  Kwaye ngokuqinisekileyo niya kubona, nentliziyo yenu iya kugcoba,+ namathambo enu+ aya kuhluma njengengca ethambileyo.+ Yaye isandla sikaYehova ngokuqinisekileyo siya kwaziswa kubakhonzi bakhe,+ kodwa okunene uya kuziqalekisa iintshaba zakhe.”+ 15  “Kuba uYehova uza kanye njengomlilo,+ neenqwelo zakhe zinjengesaqhwithi somoya,+ ukuze abuyisele umsindo wakhe ngobushushu obupheleleyo nokhalimelo lwakhe ngamadangatye omlilo.+ 16  Kuba njengomlilo uYehova enyanisweni uya kwenza imbambano, ewe, ngekrele lakhe,+ nxamnye nenyama yonke; yaye ngokuqinisekileyo ababuleweyo nguYehova baya kuba baninzi.+ 17  Abo bazingcwalisayo baze bazihlambululele imiyezo+ emva kwalowo usesazulwini, besidla inyama yehagu+ nento elizothe, kwanempuku etsibayo,+ xa bebonke baya kufikelela esiphelweni sabo,” utsho uYehova. 18  “Ke ngokubhekisele kwimisebenzi yabo+ neengcamango zabo,+ ndiyeza ukuze ndiqokelele ndawonye zonke iintlanga neelwimi;+ yaye kufuneka zize ukuze zibubone ubuqaqawuli bam.”+ 19  “Kwaye ndiza kumisa umqondiso phakathi kwazo,+ ndithumele abathile kwabo babalekileyo ezintlangeni,+ eTarshishe,+ ePuli, naseLudi,+ abo barhola isaphetha, kwaTubhali nakwaYavan,+ iziqithi ezikude,+ ezingevanga ngxelo ngam okanye zibone ubuqaqawuli bam;+ yaye ngokuqinisekileyo ziya kubuxela ubuqaqawuli bam phakathi kweentlanga.+ 20  Okunene ziya kubazisa bonke abantakwenu bephuma kuzo zonke iintlanga+ njengesipho kuYehova,+ ngamahashe nangeenqwelo nangeenqwelo ezinezigqubuthelo nangeemeyile nangeemazi zeenkamela+ ezinamendu, entabeni yam engcwele,+ eYerusalem,” utsho uYehova, “kanye njengaxa oonyana bakaSirayeli besizisa isipho ngesitya esihlambulukileyo endlwini kaYehova.”+ 21  “Nakubo ndiya kuthabatha abathile babe ngababingeleli, ngabaLevi,” utsho uYehova. 22  “Kuba kanye njengoko amazulu amatsha+ nomhlaba omtsha+ endiwenzayo umi phambi kwam,”+ utsho uYehova, “ngokunjalo iya kuma+ inzala yenu+ negama lenu.” 23  “Ngokuqinisekileyo kuya kuthi ke ukususela ekuthwaseni kwenyanga ukusa ekuthwaseni kwenyanga nokususela kwisabatha ukusa kwisabatha inyama yonke ifike ukuze iqubude phambi kwam,”+ utsho uYehova. 24  “Kwaye okunene baya kuphuma baze bakhangele kwizidumbu zamadoda anxaxhileyo kum;+ kuba zona kanye iimpethu ezikuwo aziyi kufa nomlilo wabo awuyi kucima,+ yaye bamele babe yinto elizothe kwinyama yonke.”+

Umbhalo osemazantsi