Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Isaya 65:1-25

65  “Ndizivumele ndafunwa+ ngabo babengandibuzi.+ Ndizivumele ndafunyanwa ngabo babengandifunanga.+ Ndathi, ‘Ndim lo, ndim lo!’+ kulo uhlanga olwalungabizanga egameni lam.+  “Izandla zam ndizolule imini yonke kwisizwana esineenkani,+ eso sihamba ngendlela engalunganga,+ emva kweengcamango zaso;+  abo bantu bandicaphukisayo+ rhoqo ebusweni bam kanye, bebingelela emiyezweni+ yaye beqhumisa+ imibingelelo phezu kwezitena,  behlala phakathi kweendawo zokungcwaba,+ bechitha ubusuku kwizindlwana zokulinda, besidla inyama yehagu,+ ezityeni zabo ingumhluzi wezinto+ ezingcolileyo;  abo bathi, ‘Namathela kuwe. Musa ukusondela kum, kuba ngokuqinisekileyo ndiya kudlulisela ubungcwele kuwe.’+ Aba bangumsi emathatheni am,+ umlilo ovutha imini yonke.+  “Khangela! Kubhaliwe phambi kwam.+ Andiyi kuthi cwaka,+ kodwa ndiza kunikela umvuzo;+ ndiza kunikela umvuzo esifubeni sabo,+  ngenxa yeziphoso zabo nangenxa yeziphoso zookhokho babo ngaxeshanye,”+ utsho uYehova. “Ngenxa yokuba baqhumise imibingelelo ezintabeni, nasezindulini+ bandingcikivile,+ kanjalo ndiza kuwulinganisela umvuzo wabo okokuqala ezifubeni zabo.”+  Utsho uYehova ukuthi: “Ngendlela efanayo neyokufunyanwa kwewayini entsha+ ezihlokweni aze uthile kufuneke athi, ‘Musa ukuyonakalisa,+ ngenxa yokuba kukho intsikelelo kuyo,’+ ndiya kwenjenjalo nam ngenxa yabakhonzi bam ukuze ndingonakalisi wonk’ ubani.+  Ndiza kuvelisa inzala+ kuYakobi nakuYuda indlalifa enyuliweyo yeentaba zam;+ yaye abanyuliweyo bam baya kudla ilifa,+ nabakhonzi bam baya kuhlala apho.+ 10  Kwaye iSharon+ iya kuba lidlelo lezimvu+ nentili yaseAkore+ ibe yindawo yokuphumla iinkomo, yabantu bam abaya kube bendifunile.+ 11  “Kodwa nina ningabo bamshiyayo uYehova,+ abo bayilibalayo intaba yam engcwele,+ abo bamisela ngolungelelwano uthixo weThamsanqa+ itafile nabo bazalisela uthixo weSihlo iwayini ephithikeziweyo.+ 12  Ndiza kunimisela ikrele,+ yaye nonke niya kuqubuda ekuxhelweni;+ ngenxa yokuba ndabiza,+ anaphendula; ndathetha, anaphulaphula;+ naqhubeka nisenza okubi emehlweni am,+ nanyula nento endingayoliswanga yiyo.”+ 13  Ngoko ke itsho iNkosi enguMongami uYehova ukuthi: “Khangelani! Abakhonzi bam baya kudla,+ kodwa nina niya kulamba.+ Khangelani! abakhonzi bam baya kusela,+ kodwa nina niya kunxanwa.+ Khangelani! Abakhonzi bam baya kuba nemihlali,+ kodwa nina niya kudana.+ 14  Khangelani! Abakhonzi bam baya kumemelela ngovuyo ngenxa yemeko elungileyo yentliziyo,+ kodwa nina niya kukhala ngenxa yentliziyo ebuhlungu yaye niya kubhomboloza ngenxa yokuwa umoya.+ 15  Kwaye ngokuqinisekileyo niya kulishiya igama lenu lisisifungo kwabanyuliweyo bam, yaye iNkosi enguMongami uYehova okunene iya kubulala ngamnye,+ kodwa abakhonzi bayo iya kubabiza ngelinye igama;+ 16  khon’ ukuze nabani na ozisikelelayo emhlabeni azisikelele ngoTHIXO wokholo,+ naye nabani na owenza isifungo emhlabeni uya kufunga ngoTHIXO wokholo;+ ngenxa yokuba ukubandezeleka kwangaphambili okunene kuya kulityalwa nangenxa yokuba okunene kuya kufihlwa emehlweni am.+ 17  “Kuba yabona, ndidala amazulu amatsha+ nomhlaba omtsha;+ kwaye izinto zangaphambili aziyi kukhunjulwa,+ zinganyuki zithi qatha entliziyweni.+ 18  Kodwa gcobani+ nize nivuye ngonaphakade koko ndikudalayo.+ Kuba yabona, ndidala iYerusalem ukuba ibe ngunobangela wovuyo nabantu bayo unobangela wokugcoba.+ 19  Ndiza kuvuya ngeYerusalem, ndigcobe ngabantu bam;+ yaye asisayi kuphinda siviwe kuyo isandi sokulila okanye isandi sesikhalo esilusizi.”+ 20  “Akusayi kuba sabakho usana oluneentsuku ezimbalwa ubudala kuloo ndawo,+ nendoda endala engayizalisekisanga imihla yayo;+ kuba umntu uya kufa enjengenkwenkwe, nangona eneminyaka elikhulu ubudala; aqalekiswe umoni eneminyaka elikhulu ubudala.+ 21  Ngokuqinisekileyo baya kwakha izindlu baze bahlale;+ batyale izidiliya baze badle isiqhamo sazo.+ 22  Abayi kwakha kuhlale abanye; abayi kutyala kudle abanye. Kuba njengemihla yomthi iya kuba njalo imihla yabantu bam;+ nomsebenzi wezandla zabanyuliweyo bam baya kuwusebenzisa ngokupheleleyo.+ 23  Abayi kubulalekela ilize,+ bengayi kuzalela ukuphazamiseka;+ ngenxa yokuba bayinzala eyenziwe ngabasikelelweyo bakaYehova,+ nabaphume kubo bakunye nabo.+ 24  Baya kuthi bengekamemezi, ndibaphendule;+ bathi besathetha, ndibe sendivile.+ 25  “Ingcuka+ nemvana ziya kudla kunye,+ nengonyama iya kudla iindiza njengenkunzi yenkomo;+ inyoka, kube luthuli ukutya kwayo.+ Aziyi kwenzakalisa+ okanye zibangele nawuphi na umonakalo entabeni yam yonke engcwele,”+ utsho uYehova.

Umbhalo osemazantsi