Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

Isaya 51:1-23

51  “Phulaphulani kum, nina basukela ubulungisa,+ nina nifuna ukufumana uYehova.+ Khangelani kwiliwa+ enimbiwe kulo, nakumgongxo womhadi enimbiwe kuwo.  Khangelani kuAbraham+ uyihlo+ nakuSara+ owanizala enenimba. Kuba wayemnye ukumbiza kwam,+ ndamsikelela ndaza ndamenza waba mninzi.+  Kuba ngokuqinisekileyo uYehova uya kuyithuthuzela iZiyon.+ Ngokuqinisekileyo uya kuzithuthuzela zonke iindawo zayo eziphanzileyo,+ ayenze intlango yayo ibe njenge-Eden,+ nethafa layo eliyinkqantosi libe njengomyezo kaYehova.+ Kuya kufumaneka kuyo imigcobo nemihlali, umbulelo nelizwi loncuthu lwengoma.+  “Nikelani ingqalelo kum, bantu bam; nawe qela lohlanga lwam,+ ndibekele indlebe. Ndiya kumisela umthetho,+ ndiwuzinzise umgwebo wam ube sisikhanyiso sezizwana.+  Ubulungisa bam busondele.+ Ngokuqinisekileyo luya kuphuma usindiso lwam,+ neengalo zam ziya kugweba izizwana.+ Iziqithi ziya kuthembela kum,+ zilindele kwingalo yam.+  “Phakamiselani amehlo enu emazulwini,+ nize nikhangele ngaphantsi emhlabeni. Kuba wona kanye amazulu aya kubhangazeka abe ngamaqhekeza kanye njengomsi,+ nomhlaba uya kuguga njengesambatho,+ yaye abemi bawo baya kufa njengembuzane nje. Kodwa lona ke usindiso lwam, luya kubakho ukusa kwixesha elingenammiselo,+ nobulungisa bam abuyi kuqotywa.+  “Phulaphulani kum, nina nibaziyo ubulungisa, abantu osentliziyweni yabo umthetho wam.+ Musani ukuloyika ungcikivo lwabantu abafayo, yaye musani ukungenwa lunkwantyo ngenxa nje yamazwi abo okutshabhisa.+  Kuba inundu liya kubadla libagqibe ngokungathi sisambatho, nenundu elitya impahla liya kubadla libagqibe kanye ngokungathi buboya.+ Kodwa bona ubulungisa bam, buya kubakho kude kuse kwixesha elingenammiselo, nosindiso lwam kwizizukulwana ezingenakubalwa.”+  Vuka, vuka, yambatha amandla,+ ngalo kaYehova!+ Vuka njengakwimihla yakudala, njengasebudeni bezizukulwana zamaxesha akudala.+ Asinguwe na lowo watshitshisa uRahabhi,+ owahlaba isilo esikhulu saselwandle?+ 10  Asinguwe na owomisa ulwandle, amanzi enzulu enkulu?+ Lowo wenza iinzulu zolwandle zaba yindlela yokuba abo bahlawulelweyo baye ngaphesheya?+ 11  Ngoko abo bahlawulelweyo bakaYehova baya kubuya beze eZiyon bememelela ngovuyo,+ babe nemihlali ukusa kwixesha elingenammiselo.+ Baya kufumana imigcobo nemihlali.+ Ngokuqinisekileyo iya kusaba intlungu nokuncwina.+ 12  “Mna—mna ndinguLowo unithuthuzelayo.+ “Kutheni na ke usoyika umntu ofayo nje,+ unyana womntu oya kwenziwa abe njengengca eluhlaza?+ 13  Ngaba umlibele na uYehova uMenzi wakho,+ Lowo waneka amazulu+ nobeka isiseko somhlaba,+ ukuze woyike rhoqo imini iphela ngenxa yomsindo walowo ukurhangqileyo,+ ngokungathi wayebekelwe ukukonakalisa?+ Yaye uphi na umsindo walowo ukurhangqileyo?+ 14  “Ngokuqinisekileyo lowo ugoba esemixokelelwaneni uya kukhululwa ngokukhawuleza,+ ukuze angayi ekufeni emhadini+ nokuze angasweli isonka sakhe.+ 15  “Kodwa mna, Yehova, ndinguThixo wakho, Lowo uzamazamisa ulwandle ukuze amaza alo agqume.+ Igama lakhe nguYehova wemikhosi.+ 16  Kwaye ndiya kuwabeka amazwi am emlonyeni wakho,+ ndikugubungele ngokuqinisekileyo ngesithunzi sesandla sam,+ ukuze ndityale amazulu+ ndize ndibeke isiseko somhlaba+ nakwiZiyon ndithi, ‘Ningabantu bam.’+ 17  “Vuka, vuka, sukuma Yerusalem,+ wena uyiseleyo esandleni sikaYehova indebe yomsindo wakhe.+ Usele indebe engenamqheba, indebe ebangela ukuhexa, uyifincile.+ 18  Akukho namnye omkhaphileyo kubo bonke oonyana+ abazeleyo, kungekho namnye ombambe ngesandla kubo bonke oonyana abakhulisileyo.+ 19  Uya kwehlelwa zizinto ezimbini.+ Ngubani na oya kuvelana nawe?+ Ukuphangwa nokuwa, nokulamba nekrele!+ Ngubani na oya kukuthuthuzela?+ 20  Oonyana bakho bawe isiduli.+ Balele phantsi emantloko ezitrato zonke njengezimvu zasendle ezisemnatheni,+ njengabo bonganyelwe ngumsindo kaYehova,+ kukukhalima koThixo wakho.”+ 21  Ngoko ke khawuncede uphulaphule oku, mfazi+ uxhwalekileyo nonxilileyo, kodwa kungengayo iwayini.+ 22  Itsho iNkosi, uYehova, uThixo wakho kanye, osukuzana+ nabantu bakhe, ukuthi: “Khangela! Ndiza kuyithabatha esandleni sakho indebe ebangela ukuhexa.+ Indebe engenamqheba, indebe yam yomsindo—akuyi kuphinda usele kuyo kwakhona.+ 23  Yaye ndiza kuyibeka esandleni sabo bakucaphukisayo,+ abo bathe emphefumlweni wakho, ‘Qubuda ukuze siwele,’ waza wena wawenza umhlana wakho waba njengomhlaba, nanjengestrato sabo bawelayo.”+

Umbhalo osemazantsi