Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Isaya 5:1-30

5  Makhe ndivumele intanda yam ingoma yalowo ndimthandayo ngokuphathelele isidiliya sakhe.+ Intanda yam yaba nesidiliya ngasendulini yeziqhamo.  Kwaye yemba kuso yasusa amatye yaza yatyala kuso umdiliya obomvu wohlobo, yakha inqaba phakathi kwaso.+ Yemba nesixovulelo sewayini kuso.+ Kwaye yahlala inethemba lokuba uya kuvelisa iidiliya,+ suka wona wavelisa iidiliya zasendle.+  “Ke kaloku, bemi baseYerusalem nani madoda akwaYuda, ncedani nigwebe phakathi kwam nesidiliya sam.+  Yintoni na esenokwenziwa ngesidiliya sam endingekayenzi?+ Kutheni na ukuba ndibe nethemba lokuba uya kuvelisa iidiliya, suka wona uvelise iidiliya zasendle?  Ke kaloku, makhe ndinazise oko ndiya kukwenza esidiliyeni sam: Ndiza kulushenxisa uthango lwaso,+ size sitshiswe.+ Ndiza kuludiliza udonga lwaso lwamatye, sibe sisisulu sokubhuqwa.+  Ndiza kusitshabalalisa.+ Asiyi kuthenwa, singayi kuhlakulwa.+ Yaye simele simile ityholo elinameva nokhula;+ namafu ngokwawo ndiya kuwayalela ukuba anganisi mvula phezu kwaso.+  Kuba isidiliya+ sikaYehova wemikhosi yindlu kaSirayeli, namadoda akwaYuda sisityalo awayesithanda.+ Wahlala enethemba lomgwebo,+ kodwa, khangela! kusuke kwakho ukwaphulwa komthetho; wayenethemba lobulungisa, kodwa, khangela! kusuke kwakho isikhalo!”+  Yeha ke abo bahlanganisa indlu kwindlu,+ nabo bahlomela intsimi kwintsimi kude kungabikho ndawo+ yaye niye nahlaliswa nodwa phakathi kwelizwe!  Ezindlebeni zam uYehova wemikhosi [ufungile ukuba] izindlu ezininzi, nangona zinkulu yaye zilungile, ziya kuba yinto yokukhwankqisa, kungekho mmi.+ 10  Kuba kwaneeakile ezilishumi+ ziya kuvelisa umlinganiselo omnye webhate,+ kwanomlinganiselo wehomere yembewu uya kuvelisa umlinganiselo we-efa.+ 11  Yeha ke abo bavuka ekuseni ukuze bafune nje isiselo esinxilisayo,+ abazilazila kude kuhlwe ekutshoneni kwelanga ukuze batshiswe yiwayini!+ 12  Kubakho uhadi, nomrhubhe, nentambula, nembande, ndawonye newayini emathekweni abo;+ kodwa umsebenzi kaYehova abawukhathalele, nomsebenzi wezandla zakhe abawubonanga.+ 13  Ngoko ke kuya kufuneka abantu bam baye ekuthinjweni ngenxa yokuswela ulwazi;+ nozuko lwabo luya kuba ngabantu ababhuqwe yindlala,+ nesihlwele sabo siya kutsha lunxano.+ 14  Ngoko ke iShiyol iwenze banzi umphefumlo wayo nomlomo wayo yawuvula wabanzi ngaphaya kwemida;+ noko kumbejembeje kuyo, nesihlwele sayo nokuxokozela kwayo nalowo ugcobayo, ngokuqinisekileyo uya kuhla aye kuyo.+ 15  Abantu basemhlabeni baya kuqubuda, bathotywe, namehlo abo baphakamileyo aya kuthotywa.+ 16  UYehova wemikhosi uya kuphakama ngomgwebo,+ azingcwalise uTHIXO wenyaniso, Lowo Ungcwele+ ngobulungisa.+ 17  Neenkunzi zeemvana okunene ziya kudla edlelweni lazo; neendawo eziphanzileyo zezilwanyana ezondlekileyo ziya kudliwa ngabaphambukeli.+ 18  Yeha ke abo batsala isiphoso ngeentsontelo zokungabi nanyaniso, nesono ngokungathi kungeentambo zenqwelo;+ 19  abo bathi: “Mawungxame umsebenzi wakhe; mawuze ngokukhawuleza, ukuze siwubone; necebo laLowo Ungcwele kaSirayeli malisondele lize lifike, ukuze silazi!”+ 20  Yeha ke abo bathi okulungileyo kubi nokubi kulungile,+ abo babeka ubumnyama endaweni yokukhanya nokukhanya endaweni yobumnyama, abo babeka ubukrakra endaweni yobumnandi nobumnandi endaweni yobukrakra!+ 21  Yeha ke abo bazizilumko kwawabo amehlo nabaziingqondi phambi kobuso babo!+ 22  Yeha ke abo banamandla ekuseleni iwayini, namadoda anamandla okuphithikeza isiselo esinxilisayo,+ 23  abo bavakalisa ongendawo elilungisa ngokunikela ingqalelo kwisinyobo,+ nabo basusa ubulungisa belungisa kulo!+ 24  Ngoko ke kanye njengoko ulwimi lomlilo luzidla luzigqibe iindiza+ nengca eyomileyo ihla iye edangatyeni, yona kanye ingcambu yabo iya kuba njengevumba lokuvunda,+ nentyatyambo yabo iya kunyuka kanye njengomgubo, ngenxa yokuba bawugatyile umthetho kaYehova wemikhosi,+ abalihlonela ilizwi laLowo Ungcwele kaSirayeli.+ 25  Kungenxa yoko le nto umsindo kaYehova uvutha ebantwini bakhe, yaye uya kusolula isandla sakhe nxamnye nabo aze ababethe.+ Neentaba ziya kuphazamiseka,+ nezidumbu zabo ziya kuba njengenkunkuma phakathi kwezitrato.+ Ngenxa yako konke oku umsindo wakhe awubuyanga, kodwa isandla sakhe usasolulile. 26  Uphakamisele uhlanga olukhulu nolukude umqondiso,+ walubethela umlozi lusesiphelweni somhlaba;+ yaye, khangela! luya kungena ngokukhawuleza.+ 27  Akukho namnye udiniweyo naye nabani na okhubekayo phakathi kwalo. Akukho namnye wozelayo yaye akukho bani ulalayo. Nebhanti ezinqeni zalo ngokuqinisekileyo aziyi kuvuleka, nemitya yeembadada zalo ayiyi kuqhawuka kubini; 28  ngenxa yokuba iintolo zalo ziloliwe nazo zonke izaphetha zalo zigobile.+ Zona kanye iimpuphu zamahashe alo ziya kugqalwa njengeqhwitha ngokwalo,+ namavili eenqwelo zalo njengomoya wesaqhwithi.+ 29  Ukugquma kwalo kunjengoko kwengonyama, yaye lugquma njengeengonyama ezintsha ezinezingci.+ Luya kubhavuma luze lubambe ixhoba lumke nalo likhuselekile, yaye akuyi kubakho mhlanguli.+ 30  Luya kubhavuma ngaloo mini njengokugquma kolwandle.+ Okunene ubani uya kondela emhlabeni, kwaye khangela! kukho ubumnyama obubandezelayo;+ kwanokukhanya kuye kwaba mnyama ngenxa yokusithwa ngamafu.

Umbhalo osemazantsi