Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Isaya 48:1-22

48  Yivani oku, ndlu kaYakobi, nina nizibiza ngegama likaSirayeli+ nabo baphume kuwo amanzi akwaYuda,+ nina bafunga ngegama likaYehova+ nabo bakhankanya uTHIXO kaSirayeli,+ kungekhona ngenyaniso nangobulungisa.+  Kuba bazibize ngokuba ngabesixeko esingcwele,+ yaye bazixhase+ ngoTHIXO kaSirayeli, ogama lakhe linguYehova wemikhosi.+  “Izinto zokuqala ndizixelile ukususela ngelo xesha, ziphuma emlonyeni wam, ndaqhubeka ndizivakalisa.+ Ndazenza ngesiquphe, zabakho.+  Ngenxa yokwazi kwam ukuba ulukhuni nokuba intamo yakho+ yimisipha yentsimbi+ nebunzi lakho lubhedu,+  ndakuxelela ukususela ngelo xesha. Ngaphambi kokuba kufike, ndakuvisa,+ ukuze ungathi, ‘Isithixo sam sizenzile, nomfanekiso wam oqingqiweyo nomfanekiso wam otyhidiweyo uziyalele.’+  Uvile.+ Kubone konke.+ Ke nina, aniyi kukuxela na oku?+ Ndikuvise izinto ezintsha ukususela kwixesha langoku, kwanezinto ezifihliweyo, obungazazi.+  Kwixesha langoku zimele zidalwe, kungekhona ngelo xesha kwanezinto ongazivanga ngaphambi kwanamhlanje, ukuze ungathi, ‘Khangela! Bendisele ndizazi.’+  “Ngaphezu koko, akuvanga,+ akwazanga, nendlebe yakho ayivulekanga ukususela ngelo xesha. Kuba ndazi kakuhle ukuba ubusenza ngobuqhophololo,+ yaye ububizwa ngokuba ‘ungonxaxhayo ukususela kwasesiswini.’+  Ngenxa yegama lam ndiya kuwunqanda umsindo wam,+ nangenxa yendumiso yam ndiya kuzithintela ngakuwe ukuze unganqunyulwa.+ 10  Khangela! Ndikusulungekisile, kodwa kungekhona ngohlobo lwesilivere.+ Ndikunyulile ezikweni lokunyibilikisa lenkxwaleko.+ 11  Ngenxa yam, ngenxa yam ndiya kusebenza,+ kuba ubani angaziyeka njani na ahlanjelwe?+ Yaye andiyi kulunika nabani na ongomnye uzuko lwam.+ 12  “Phulaphula kum, Yakobi, nawe Sirayeli obiziweyo wam. IkwaNdim.+ Ndingowokuqala.+ Ngaphezu koko, ndingowokugqibela.+ 13  Ngaphezu koko, isandla sam sabeka isiseko somhlaba,+ yaye isandla sam sasekunene solula amazulu.+ Ndiyazibiza, ukuze zime kunye.+ 14  “Qokelelanani ndawonye, nonke, nize nive.+ Ngubani na phakathi kwabo oxele ezi zinto? UYehova umthandile.+ Uya kwenza oko kumyolisayo eBhabhiloni,+ nengalo yakhe iya kuba phezu kwamaKhaledi.+ 15  Mna—mna ndithethile. Ngaphezu koko, ndimbizile.+ Ndimzisile, ibe iya kwenziwa iphumelele indlela yakhe.+ 16  “Sondelani kum. Yivani oku. Ukususela ekuqaleni andithethanga emfihlekweni konke konke.+ Ukususela kwixesha lokwenzeka kwako bendikho.” Yaye ngoku iNkosi enguMongami uYehova indithumile, wona kanye umoya wayo.+ 17  Utsho uYehova, uMhlawuleli wakho,+ Lowo Ungcwele kaSirayeli, ukuthi:+ “Mna, Yehova, ndinguThixo wakho, Lowo ukufundisa okuyingenelo kuwe,+ Lowo ukubangela unyathele endleleni ofanele uhambe ngayo.+ 18  Owu ukuba nje kuphela okunene ubunganikela ingqalelo kwimiyalelo yam!+ Ngoko uxolo lwakho beluya kuba njengomlambo,+ nobulungisa bakho njengamaza olwandle.+ 19  Inzala yakho ibiya kuba njengentlabathi, kwanabo baphuma ezibilinini zakho.+ Belingayi kunqunyulwa okanye litshabalale igama labo phambi kwam.”+ 20  Hambani, niphume eBhabhiloni!+ Balekani nimke kumaKhaledi.+ Xelani kwanangesandi sentswahla yovuyo, kuvakaliseni oku.+ Kwenzeni kuye nasesiphelweni somhlaba.+ Yithini: “UYehova umhlawulele umkhonzi wakhe uYakobi.+ 21  Kwaye abazange banxanwe+ xa wayebahambisa nkqu nakwiindawo eziphanzileyo.+ Wabatsitsisela amanzi eliweni, wacanda iliwa ukuze kumpompoze amanzi.”+ 22  “Akukho luxolo kwabo babi,”+ utsho uYehova.

Umbhalo osemazantsi