Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

Isaya 45:1-25

45  Utsho uYehova kothanjisiweyo wakhe,+ kuKoreshi, osandla sakhe sokunene ndisibambileyo,+ ukuze ndoyise iintlanga phambi kwakhe,+ khon’ ukuze ndikhulule kwanemibhinqo ezinqeni zookumkani; ukuze ndivule phambi kwakhe iingcango ezivulwa ngambini, khon’ ukuze namasango angavalwa, ukuthi:  “Ndiya kuhamba phambi kwakho,+ neendawo ezithe fuku emhlabeni ndiya kuzityeneneza.+ Iingcango zobhedu ndiya kuziqhekeza, nemivalo yentsimbi ndiya kuyinqumla.+  Kwaye ndiya kukunika ubuncwane+ ebumnyameni nobuncwane obufihliweyo kwiindawo ezifihlakeleyo, ukuze wazi ukuba ndinguYehova, Lowo ukubize ngegama lakho,+ uTHIXO kaSirayeli.  Ngenxa yomkhonzi wam uYakobi noSirayeli lowo unyuliweyo wam,+ ndakubiza ngegama lakho; ndakunika igama lembeko, nangona wawungandazi.+  NdinguYehova, akakho omnye.+ Ngaphandle kwam akukho Thixo.+ Ndiya kukubhinqisa ngokuqinileyo, nangona ungandazanga,  ukuze abantu bazi ukususela ekuphumeni kwelanga nasekutshoneni kwalo ukuba akukho namnye ngaphandle kwam.+ NdinguYehova, akakho omnye.+  Ndiyila ukukhanya+ yaye ndidala ubumnyama,+ ndenza uxolo+ kwaye ndidala intlekele,+ mna, Yehova, ndenza zonke ezi zinto.+  “Owu nina mazulu, thontsizani phezulu;+ yaye izibhakabhaka ezinamafu mazithontsize ubulungisa.+ Umhlaba mawuvuleke, ube nesiqhamo esilusindiso, uze kwangaxeshanye untshule+ ubulungisa. Mna, Yehova, ndikudalile oko.”+  Yeha ke lowo usukuzene noMyili wakhe,+ njengeceba lengqayi namanye amaceba eengqayi zodongwe! Lungatsho na udongwe+ kumbumbi walo ukuthi: “Wenza ntoni na?” Noko ukufezileyo ukuthi: “Akanazandla”? 10  Yeha ke lowo uthi kuyise: “Uzele ntoni na?” nasemfazini athi: “Unanimba yantoni na?”+ 11  Utsho uYehova, Lowo Ungcwele kaSirayeli+ noMyili wakhe,+ ukuthi: “Ndibuzeni nangezinto ezizayo+ ngokuphathelele oonyana bam;+ yaye nifanele nindiyalele ngokuphathelele umsebenzi+ wezandla zam. 12  Ndim owenza umhlaba,+ ndadala nomntu okuwo.+ Ngezandla zam ndawaneka amazulu,+ ndawuyalela wonke nomkhosi wawo.”+ 13  “Mna ndivuse uthile ngobulungisa,+ yaye zonke iindlela zakhe ndiya kuzityeneneza.+ Nguye oya kusakha isixeko sam,+ nabam abasekuthinjweni uya kubayeka bahambe,+ kungekhona ngexabiso+ nangokunyotywa,” utsho uYehova wemikhosi. 14  Utsho uYehova ukuthi: “Abasebenzi abangahlawulwayo baseYiputa+ nabarhwebi baseTiyopiya namaShebha,+ amadoda amade,+ baya kuza kuwe, babe ngabakho.+ Baya kuhamba emva kwakho; baya kuza besemakhamandeleni,+ baqubude kuwe.+ Baya kuthandaza kuwe, besithi, ‘Eneneni uThixo umanyene nawe,+ yaye akakho omnye; akakho omnye uThixo.’”+ 15  Ngokwenene unguThixo ozifihlayo,+ uTHIXO kaSirayeli, uMsindisi.+ 16  Ngokuqinisekileyo baya kuba neentloni bade bathotywe,+ bebonke. Kuya kufuneka bahambe bethotyiwe xa bebonke abenzi bezithixo. 17  Ke yena uSirayeli, ngokuqinisekileyo uya kusindiswa emanyene noYehova+ ngosindiso lwamaxesha angenammiselo.+ Aniyi kuba naziintloni,+ ningayi kuthotywa+ ukusa kumaxesha angenammiselo kanaphakade. 18  Ke uYehova, uMdali wamazulu,+ uTHIXO oyinyaniso,+ uMyili womhlaba noMenzi wawo,+ owuzinzise ngokuqinileyo,+ nongawudalelanga ilize, kodwa owawubumba ukuba umiwe,+ utsho ukuthi: “NdinguYehova, akakho omnye.+ 19  Andithethanga emfihlekweni,+ endaweni emnyama yomhlaba; ndingatshongo nakwimbewu kaYakobi ukuthi, ‘Ndifuneni ngokulilize.’+ NdinguYehova, ndithetha oko kububulungisa, ndixela oko kuthe tye.+ 20  “Qokelelanani, nize.+ Sondelani ndawonye, nina babalekileyo ezintlangeni.+ Abo bathwala umthi womfanekiso wabo oqingqiweyo abanalwazi, ngokunjalo nabo bathandaza kuthixo ongenako ukusindisa.+ 21  Nikelani ingxelo yenu nize nibonise.+ Ewe, mababhunge ndawonye bemanyene. Ngubani na owavakalisa oku ukususela kwixesha lakudala?+ Ngubani na owakuxelelayo ukususela kanye kwelo xesha?+ Asindim na, mna Yehova, ekungekho Thixo ungomnye ngaphandle kwam;+ uThixo olilungisa noMsindisi,+ ekubeni engekho omnye ngaphandle kwam?+ 22  “Phethukelani kum nize nisindiswe,+ nonke nina baseziphelweni zomhlaba; kuba ndinguThixo, akakho omnye.+ 23  Ndizifungile+—kuphume ilizwi emlonyeni wam ngobulungisa,+ kangangokuba aliyi kubuya+—ukuba onke amadolo aya kugoba kum,+ zonke iilwimi ziya kufunga,+ 24  zisithi, ‘Ngokuqinisekileyo kuYehova bubulungisa obupheleleyo namandla.+ Bonke abo bavuthayo ngumsindo nxamnye naye baya kuza ngqo kuye baze babe neentloni.+ 25  Ngenxa kaYehova yonke imbewu+ kaSirayeli iya kungqineka ilungile+ kwaye iya kuqhayisa ngaye.’”+

Umbhalo osemazantsi