Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

Isaya 44:1-28

44  “Ke kaloku phulaphula, Yakobi mkhonzi wam,+ nawe, Sirayeli, endimnyulileyo.+  Utsho uYehova, uMenzi wakho+ noMyili wakho,+ owaqhubeka ekunceda kwasesiswini,+ ukuthi, ‘Musa ukoyika,+ Yakobi mkhonzi wam, nawe, Yeshurun,+ endimnyulileyo.  Kuba ndiya kugalela amanzi konxaniweyo,+ nemisinga ethontsizayo kwindawo eyomileyo.+ Ndiya kuthulula umoya wam embewini yakho,+ nentsikelelo yam kwinzala yakho.  Kwaye ngokuqinisekileyo baya kuntshula phakathi kwengca eluhlaza,+ njengemingcunube+ ngasemijelweni yamanzi.  Lo uya kuthi: “NdingokaYehova.”+ Aze lowa azibize ngegama likaYakobi,+ yaye omnye uya kubhala oku esandleni sakhe: “OkaYehova.” Omnye uya kuzithiya ngegama likaSirayeli.’+  “Utsho uYehova, uKumkani kaSirayeli+ noMhlawuleli wakhe,+ uYehova wemikhosi, ukuthi, ‘Ndingowokuqala, ndikwangowokugqibela,+ yaye akukho Thixo ngaphandle kwam.+  Ngubani na onjengam?+ Makamemeze, ukuze akuxele oko aze akwazise kum.+ Ukususela ekumiseleni kwam abantu kwakudala,+ mabaxele bona izinto ezizayo nezinto eziya kungena.  Musani ukunkwantya, yaye musani ukubamba ongezantsi.+ Andikhange na ukususela ngelo xesha ndinivise ndaza ndanixelela oko?+ Kwaye ningamangqina am.+ Ukho na omnye uThixo ngaphandle kwam?+ Hayi, akukho Liwa.+ Akukho ndiliqondayo mna.’”  Abayili bemifanekiso eqingqiweyo bonke abayonto yokwenene,+ nezinto zabo ezithandekayo aziyi kuba yingenelo;+ njengamangqina abo aziboni nto yaye azazi nto,+ ukuze zibe neentloni.+ 10  Ngubani na oyile uthixo okanye otyhide umfanekiso oqingqiweyo?+ Akubanga yingenelo konke konke oko.+ 11  Khangela! Onke amaqabane akhe aya kuba neentloni,+ neengcibi zingabantu basemhlabeni. Bonke baya kuqokelelana ndawonye.+ Baya kuma ngxi. Baya kunkwantya. Kwangaxeshanye baya kuba neentloni.+ 12  Umkroli wentsimbi onenkxola uyisebenza ngamalahle; ayibumbe ngezando, nangengalo yakhe enamandla.+ Uthi ke alambe, aphelelwe ngamandla. Anxanwe, adinwe. 13  Yena ke umkroli womthi, wolule ulutya lokulinganisa; wenza isazobe ngechitywa; usisebenza ngesixhobo sokuchwela; yaye wenza isazobe ngekhampasi, aze asenze sibe njengembonakaliso yomntu, njengobuhle boluntu,+ ukuze sihlale endlwini.+ 14  Kukho lowo unomsebenzi wokugawula imisedare; yena uthabatha iintlobo ezithile zemithi, wona kanye umthi oxandileyo, yaye uyawuyeka womelele phakathi kwemithi yehlathi.+ Utyala umthi womlowureli, ize imvula iwukhulise. 15  Usetyenziselwa ukubasa umlilo. Ngoko uthabatha inxalenye yawo ukuze othe. Ubasa ngawo umlilo aze abhake isonka. Kanti kwangawo wenza uthixo aze aqubude kuye.+ Wenza umfanekiso oqingqiweyo,+ aqubude kuwo. 16  Isiqingatha sawo usitshisa emlilweni. Kwisiqingatha sawo wosa kakuhle inyama ayityayo, aze anele. Uyotha aze athi: “Heke! Ndothile. Ndibone ukukhanya komlilo.” 17  Kodwa okuseleyo kuwo wenza ngako uthixo, umfanekiso wakhe oqingqiweyo. Uqubuda kuwo aze athobe athandaze kuwo athi: “Ndihlangule, kuba unguthixo wam.”+ 18  Abazi,+ bengaqondi,+ ngenxa yokuba amehlo abo avingciwe khon’ ukuze bangaboni,+ nentliziyo yabo khon’ ukuze bangabi nangqiqo.+ 19  Yaye akukho bani ukhumbulayo entliziyweni yakhe+ okanye onolwazi okanye ukuqonda,+ esithi: “Isiqingatha sawo ndisitshise emlilweni, nasemalahleni awo ndibhake isonka; ndosa inyama ndaza ndatya. Kodwa ngenxalenye eseleyo kuwo ndiya kwenza into ecekisekayo na?+ Ndiya kuqubuda elukhunini olomisiweyo lomthi na?” 20  Udla uthuthu.+ Intliziyo yakhe ekhohlisiweyo imlahlekisile.+ Yaye akawuhlanguli umphefumlo wakhe, engatsho nokuthi: “Akukho buxoki na esandleni sam sokunene?”+ 21  “Khumbula ezi zinto, Yakobi,+ nawe, Sirayeli, ngenxa yokuba ungumkhonzi wam.+ Ndikuyilile.+ Ungumkhonzi wam. Sirayeli, akuyi kulibaleka kum.+ 22  Ndiza kukususa ukunxaxha kwakho njengelifu,+ nezono zakho njengengqimba yelifu. Buyela kum,+ kuba ndiya kukuhlawulela.+ 23  “Memelelani ngovuyo, nina mazulu,+ kuba uYehova uthabathe inyathelo!+ Dumani ngoloyiso,+ nina mimandla iyeyona isemazantsi omhlaba!+ Chwayitani, nina zintaba nimemelela ngovuyo,+ wena hlathi nani nonke nina mithi ekulo! Kuba uYehova umhlawulele uYakobi, nakuSirayeli ubonakalisa ubuhle bakhe.”+ 24  Utsho uYehova, uMhlawuleli wakho+ noMyili wakho kwasesiswini, ukuthi: “Mna, Yehova, ndenza yonk’ into, ndolula amazulu ngokwam,+ nditwabulula umhlaba.+ Ngubani na owayekunye nam? 25  Nditshitshisa imiqondiso yabo bantetho ililize, yaye ndinguLowo uphambanisa abavumisi;+ Lowo ubuyisela abantu abazizilumko emva, naLowo uguqulela kwanolwazi lwazo ekubeni bubudenge;+ 26  Lowo wenza ilizwi lomkhonzi wakhe libe yinyaniso, naLowo uphumeza ngokupheleleyo icebo labathunywa bakhe;+ Lowo uthi ngeYerusalem, ‘Iya kumiwa,’+ nothi ngezixeko zakwaYuda, ‘Ziya kubuya zakhiwe,+ neendawo zakhe eziphanzileyo ndiya kuzivusa’;+ 27  Lowo uthi emanzini anzongonzongo, ‘Yibani ngumphunga; nemilambo yakho yonke ndiya kuyomisa’;+ 28  Lowo uthi kuKoreshi,+ ‘Ngumalusi wam, yaye konke oko ndiyoliswa kuko uya kukuphumeza ngokupheleleyo’;+ athi ngeYerusalem, ‘Iya kubuya yakhiwe,’ nangetempile, ‘Siya kubekwa isiseko sakho.’”+

Umbhalo osemazantsi