Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Isaya 43:1-28

43  Ke kaloku utsho uYehova, uMdali wakho,+ Yakobi, noMyili wakho,+ Sirayeli, ukuthi: “Musa ukoyika, kuba ndikuhlawulele.+ Ndikubizile ngegama lakho.+ Ungowam.+  Ukuba kunokwenzeka udlule emanzini,+ ndiza kuba nawe;+ nasemilanjeni, ayiyi kukukhukulisa.+ Ukuba kunokwenzeka uhambe emlilweni, akuyi kutsha, nedangatye aliyi kukurhawula.+  Kuba ndinguYehova uThixo wakho, Lowo Ungcwele kaSirayeli uMsindisi wakho.+ Ndinikele ngeYiputa ukuba ibe yintlawulelo yakho,+ iTiyopiya+ neSebha esikhundleni sakho.  Ngenxa yokuba uxabisekile yaye ubekekile emehlweni am,+ mna ke ndikuthandile.+ Yaye ndiya kunikela abantu esikhundleni sakho, namaqela eentlanga esikhundleni somphefumlo wakho.+  “Musa ukoyika, kuba ndinawe.+ Ndiya kuyizisa imbewu yakho ivela empumalanga, ndikuqokelele ndawonye uvela entshonalanga.+  Ndiya kuthi kumntla,+ ‘Khupha!’ nakumzantsi ndithi, ‘Musa ukunqanda. Zisa oonyana bam abavela kude, neentombi zam ezivela esiphelweni somhlaba,+  wonk’ ubani obizwa ngegama lam+ nendimdalele uzuko lwam,+ endimyilileyo, ewe, endimenzileyo.’+  “Zisa isizwana esiziimfama nakuba ekho wona amehlo, nezithulu nakuba beneendlebe.+  Iintlanga zonke maziqokelelwe kwindawo enye, namaqela eentlanga ahlanganiselwe ndawonye.+ Ngubani na phakathi kwazo onokukuxela oku?+ Okanye zinako na ukusivisa kwanezinto zokuqala?+ Mazivelise amangqina azo,+ ukuze zibe nokuvakaliswa zingamalungisa, okanye mabeve baze bathi, ‘Yinyaniso!’”+ 10  “Ningamangqina am,”+ utsho uYehova, “ningumkhonzi wam endimnyulileyo,+ ukuze nazi,+ nikholwe kum,+ niqonde ukuba ikwaNdim.+ Phambi kwam akuzange kuyilwe Thixo,+ nasemva kwam akubangakho namnye.+ 11  Mna—ke, ndinguYehova,+ yaye akukho msindisi ngaphandle kwam.”+ 12  “Mna ndixelile, ndasindisa, ndavakalisa,+ kungekho thixo+ wumbi phakathi kwenu. Ngoko nina ningamangqina am,”+ utsho uYehova, “yaye mna ndinguThixo.+ 13  Lonke ixesha eli ikwaNdim;+ yaye akukho bani uhlangulayo esandleni sam.+ Ndiya kusebenza,+ kwaye ngubani na onokukubuyisa oko?”+ 14  Utsho uYehova, uMhlawuleli wenu,+ Lowo Ungcwele kaSirayeli, ukuthi:+ “Ngenxa yenu ndiza kuthumela eBhabhiloni ndize ndihlise imivalo yeentolongo,+ namaKhaledi ehlahlamba ezinqanaweni zawo.+ 15  NdinguYehova Lowo Ungcwele wenu,+ uMdali kaSirayeli,+ uKumkani wenu.”+ 16  Utsho uYehova, Lowo wenza indlela elwandle nendlela emanzini anamandla,+ 17  Lowo uvelisa inqwelo yokulwa nehashe, umkhosi wamajoni nabo bomeleleyo kwangaxeshanye, ukuthi:+ “Baya kulala phantsi.+ Abayi kuvuka.+ Ngokuqinisekileyo baya kucimeka.+ Njengomsonto weflekisi bamele bacime.”+ 18  “Musani ukuzikhumbula izinto zokuqala, musani ukuphethulela ingqalelo yenu kwizinto zangaphambili. 19  Khangelani! Ndenza into entsha.+ Ke kaloku iya kuntshula. Nina niya kuyazi, akunjalo na?+ Ngokwenene, entlango ndiya kumisa indlela,+ imilambo enkqantosini.+ 20  Irhamncwa lasendle liya kundizukisa,+ oodyakalashe neenciniba;+ ngenxa yokuba ndiya kuvelisa amanzi entlango,+ nemilambo enkqantosini, ukuze ndiseze abantu bam, onyuliweyo wam,+ 21  abantu endiziyilele bona, ukuze babalise indumiso yam.+ 22  “Kodwa akundibizanga mna, Yakobi,+ ngenxa yokuba utyhafile ndim, Sirayeli.+ 23  Akundiziselanga izimvu zomnikelo wakho otshiswa kuphele, yaye akundizukisanga ngemibingelelo yakho.+ Andikunyanzelanga ukuba undikhonze ngesipho, ndingakutyhafisanga nangentlaka yokuqhumisa.+ 24  Akundithengelanga ngcongolo yeziqholo emnandi+ ngayo nayiphi na imali; yaye akundanelisanga ngamanqatha emibingelelo yakho.+ Ngenene undinyanzele ukuba ndikhonze ngenxa yezono zakho; undityhafisile ngeziphoso zakho.+ 25  “Mna—mna ndinguLowo ususa+ ukunxaxha kwakho+ ngenxa yam,+ kwaye izono zakho andiyi kuzikhumbula.+ 26  Ndikhumbuze; masimiselane isigwebo;+ chaza ingxelo yakho ukuze ube ngolungileyo.+ 27  Uyihlo, owokuqala, wonile,+ nalowo ukuthethelayo unxaxhile kum.+ 28  Ngoko ndiya kuzihlambela iinkosana zendawo engcwele, yaye ndiya kumnikela kwintshabalalo uYakobi noSirayeli kumazwi okutshabhisa.+

Umbhalo osemazantsi