Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Isaya 42:1-25

42  Khangela! Umkhonzi wam,+ endimxhasayo!+ Onyuliweyo wam,+ lowo ukholisiweyo nguye umphefumlo wam!+ Ndifake umoya wam kuye.+ Uya kuzizisela okusesikweni iintlanga.+  Akayi kudanduluka okanye aphakamise ilizwi lakhe, yaye akayi kulivakalisa esitratweni ilizwi lakhe.+  Ingcongolo etyumkileyo akayi kuyaphula;+ umsonto weflekisi olozizayo, akayi kuwucima. Uya kuzisa okusesikweni ngenyaniso.+  Akayi kuba norhatyazo okanye atyunyuzwe ade amise okusesikweni emhlabeni;+ kwaye iziqithi ziya kuhlala zilindele umthetho wakhe.+  Utsho uTHIXO oyinyaniso, uYehova, uMdali wamazulu+ naLowo uZukileyo owanekayo;+ Lowo utwabulula umhlaba+ nemveliso yawo,+ Lowo unika abantu abakuwo+ impefumlo,+ nobanika umoya abo bahamba kuwo,+ ukuthi:  “Mna, Yehova, ndikubizile ngobulungisa,+ ndakubamba ngesandla.+ Kwaye ndiya kukulondoloza ndize ndikwenze umnqophiso wabantu,+ njengokhanyiso lweentlanga,+  ukuba wena uvule amehlo amfamekileyo,+ ukhuphe ibanjwa entolongweni,+ ubakhuphe endlwini yokubanjwa abo bahleli ebumnyameni.+  “NdinguYehova. Lilo elo igama lam;+ andiluniki omnye uzuko lwam,+ nendumiso yam+ andiyiniki imifanekiso eqingqiweyo.+  “Izinto zokuqala—zifikile,+ kodwa ndixela izinto ezintsha. Phambi kokuba ziqalise ukuntshula, ndinivisa zona.”+ 10  Mvumeleni ingoma entsha uYehova,+ indumiso yakhe ukususela esiphelweni somhlaba,+ nina nehlela elwandle+ nakoko kuluzalisileyo, nina ziqithi nabemi bazo.+ 11  Intlango+ nezixeko zayo maziphakamise amazwi azo, imizi emiwe ngamaKedare.+ Abemi bengxondorha+ mabadanduluke ngovuyo. Phezulu ezintabeni abantu mabadanduluke kakhulu. 12  Mabanike uYehova uzuko,+ naseziqithini mabaxele indumiso yakhe.+ 13  UYehova uya kuphuma njengendoda enamandla.+ Uya kuvusa inzondelelo njengendoda yokulwa.+ Uya kukhwaza, ewe, uya kuhlaba umkhosi;+ uya kuzibonakalisa enamandla ngakumbi phezu kweentshaba zakhe.+ 14  “Ndiye ndathula kangangexesha elide.+ Ndaqhubeka ndithe cwaka.+ Ndaqhelisela ukuzeyisa.+ Njengomfazi ozalayo ndiza kugcuma, ndikhefuzele, ndibefunyeke kwangaxeshanye.+ 15  Ndiya kuphanzisa+ iintaba neenduli, kwaye bonke utyani bazo ndiya kubomisa. Yaye ndiza kujika imilambo ibe ziziqithi, namachibi aneengcongolo ndiya kuwomisa.+ 16  Ndiya kuhambisa iimfama endleleni ezingayazanga;+ ndizinyathelise endleleni ezingayazanga.+ Ndiya kuyijika indawo emnyama phambi kwazo ibe kukukhanya,+ nendawo emagqagala ibe ngumhlaba othe tyaba.+ Ezi zizinto endiya kuzenzela zona, yaye andiyi kuzishiya.”+ 17  Bamele babuyiselwe emva, baya kuba neentloni kakhulu, abo bakholosa ngomfanekiso oqingqiweyo,+ abo bathi kumfanekiso otyhidiweyo: “Ningoothixo bethu.”+ 18  Yivani, nina zithulu; khangelani ukuze nibone, nina zimfama.+ 19  Ngubani na oyimfama, ingenguye umkhonzi wam, yaye ngubani na osisithulu njengomthunywa wam endimthumayo? Ngubani na oyimfama njengalowo uvuziweyo, okanye oyimfama njengomkhonzi kaYehova?+ 20  Ubone izinto ezininzi, kodwa akuzange uhlale wondele.+ Uvule iindlebe, kodwa akuzange uhlale uphulaphule.+ 21  UYehova ngenxa yobulungisa bakhe+ uyoliswe kukuwenza mkhulu umthetho+ aze awenze ube nobungangamsha. 22  Kodwa sisizwana esiphangiweyo nesihluthiweyo,+ sonke sithiyelwe emingxunyeni, yaye sifihlwe ezindlwini zokubanjwa.+ Siye saba sesokuphangwa kungekho mhlanguli,+ saba sesokuhluthwa kungekho nabani othi: “Buyisa!” 23  Ngubani na phakathi kwenu oya kukubekela indlebe oku? Ngubani na oya kunikela ingqalelo aze aphulaphulele amaxesha ezayo?+ 24  Ngubani na onikele uYakobi ukuba aphangwe, noSirayeli kubaphangi? AsingoYehova na, Lowo simonileyo, nabangavumanga ukuhamba ezindleleni zakhe nabangawuphulaphulanga umthetho wakhe?+ 25  Waqhubeka ke Yena ephalazela kuye ubushushu, umsindo wakhe, namandla emfazwe.+ Kwaye baqhubeka bemdla macala onke,+ kodwa akazange aphawule;+ baqhubeka bemtshisa, kodwa engakubekeli ntliziyo oko.+

Umbhalo osemazantsi