Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Isaya 41:1-29

41  “Yithini cwaka phambi kwam, nina ziqithi;+ namaqela eentlanga+ mawafumane kwakhona amandla. Mawasondele.+ Ngelo xesha ke mawathethe. Masisondele sonke ekugwetyweni.+  “Ngubani na ovuse uthile empumalanga?+ Ngubani na othe ngobulungisa bakhe wammisa ezinyaweni Zakhe, ukuze azinikele kuye iintlanga, amenze oyise ookumkani?+ Ngubani na owaqhubeka ezinikela ekreleni lakhe njengothuli, ukuze ziphetshethwe ngesaphetha sakhe njengeendiza?+  Ngubani na owaqhubeka ezisukela, wamana edlula ngoxolo ngeenyawo zakhe kumendo angezanga ngawo?  Ngubani na osebenzileyo+ wakwenza oku, ebiza izizukulwana ukususela ekuqaleni?+ “Ndim, mna Yehova, owokuQala;+ nakwabokugqibela ndikwanguye.”+  Iziqithi+ zabona zaza zaqalisa ukoyika.+ Zona kanye iziphelo zomhlaba zaqalisa ukungcangcazela. Zasondela yaye zaqhubeka zisiza.  Zahamba zincedana ngasinye iqabane laso, yaye esinye sasisithi kumntakwaso: “Yomelela.”+  Ngoko ingcibi yomeleza umnyibilikisi;+ lowo ugudisayo ngesando sokuhlekeza womeleza lowo ubethelela esikhandelweni, esithi ngokubhekisele kwilothe: “Kulungile.” Ekugqibeleni omnye wabethelela ngezikhonkwane ukuze ingabi nakushukuma.+  “Kodwa wena, Sirayeli, ungumkhonzi wam,+ wena, Yakobi, endimnyulileyo,+ mbewu ka-Abraham+ umhlobo wam;+  wena, endikubambileyo kwaseziphelweni zomhlaba,+ ndakubiza nakweyona mimandla yawo ethe qelele.+ Ndaza ke ndathi kuwe, ‘Ungumkhonzi wam;+ ndikunyulile,+ yaye andikugatyanga.+ 10  Musa ukoyika, kuba ndinawe.+ Musa ukubhekabheka, kuba ndinguThixo wakho.+ Ndiza kukuqinisa.+ Ndiza kukunceda ngokwenene.+ Ndiza kukubamba nkqi ngokwenene ngesandla sam sasekunene+ sobulungisa.’+ 11  “Khangela! Bonke abo bavuthayo ngumsindo nxamnye nawe baya kuba neentloni baze bathotywe.+ Amadoda axabene nawe aya kuba njengento engento, atshabalale.+ 12  Uya kuwafuna, kodwa ungawafumani, amadoda asukuzana nawe.+ Aya kuba njengento engekhoyo nanjengento engento+ amadoda enza imfazwe nawe. 13  Kuba mna, Yehova uThixo wakho, ndibamba isandla sakho sasekunene,+ ndithi kuwe, ‘Musa ukoyika.+ Mna ngokwam ndiza kukunceda.’+ 14  “Musa ukoyika, wena mbungu+ unguYakobi, nina madoda akwaSirayeli.+ Mna ngokwam ndiza kukunceda,” utsho uYehova, yena kanye uMhlawuleli wakho,+ Lowo Ungcwele kaSirayeli. 15  Khangela! Ndikwenze isileyi sokubhula,+ isixhobo esitsha sokubhula esinamazinyo antlangothi-mbini. Uya kubhula iintaba uze uzityumze; neenduli uya kuzenza zibe njengomququ kanye.+ 16  Uya kuzela,+ uze umoya uzithwalele kude,+ nesaqhwithi somoya siziqhubele kwiindlela ezahlukahlukeneyo.+ Yaye wena uya kuvuya ngoYehova.+ Uya kuqhayisa ngaLowo Ungcwele kaSirayeli.”+ 17  “Abaxhwalekileyo nabangamahlwempu bafuna amanzi,+ kodwa akakho. Lona kanye ulwimi lwabo lomile+ ngenxa yonxano.+ Mna, Yehova, ndiya kubaphendula.+ Mna, THIXO kaSirayeli, andiyi kubashiya.+ 18  Ezindulini ezingenanto ndiya kuvula imilambo, naphakathi kwamathafa asezintlanjeni, imithombo.+ Ndiya kuyenza intlango ibe lichibi lamanzi elineengcongolo, nelizwe elingenamanzi libe yimithombo yamanzi.+ 19  Entlango ndiya kubeka umthi womsedare, umnga nommirtile nomthi weoli.+ Kwithafa eliyinkqantosi ndiya kubeka umthi wejunipha, umqwehle nomsipres ngaxeshanye;+ 20  ukuze abantu babone, bazi, baqonde ukuba isandla sikaYehova sikwenzile oku, yaye Lowo Ungcwele kaSirayeli ukudalile oku.”+ 21  “Zisani imbambano yenu+ ngaphambili,” utsho uYehova. “Velisani iingxoxo,”+ utsho uKumkani kaYakobi.+ 22  “Velisani nize nisixelele izinto eziza kwenzeka. Izinto zokuqala—oko zazikuko—zixeleni, ukuze sibeke intliziyo yethu size sazi ikamva lazo. Okanye siviseni zona kanye izinto ezizayo.+ 23  Xelani izinto eziza kuza emva koko, ukuze sazi ukuba ningoothixo.+ Ewe, nifanele nenze okulungileyo okanye nenze okubi, ukuze sibhekabheke size sibone kwangaxeshanye.+ 24  Khangelani! Niyinto engekhoyo, yaye enikufezileyo kuyinto engento.+ Nabani na onyula nina uyinto ecekisekayo.+ 25  “Ndivuse uthile kwelasemntla, yaye uyeza.+ Empumalanga+ uya kubiza egameni lam. Kwaye uya kufikela amasekela-baphathi ngokungathi babeludongwe+ nanjengombumbi onyathela into efumileyo. 26  “Ngubani na oxele nantoni na kwasekuqaleni, ukuze sazi, okanye kumaxesha adluleyo, ukuze sithi, ‘Ulungisile’?+ Ngokwenene akukho bani uxelayo. Ngokwenene akukho uvisa omnye. Ngokwenene akukho bani uva nawaphi na amazwi enu.”+ 27  Ukho owokuqala, othi kuyo iZiyon: “Khangela! Naba!”+ neYerusalem ndiya kuyinika ozisa iindaba ezilungileyo.+ 28  Ndakhangela, akwabakho mntu; nakubo abo kwakungekho bani ucebisayo.+ Ndaqhubeka ndibabuza, ukuze baphendule. 29  Khangela! Bonke bayinto engekhoyo. Imisebenzi yabo yinto engento. Imifanekiso yabo etyhidiweyo ingumoya nelize.+

Umbhalo osemazantsi