Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

Isaya 37:1-38

37  Wathi akukuva oko uKumkani uHezekiya, ngoko nangoko wazikrazula izambatho zakhe waza wazigqubuthela ngamarhonya+ waya endlwini kaYehova.+  Ngokubhekele phaya, wathumela uEliyakim+ owayongamele indlu, noShebhena unobhala+ namadoda amakhulu ababingeleli+ begqubuthele ngamarhonya ukuba baye kuIsaya+ unyana ka-Amotsi umprofeti.+  Yaye bathi kuye: “Utsho uHezekiya ukuthi, ‘Le mini yimini yokubandezeleka+ nokhalimelo nokugculela kokusa,+ kuba oonyana bafikelele emlonyeni wesibeleko, kodwa akukho mandla akuzala.+  Mhlawumbi uYehova uThixo wakho uya kuweva amazwi kaRabheshake,+ lowo ukumkani waseAsiriya inkosi yakhe yamthumela ukuba angcikive+ uTHIXO ophilayo, yaye uya kumphendulisa ngamazwi awavileyo uYehova uThixo wakho.+ Umele uthandaze+ ngenxa yentsalela efumanekayo.’”+  Ngoko bafika abakhonzi bakaKumkani uHezekiya kuIsaya.+  Wathi uIsaya kubo: “Nize nithi enkosini yenu, ‘Utsho uYehova ukuthi,+ ‘Ningoyiki+ ngenxa yamazwi eniwavileyo, abawathethileyo abalindi+ bakakumkani waseAsiriya benditshabhisa.  Yabona, ndifaka umoya+ kuye, ukuba eve ingxelo+ aze abuyele kwilizwe lakhe; yaye ngokuqinisekileyo ndiya kumbangela ukuba awe ngekrele kwilizwe lakhe.”’”+  Emva koko uRabheshake+ wabuya waza wafika ukumkani waseAsiriya esilwa neLibhena,+ kuba wayevile ukuba undulukile eLakishe.+  Ke kaloku weva kusithiwa ngokuphathelele uTiraka+ ukumkani waseTiyopiya: “Uphumile ukuze alwe nawe.” Xa wevayo, wathumela kwaoko abathunywa+ kuHezekiya, esithi: 10  “Nize nithi kuHezekiya ukumkani wakwaYuda, ‘Ungamvumeli uThixo wakho okholose ngaye akukhohlise,+ esithi: “IYerusalem ayiyi kunikelwa esandleni sikakumkani waseAsiriya.”+ 11  Khangela! Nawe ukuvile oko ookumkani baseAsiriya bakwenzayo kuwo onke amazwe ngokuwatshabalalisa,+ uya kuhlangulwa na wena?+ 12  Ngaba oothixo+ beentlanga ezonakaliswa ngookhokho bam bazihlangula na,+ iGozan+ neHaran+ neRetsefe noonyana bakaEden+ ababeseTele-asare? 13  Uphi na ukumkani waseHamati+ nokumkani waseArpadi+ nokumkani wesixeko saseSefarvayim+—waseHena nowaseIva?’”+ 14  Wandula ke uHezekiya wayithabatha incwadi esandleni sabathunywa waza wayifunda,+ emva koko uHezekiya wenyuka waya endlwini kaYehova waza wayitwabulula phambi koYehova.+ 15  UHezekiya waqalisa ukuthandaza kuYehova,+ esithi: 16  “Owu Yehova wemikhosi, THIXO kaSirayeli,+ ohleli phezu kweekherubhi, nguwe wedwa uTHIXO oyinyaniso kuzo zonke izikumkani zomhlaba.+ Nguwe owenze amazulu nomhlaba.+ 17  Thoba indlebe yakho, Yehova, uve.+ Vula amehlo akho,+ Yehova, ubone, uweve onke amazwi athunyelwe nguSenaribhe+ ukuze angcikive uTHIXO ophilayo.+ 18  Yinyaniso, Yehova, ukuba ookumkani baseAsiriya bawaphanzisile onke amazwe, nelizwe labo.+ 19  Noothixo bawo batshiswa ngomlilo,+ ngenxa yokuba babengengabo oothixo,+ kodwa babengumsebenzi wezandla zomntu,+ umthi nelitye, babatshabalalisa ke.+ 20  Ke kaloku, Yehova Thixo wethu,+ sisindise esandleni sakhe,+ ukuze zonke izikumkani zomhlaba zazi ukuba wena, Yehova, nguwe wedwa [uThixo].”+ 21  UIsaya unyana ka-Amotsi wathumela kuHezekiya, esithi: “Utsho uYehova uTHIXO kaSirayeli ukuthi, ‘Ngenxa yokuba uthandazile kum ngokuphathelele uSenaribhe ukumkani waseAsiriya,+ 22  nali ilizwi elithethwe nguYehova nxamnye naye: “Intombi enyulu yaseZiyon ikudelile, ikugculele.+ Intombi yaseYerusalem iye yahlunguzela intloko emva kwakho.+ 23  Ngubani na omngcikivileyo+ waza wamtshabhisa?+ Yaye ngubani na ophakamise ilizwi lakho nxamnye naye+ Ngaba uwaphakamisela phezulu na amehlo akho?+ Nxamnye naLowo Ungcwele kaSirayeli!+ 24  Ngabakhonzi bakho umngcikivile uYehova wathi,+ ‘Ngobuninzi beenqwelo zam zokulwa mna+ Ngokuqinisekileyo ndiya kunyukela kwimimandla ephakamileyo yeentaba,+ Kweyona mimandla ithe qelele yaseLebhanon;+ Yaye ndiya kuyigawula imisedare yayo ephakamileyo, imithi yayo emihle yejunipha.+ Yaye ndiya kungena kwindawo yayo yokugqibela ephakamileyo, ihlathi lebhoma layo.+ 25  Ngokuqinisekileyo ndiya kumba ndize ndisele amanzi, Ndiya kuyomisa ngeentende zeenyawo zam yonke imijelo yomNayile+ waseYiputa.’+ 26  Akuvanga na?+ Ukususela kumaxesha amandulo ndiza kwenza oko.+ Ukususela kwimihla eyadlulayo ndikuyilile.+ Ke kaloku ndiza kukuzisa.+ Yaye uya kuziphanzisa izixeko ezinqatyisiweyo zibe ziimfumba zamanxuwa.+ 27  Yaye abemi bazo baya kuba nezandla ezibuthathaka;+ Baya kunkwantya baze babe neentloni.+ Baya kuba njengotyani basendle nengca eluhlaza ethambileyo,+ Ingca eseluphahleni+ nesentsimini phambi komoya wasempuma.+ 28  Yaye ndikwazi kakuhle ukuhlala kwakho uthi cwaka nokuphuma+ kwakho nokungena kwakho,+ Nokuvuseleleka kwakho nxamnye nam,+ 29  Ngenxa yokuba ukuvuseleleka kwakho nxamnye nam+ nokugquma kwakho kunyuke kweza ezindlebeni zam.+ Ngokuqinisekileyo ndiya kufaka igwegwe lam empumlweni yakho nomkhala wam phakathi kwemilebe yakho,+ Yaye eneneni ndiya kukubuyisa ngendlela oze ngayo.”+ 30  “‘Ke kaloku nguwo lo umqondiso kuwe: Kulo nyaka kuya kudliwa ummilela,+ ngonyaka wesibini isihlabane; kodwa ngonyaka wesithathu nohlwayela imbewu, nivune, nityale izidiliya nize nidle iziqhamo zazo.+ 31  Kwaye abo basindileyo bendlu kaYuda, abo baseleyo,+ ngokuqinisekileyo baya kumila ingcambu phantsi baze bavelise isiqhamo phezulu.+ 32  Kuba kuya kuphuma intsalela+ eYerusalem nabo basindileyo eNtabeni yeZiyon.+ Yona kanye inzondelelo kaYehova wemikhosi iya kukwenza oku.+ 33  “‘Ngoko ke utsho uYehova wemikhosi ngokuphathelele ukumkani waseAsiriya ukuthi:+ “Akayi kungena kwesi sixeko,+ engayi kutola notolo apho, okanye eze enekhaka, okanye asibiyele ngomsele wokungqinga.”’+ 34  “‘Uya kubuya ngendlela eze ngayo, yaye akayi kungena kwesi sixeko,’ utsho uYehova.+ 35  ‘Ngokuqinisekileyo ndiya kusikhusela+ esi sixeko ukuze ndisisindise ngenxa yam+ nangenxa kaDavide umkhonzi wam.’”+ 36  Yaye kwaphuma ingelosi+ kaYehova yaza yaxabela ikhulu elinamashumi asibhozo anesihlanu lamawaka enkampini yama-Asiriya.+ Ekuvukeni kwabantu ekuseni, khangela, bonke babefile bezizidumbu.+ 37  Ngenxa yoko uSenaribhe+ ukumkani waseAsiriya wanduluka wemka, wabuya+ wahlala eNineve.+ 38  Wathi esaqubuda endlwini kaNiseroki+ uthixo wakhe,+ uAdrameleki noSharezere, oonyana bakhe, bamxabela ngekrele,+ baza bona basabela kwilizwe laseArarati.+ UEsar-hadon+ unyana wakhe walawula esikhundleni sakhe.

Umbhalo osemazantsi