Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Isaya 34:1-17

34  Sondelani, nina zintlanga, ukuze nive;+ nani maqela eentlanga,+ nikelani ingqalelo. Mawuphulaphule umhlaba noko kuwuzalisileyo,+ ilizwe elinemveliso+ nayo yonke imveliso yalo.+  Kuba uYehova ucaphukile nxamnye nazo zonke iintlanga,+ yaye umsindo wakhe unxamnye nomkhosi wazo wonke.+ Uya kuzitshabalalisa; azinikele ekubulaweni ngogonyamelo.+  Yaye ababuleweyo bazo baya kuphoswa phandle; ke zona izidumbu zazo, ukunuka kwazo kakubi kuya kunyuka;+ neentaba ziya kunyibilika ngenxa yegazi labo.+  Uya kubola wonke umkhosi wezulu.+ Amazulu aya kusongwa+ njengomsongo wencwadi; nomkhosi wawo wonke uya kubuna, kanye njengokubuna kwamagqabi emdiliyeni nanjengokubuna kwekhiwane emkhiwaneni.+  “Kuba emazulwini ikrele lam+ ngokuqinisekileyo liya kuba manzi. Khangela! Liya kuhlela phezu koEdom,+ naphezu kwabantu endibanikele kwintshabalalo+ ngokusesikweni.  UYehova unekrele; limele lizaliswe ligazi;+ limele lityetyiswe ngamanqatha,+ ngegazi lamatakane eegusha aziinkunzi neenkunzi zeebhokhwe, ngamanqatha ezintso zeenkunzi zeegusha. Kuba uYehova unombingelelo eBhotsera, nokuxhela okukhulu kwilizwe lakwaEdom.+  Kumele kuhle inqu+ kunye nabo, namathole eenkomo aziinkunzi kunye nabanamandla;+ yaye ilizwe labo limele lizaliswe ligazi, nothuli lwabo kanye luya kutyetyiswa ngamanqatha.”+  Kuba uYehova unomhla wempindezelo,+ unyaka wokuphindezela ngetyala elingenxa yeZiyon.+  Imilambo yabo iya kutshintshwa ibe yitela, nothuli lwabo lube yisalfure; nelizwe labo liya kuba njengetela evuthayo.+ 10  Ebusuku okanye emini ayiyi kucinywa; umsi wayo uya kunyuka ukusa kwixesha elingenammiselo.+ Izizukulwana ngezizukulwana liya kubharha;+ ngonaphakade kanaphakade akuyi kudlula mntu kulo.+ 11  Liya kuba lilifa lengcwangube nencanda, kuhlale kulo amafubesi namahlungulu;+ kwaye uya kolulela phezu kwalo ulutya lokulinganisa+ lwendawo engenanto namatye asenkangala. 12  Izidwangube zalo—akukho nasinye apho abaya kusibizela ebukumkanini, yaye zona kanye iinkosana zalo zonke ziya kuba yinto engento.+ 13  Kwiinqaba zalo zokuhlala kumele kuphume ameva, irhawu nokhula olunameva kwiindawo zalo ezinqatyisiweyo;+ yaye limele libe yindawo yokuhlala oodyakalashe,+ intendelezo yeenciniba.+ 14  Nabemi bemimandla engumqwebedu bamele baqubisane nezilwanyana ezenza umkhulungwane, kwanedemon+ emilise okwebhokhwe iya kuya kwiqabane layo. Ewe, udebeza ngokuqinisekileyo uya kuhlala ngokukhululeka apho aze azifumanele indawo yokuphumla.+ 15  Apho inyoka ejubayo izenzele indlwane, izale namaqanda, kwaye iya kuwaqandusela iwahlanganisele ndawonye phantsi komthunzi wayo. Ewe, oonongwevana+ bamele baqokelelane ndawonye, ngamnye nemazi yakhe. 16  Ziphandeleni encwadini+ kaYehova nize nifunde ngokuvakalayo: akukho nanye eya kusala kuzo;+ akukho nanye engayi kuba neqabane layo, kuba ngumlomo kaYehova onikele umyalelo,+ yaye ngumoya wakhe oziqokelele ndawonye.+ 17  Kwaye nguYe ozenzele iqashiso, nesandla sakhe sizahlulele indawo leyo ngolutya lokulinganisa.+ Ziya kuyidla ilifa ukusa kwixesha elingenammiselo; ziya kuhlala kuyo izizukulwana ngezizukulwana.

Umbhalo osemazantsi