Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Isaya 30:1-33

30  “Yeha ke oonyana abaneenkani,”+ utsho uYehova, “abo batyekele ekuphumezeni icebo, kodwa ingelilo elivela kum;+ nokuthulula umnikelo othululwayo, kodwa kungekhona ngomoya wam, ukuze bongeze isono kwisono;+  abo banduluka behle baye eYiputa+ nabo bangabuzanga emlonyeni wam,+ ukuze baye kungena ekhusini legwiba likaFaro nokuze basabele emthunzini waseYiputa!+  Yaye igwiba likaFaro limele libe sisizathu sokudana kuni,+ nokusabela emthunzini weYiputa kube ngunobangela wokuthotywa.+  Kuba iinkosana zakhe ziseTsowan,+ nabathunywa bakhe bafikelele eHanes.  Wonk’ ubani ngokuqinisekileyo uya kuba neentloni ngesizwana esingazisi zingenelo nakubani na, esingeloncedo nesingazisi ngenelo, kodwa esisisizathu sokudana kwanonobangela wongcikivo.”+  Nasi isibhengezo nxamnye namarhamncwa asezantsi:+ Elizweni lembandezelo nobunzima,+ lengonyama nehlosi elibhavumayo, lerhamba nenyoka ebumlilorha ephaphazelayo,+ emagxeni amaesile akhule ngokupheleleyo, bathwele ubuncwane babo, naphezu kwamalunda eenkamela+ izixa zabo. Ngenxa yabantu abaya kungqineka bengeyongenelo.  AmaYiputa angamampunge, noncedo lwawo luya kuba lilize.+ Ngoko ke lo ndimbize ngokuthi: “Rahabhi+—bahleli bazola.”  “Yiza ngoku, kukrole oko elucwecweni ukunye nabo, ukubhale kwanasencwadini,+ ukuze kube kokomhla ozayo, kube bubungqina ukusa kwixesha elingenammiselo.+  Kuba basisizwana esinemvukelo,+ oonyana abangenanyaniso,+ oonyana abangavumiyo ukuwuva umthetho kaYehova;+ 10  abathe kwabo babonayo, ‘Nize ningaboni,’ nakwabo banemibono bathi, ‘Nize ningabi nemibono yazo naziphi na izinto ezithe tye kuthi.+ Thethani kuthi izinto ezigudileyo; yibani nemibono yezinto zenkohliso.+ 11  Phambukani endleleni; tyekani emendweni.+ Mbangeleni aphele Lowo Ungcwele kaSirayeli ngenxa nje yethu.’”+ 12  Ngoko ke utsho Lowo Ungcwele kaSirayeli ukuthi: “Ngenxa yokuligatya kwenu eli lizwi,+ yaye ekubeni nikholose ngokuqhatha nangokutenxa kwaye nizixhasa ngako,+ 13  ke ngoko esi siphoso siya kuba njengecandelo eliqhekekileyo kuni elisele liza kuwa, ukukhukhumala eludongeni okuphakamileyo ukuya phezulu,+ okuthi ukuwa kwalo kufike ngequbuliso, ngephanyazo.+ 14  Kwaye ngokuqinisekileyo umntu uya kuluqhekeza njengokuqhekeza ingqayi enkulu yababumbi,+ ityunyuzwe ibe ziingceba ubani engayiyeki, kangangokuba akunakufunyanwa phakathi kweengceba zayo ezityumkileyo iceba lengqayi ekunokuthatyathwa ngalo umlilo eziko okanye lokungcwenga amanzi endaweni engumgxobhozo.”+ 15  Kuba itsho iNkosi enguMongami uYehova, Lowo Ungcwele kaSirayeli,+ ukuthi: “Niya kusindiswa ngokubuya nangokuphumla. Amandla enu aya kusuka abe sekuhlaleni kwenu ningaphazamiseki nasekukholoseni.”+ Kodwa anivumanga.+ 16  Yaye nathi: “Hayi, kodwa siya kusaba ngamahashe!”+ Kungenxa yoko le nto niya kusaba. “Siya kukhwela amahashe akhawulezayo!”+ Kungenxa yoko le nto abo banisukelayo beya kukhawuleza.+ 17  Iwaka liya kungcangcazela ngenxa yokhalimelo lwalowo umnye;+ ngenxa yokhalimelo lwabahlanu niya kusaba nide nisale ninjengemasti encotsheni yentaba nanjengomqondiso endulini.+ 18  Yaye ke ngoko uYehova uya kuhlala elindele ukunibabala,+ aphakame ukuze anenzele inceba.+ Kuba uYehova nguThixo wokugweba.+ Banoyolo+ bonke abo bahlala bemlindele.+ 19  Xa bona kanye abantu eZiyon+ behleli eYerusalem,+ akusayi kuze ulile.+ Nakanjani na uya kukubabala esandini sesikhalo sakho; kamsinya nje akusiva okunene uya kukuphendula.+ 20  Yaye ngokuqinisekileyo uYehova uya kuninika isonka sokubandezeleka namanzi engcinezelo;+ kanti umYaleli Ozukileyo akayi kuba sazifihla, namehlo akho amele abe ngamehlo abona umYaleli Ozukileyo wakho.+ 21  Neendlebe zakho ziya kuva ilizwi emva kwakho lisithi: “Nantsi indlela.+ Hambani ngayo,” nokuba nisinga ekunene, nokuba nisinga ekhohlo.+ 22  Kwaye nimele niwenze inqambi umaleko wemifanekiso yenu eqingqiweyo yesilivere+ nesigqubuthelo esingena gingci somfanekiso+ wenu otyhidiweyo wegolide.+ Uya kubachithachitha.+ Njengomfazi osexesheni, uya kuthi kuwo: “Luthuli nje!”+ 23  Yaye ngokuqinisekileyo uya kuyinika imvula imbewu yakho oyihlwayeleyo emhlabeni,+ nesonka njengemveliso yomhlaba, otyebileyo noneoli.+ Imfuyo yakho iya kudla ngaloo mini kwidlelo eliphangaleleyo.+ 24  Kwaye iinkomo namaesile akhule ngokupheleleyo alima umhlaba aya kutya ukutya kwezilwanyana okunongwe ngomuncwane, okweliweyo ngomhlakulo+ nefolokhwe. 25  Naphezu kwazo zonke iintaba eziphakamileyo naphezu kweenduli zonke eziphakamileyo kumele kubekho imisinga,+ imijelo yamanzi, ngemini yokubulala kakhulu ngogonyamelo xa kusiwa iinqaba ezinkulu.+ 26  Nokukhanya kwenyanga ehlangeneyo kumele kube njengokukhanya kwelanga eliqaqambileyo; yaye kona kanye ukukhanya kwelanga eliqaqambileyo kuya kuphindwa kasixhenxe, njengokukhanya kweemini ezisixhenxe,+ ngemini yokubopha kukaYehova ukuwa+ kwabantu bakhe aze aphilise+ kwanenxeba elikhulu elibangelwe kukubethwa nguye. 27  Khangela! Igama likaYehova liza livela kude, livutha ngomsindo wakhe+ nangamafu angqingqwa. Yona ke imilebe yakhe, izele sisiqalekiso, nolwimi lwakhe lunjengomlilo oqwengayo.+ 28  Nomoya wakhe unjengomsinga okhukulayo ofikelela entanyeni,+ ukuze ahluze iintlanga ngentluzo+ engento yanto; nomkhala+ obangela umntu abhadule uya kuba semihlathini yezizwana.+ 29  Niya kuba nengoma+ enjalo ngobusuku ubani azingcwalisele umthendeleko,+ nemihlali yentliziyo enjengeyalowo uhamba enembande+ ukuya kungena entabeni kaYehova,+ kwiLiwa lakwaSirayeli.+ 30  Ngokuqinisekileyo uYehova uya kusivakalisa isidima selizwi lakhe,+ akubonakalise ukuhla kwengalo yakhe,+ ngokubhabhama komsindo+ nedangatye lomlilo+ oqwengayo nokuphalazeka kwelifu nesiphango+ namatye esichotho.+ 31  Kuba ngenxa yelizwi likaYehova iAsiriya iya kungenwa lunkwantyo;+ uya kuyibetha nangentonga.+ 32  Kwaye konke ukuphakama kwentonga abetha ngayo oko uYehova aya kukubangela kuhlale phezu kweAsiriya ngokuqinisekileyo kuya kuba ngeentambula neehadi;+ yaye ngamadabi okuvonyavonya uya kulwa nxamnye nabo.+ 33  Kuba iTofete yakhe+ imiswe ngolungelelwano ukususela kumaxesha akutshanje; ilungiselelwe ukumkani ngokwakhe.+ Uyenze yanzulu imfumba yayo. Kukho umlilo neenkuni ezininzi. Impefumlo kaYehova, njengomsinga wesalfure, iyayitshisa.+

Umbhalo osemazantsi