Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Isaya 3:1-26

3  Kuba, khangela! iNKOSI yokwenyaniso,+ uYehova wemikhosi, ishenxisa inkxaso nesixhaso eYerusalem+ nakwaYuda, isixhaso siphela sesonka nesixhaso siphela samanzi,+  indoda enamandla nendoda elwayo, umgwebi nomprofeti,+ novumisayo nendoda ekhulileyo,+  intloko yamashumi amahlanu+ nohlonipheke kakhulu nomcebisi nengcali kubugcisa bomlingo, nonobuchule ekusebenziseni amakhubalo.+  Yaye ngokuqinisekileyo ndiya kwenza amakhwenkwe abe ziinkosana zabo, negunya elingasikelwe mda liya kulawula phezu kwabo.+  Okunene abantu baya kuba ngoozwilakhe omnye phezu komnye, omnye kanye phezu kwedlelane lakhe.+ Baya kuhlasela ngomsindo, inkwenkwe nxamnye nendoda enkulu,+ nalowo ujongelwe phantsi nxamnye nobekekileyo.+  Kuba ngamnye uya kubamba umntakwabo endlwini kayise, esithi: “Unengubo yokwaleka. Ufanele ube nguzwilakhe+ kuthi, nale ndimbane ibhukuqiweyo ifanele ibe phantsi kwesandla sakho.”  Uya kuphakamisa ilizwi lakhe ngaloo mini, esithi: “Andiyi kuba ngumbophi wamanxeba; nasendlwini yam akukho sonka nangubo yokwaleka. Nize ningandibeki ke ndibe nguzwilakhe phezu kwabantu.”  Kuba iYerusalem ikhubekile, noYuda ngokwakhe uwile,+ ngenxa yokuba ulwimi lwabo nezenzo zabo zinxamnye noYehova,+ ekuziphatheni ngemvukelo emehlweni ozuko lwakhe.+  Yona kanye imbonakalo yobuso babo okunene iyangqina nxamnye nabo,+ bayasixela isono sabo njengeso seSodom.+ Abasifihlanga. Yeha ke umphefumlo wabo! Kuba bazabele intlekele bona ngokwabo.+ 10  Yithini kuya kuba kuhle ngalowo ulilungisa,+ kuba aya kudla isiqhamo sezenzo zawo.+ 11  Yeha ke kulowo ungendawo!—Uya kufikelwa yintlekele; kuba indlela aphethe ngayo uya kuphathwa kwangayo!+ 12  Ke bona abantu bam, abaphathi babo baqhubana nabo ngokuqatha, yaye balawulwa ngabafazi.+ Owu bantu bam, abo banikhokelayo bayanibhadulisa,+ nendlela yomendo wenu bayenze yaba yedidayo.+ 13  Usukile wema uYehova ukuze asukuzane nezizwana, azigwebe.+ 14  UYehova uya kugweba abakhulileyo ebantwini bakhe neenkosana zabo.+ “Yaye nina nisitshisile isidiliya. Noko kwathatyathwa ngokuphangwa kwabaxhwalekileyo kusezindlwini zenu.+ 15  Kutheni na nibatyumza abantu bam, nibusila nobuso babaxhwalekileyo?”+ itsho iNkosi enguMongami, uYehova wemikhosi. 16  Kwaye uYehova uthi: “Ngenxa yokuba iintombi zaseZiyon zinekratshi yaye zihamba zolule imiqala, zigxeleshile ngamehlo azo, zihamba zibekelele ukuhamba oku, neenyawo zazo zenza isandi esikhenkcezayo,+ 17  noYehova okunene uya kulwenza lube nokhwekhwe ukakayi lwentloko yeentombi zaseZiyon,+ yaye uYehova uya kulihluba ibunzi lazo.+ 18  Ngaloo mini uYehova uya kubususa ubuhle bemiliza nezangqawe nezihombo ezimilise okwenyanga,+ 19  namajikazi nezacholo nezigqubuthelo,+ 20  nesigqubuthelo sentloko neenxaxhazo neenqwemesha nazo+ ‘izindlu zomphefumlo’ namaqokobhe akhenkcezayo okuhomba,+ 21  nemisesane yeminwe nemisesane yempumlo,+ 22  nemiwunduzo yobuhandiba nezambatho zangaphezulu neengubo zokwaleka neenxili, 23  nezipili zezandla+ nezambatho zangaphantsi neenkontsho+ nezigqubuthelo ezikhulu.+ 24  “Kuya kuthi ke esikhundleni seoli yebhalsam+ ibe livumba lokuvunda; esikhundleni sebhanti ibe yintsontelo; esikhundleni sokulungiswa kweenwele ngobugcisa ibe yinkqayi;+ esikhundleni sesambatho esimfumamfuma ibe ngamarhonya;+ ibe luphawu lomtshiso+ esikhundleni sobuhle. 25  Amadoda akho aya kuwa likrele, namagorha akho yimfazwe.+ 26  Aya kuzila+ amasango akho, avakalise usizi, kukhuculwe konke okukuwe. Uya kuhlala bhaxa phantsi emhlabeni.”+

Umbhalo osemazantsi