Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Isaya 29:1-24

29  “Yeha kwiAriyeli,+ kwiAriyeli, idolophu awamisa inkampu kuyo uDavide!+ Yongezelelani unyaka phezu konyaka; mayizunguleze imithendeleko.+  Kuya kufuneka ndiyixinanisele+ iAriyeli, yaye imele ibe kukuzila nokwenza isijwili,+ kwaye kum imele ibe njengeziko lesibingelelo sikaThixo.+  Ndimele ndimise inkampu macala onke kuwe, yaye ndimele ndikungqinge ngothango lwezibonda ezitsolo ndize ndikumisele umsebenzi wokungqinga.+  Kwaye umele uthotywe kangangokuba uya kuthetha usemhlabeni kanye, yaye intetho yakho iya kuvakala kancinane njengoseluthulini.+ Nanjengoneshologu ilizwi lakho limele livele emhlabeni, naseluthulini intetho yakho iya kutswitswiza.+  Kwaye isihlwele sabo bangaqhelekanga kuwe simele sibe njengomgubo ocolekileyo,+ nesihlwele sabo bangoozwilabo+ sibe njengomququ odlulayo.+ Yaye kumele kwenzeke ngephanyazo, ngequbuliso.+  Uya kufumana ingqalelo evela kuYehova ngendudumo nangokunyikima nangesandi esikhulu, umoya osisaqhwithi nesivuthuvuthu, nedangatye lomlilo oqwengayo.”+  Kuya kuthi ke kube kanye njengasephupheni, embonweni wasebusuku, ngokubhekisele kwisihlwele seentlanga zonke ezenza imfazwe neAriyeli,+ bona kanye bonke abo benza imfazwe nayo, neenqaba zokuyingqinga nabo bayixinaniselayo.+  Ewe, kuya kuthi ke kube kanye njengaxa umntu olambileyo ephupha esidla, aze okunene avuke ube umphefumlo wakhe ungenanto;+ nanjengaxa umntu onxaniweyo ephupha esela, aze okunene avuke ediniwe nomphefumlo wakhe womile; kuya kuba njalo ngesihlwele sazo zonke iintlanga ezilwa neNtaba yeZiyon.+  Zilazilani nize nithi manga;+ zimfamekiseni, nize nimfameke.+ Bayotyiwe+ kungengawayini; bayagxadazela kungengasiselo sinxilisayo.+ 10  Kuba phezu kwenu uYehova uthulule umoya wobuthongo obunzulu;+ yaye uyawavala amehlo enu, abaprofeti,+ azigqubuthele neentloko zenu,+ iimboni.+ 11  Yaye kuni umbono wayo yonk’ into uba njengamazwi encwadi etywiniweyo,+ abayinika lowo uwaziyo umbhalo, besithi: “Nceda, funda oku ngokuvakalayo,” kuze kufuneke yena athi: “Andikwazi, kuba utywiniwe”;+ 12  ize ke incwadi inikwe ongawaziyo umbhalo, uthile esithi: “Nceda, funda oku ngokuvakalayo,” kuze kufuneke yena athi: “Andiwazi konke konke umbhalo.” 13  Yaye uYehova uthi: “Ngenxa yokuba esi sizwana sisondele kum ngomlomo waso, sandizukisa nje ngemilebe yaso,+ kodwa intliziyo yaso ikude lee kum,+ nokundoyika kwaso ngumyalelo wabantu ofundiswayo,+ 14  ngoko ke, yabona, ndinguLowo uya kwenza kwakhona ngokumangalisayo kwesi sizwana,+ ngendlela emangalisayo nangento emangalisayo; yaye ubulumko babantu baso abazizilumko bumele butshitshe, nokuqonda kwabantu baso abaziingqondi kuya kuzifihla.”+ 15  Yeha ke abo bangena nzulu ekufihleni icebo likaYehova,+ nabo bazenzo zenzeke endaweni emnyama,+ ngoxa besithi: “Ngubani na osibonayo, ingubani na nosaziyo?”+ 16  Ubugwenxa benu! Ufanele agqalwe njengodongwe na umbumbi?+ Kuba into eyenziweyo ifanele itsho na kumenzi wayo ukuthi: “Akandenzanga”?+ Yaye ngaba yona kanye into eyiliweyo ingatsho na ngomyili wayo ukuthi: “Akabonakalisanga kuqonda”?+ 17  Akukabi loxesha lincinane kakhulu na ize iLebhanon ijikwe ibe libhoma yaye ibhoma+ ngokwalo liya kugqalwa kanye njengehlathi?+ 18  Kwaye ngaloo mini izithulu ngokuqinisekileyo ziya kuva amazwi encwadi le,+ yaye esithokothokweni nasebumnyameni kwanamehlo eemfama aya kubona.+ 19  Ngokuqinisekileyo abalulamileyo+ baya kuyandisa imihlali yabo kuYehova, kwanabo bangamahlwempu eluntwini baya kuvuya ngaLowo Ungcwele kaSirayeli,+ 20  ngenxa yokuba uzwilakhe umele afikelele esiphelweni sakhe,+ nogwagwisayo umele agqitywe,+ nabo bonke abo bahlala bephaphele ukwenzakalisa+ bamele banqunyulwe, 21  abo bangenisa umntu esonweni ngelizwi lakhe,+ nabo bathiyela kwanalowo wohlwayayo esangweni,+ nabo basunduza ilungisa ngeengxoxo ezilambathayo.+ 22  Ngoko ke utsho uYehova kwindlu kaYakobi, lowo wakhulula uAbraham, ukuthi:+ “Ngoku uYakobi akayi kuba nazintloni, nobuso bakhe ngoku abuyi kuba luthuthu;+ 23  kuba xa ebona abantwana bakhe, umsebenzi wezandla zam, phakathi kwakhe,+ baya kulingcwalisa igama lam,+ yaye ngokuqinisekileyo baya kumngcwalisa Lowo Ungcwele kaYakobi,+ bamgqale ngoloyiko uTHIXO kaSirayeli.+ 24  Nabo benza isiphoso emoyeni wabo okunene baya kukwazi ukuqonda, kwanabo bambombozelayo baya kufunda uyalelo.”+

Umbhalo osemazantsi