Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Isaya 28:1-29

28  Yeha kuso isithsaba sobuhandiba samanxila akwaEfrayim,+ nentyatyambo ebunayo yomhombiso wakhe wobuhle esemantloko entlambo echumayo yabo bonganyelwe yiwayini!  Khangela! UYehova unothile owomeleleyo nonamandla.+ Njengesiphango esineendudumo sesichotho,+ isiphango esitshabalalisayo, njengesiphango esineendudumo samanzi anamandla,+ akhukulayo, ngokuqinisekileyo uya kuwisa phantsi ngamandla emhlabeni.  Izithsaba zobuhandiba zamanxila akwaEfrayim ziya kunyathelwa+ ngeenyawo.  Intyatyambo ebunayo+ yomhombiso wakhe wobuhle esemantloko entlambo echumayo imele ibe njengekhiwane+ lasekuqaleni ngaphambi kokuba kube sehlotyeni, ekuthi, xa obonayo elibona, aliginye ngoxa lisesesandleni sakhe.  Ngaloo mini uYehova wemikhosi uya kuba sisithsaba somhombiso+ nesidanga sobuhle+ kwabo baseleyo+ ebantwini bakhe,  nomoya wobulungisa kohleli ekugwebeni,+ namandla kwabo bathintela idabi esangweni.+  Kanjalo naba—ngenxa yewayini balahlekile yaye ngenxa yesiselo esinxilisayo baye babhadula. Umbingeleli nomprofeti+—balahlekile ngenxa yesiselo esinxilisayo, badidekile+ ngenxa yewayini, baye babhadula ngenxa yesiselo esinxilisayo; balahlekile ekuboneni, bayahexa ekwenzeni isigqibo.  Kuba zonke iitafile zizele ngumhlanzo onyhukunyhuku+—akukho ndawo ingenawo.  Ngubani na aya kumyalela elwazini,+ yaye ngubani na aya kumqondisa oko kuviweyo?+ Abo balunyulweyo elubisini, abo basusiweyo ebeleni?+ 10  Kuba “ngumyalelo phezu komyalelo, umyalelo phezu komyalelo, ulutya lokulinganisa phezu kolutya lokulinganisa, ulutya lokulinganisa phezu kolutya lokulinganisa, okuncinane apha, okuncinane phaya.”+ 11  Kuba uya kuthetha kwesi sizwana ngemilebe+ yabathintithayo nangolwimi+ olwahlukileyo,+ 12  eso athe kuso: “Le yindawo yokuphumla. Phumzani odiniweyo. Kwaye le yindawo yokonwaba,” kodwa sona asivumanga kuva.+ 13  Yaye kuso ngokuqinisekileyo ilizwi likaYehova liya kuba “ngumyalelo phezu komyalelo, umyalelo phezu komyalelo, ulutya lokulinganisa phezu kolutya lokulinganisa,+ ulutya lokulinganisa phezu kolutya lokulinganisa, okuncinane apha, okuncinane phaya,” ukuze sihambe size ngokuqinisekileyo sikhubeke ngasemva, okunene saphuke, sirhintyelwe size sibanjiswe.+ 14  Ngoko ke liveni ilizwi likaYehova, nina bazigwagwisayo, nina balawuli+ besi sizwana siseYerusalem: 15  Ngenxa yokuba nina nithe: “Senze umnqophiso nokuFa;+ senze umbono+ neShiyol; umkhukula ophuphumayo, ukuba kunokwenzeka udlule, awuyi kufika kuthi, kuba senze ubuxoki baba yindawo yethu+ yokusabela yaye sizifihle ngokuxoka”;+ 16  ngoko ke itsho iNkosi enguMongami uYehova ukuthi: “Yabona, ndibeka ilitye+ lesiseko eZiyon,+ ilitye elilingiweyo,+ imbombo exabisekileyo+ yesiseko esiqinisekileyo.+ Akukho namnye ubonisa ukholo uya kuphakuzela.+ 17  Ndiza kwenza okusesikweni ulutya lokulinganisa+ nobulungisa+ isixhobo sokulinganisa; yaye isichotho+ simele sitshayele indawo yokusabela yobuxoki,+ namanzi aya kukhukulisa yona kanye indawo yokuzifihla.+ 18  Kwaye ngokuqinisekileyo umnqophiso wenu nokuFa uya kubhangiswa,+ naloo mbono wenu neShiyol awuyi kuma.+ Umkhukula ophuphumayo, xa udlula+—kanjalo nani nimele nibe yindawo yokunyathela kwawo.+ 19  Ngokufuthi kangangoko xa udlula, uya kunisusa,+ ngenxa yokuba uya kudlula iintsasa ngeentsasa, ebudeni bemini nasebudeni bobusuku; yaye umele ube sisizathu sokungcangcazela+ ukuze uqondise abanye oko kuviweyo.” 20  Kuba isingqengqelo singqineke sisifutshane gqitha ukuba uzolule kuso, neshiti elilukiweyo lilincinane gqitha xa uzisonga ngalo. 21  Kuba uYehova uya kusuka kanye njengaseNtabeni yePerazim,+ uya kuphazamiseka kanye njengasentilini kufuphi neGibheyon,+ ukuze enze isenzo sakhe—isenzo sakhe esimangalisayo—nokuze asebenze umsebenzi wakhe—umsebenzi wakhe awuqhelekanga.+ 22  Ke kaloku musani ukuzibonakalisa ningabagxeki,+ ukuze izibopho zenu zingabi nakomelela, kuba kukho intshabalaliso, yona kanye into ekugqitywe kuyo, endiyivileyo ivela kwiNkosi enguMongami,+ uYehova wemikhosi, ngelizwe eli lonke.+ 23  Bekani indlebe nize nilive ilizwi lam; nikelani ingqalelo nize niphulaphule oko ndikutshoyo. 24  Umlimi ulima imini yonke na+ ukuze ahlwayele imbewu, akhulule aze aerhe umhlaba wakhe?+ 25  Akathi na, xa egudise umphezulu wawo, ngoko achithachithe ikumin emnyama aze afefe ngekumin,+ yaye akayibeki na ingqolowa, amazimba,+ nerhasi endaweni emiselweyo,+ nehabile+ njengomda wakhe na?+ 26  Yaye umntu umlungisa+ ngokoko kulungileyo. UThixo wakhe uyamyalela.+ 27  Kuba ikumin emnyama ayibhulwa ngesixhobo+ sokubhula; nevili lenqwelo alijikiswa phezu kwekumin. Kuba ngokuqhelekileyo ikumin emnyama ibhulwa ngentonga,+ nekumin ngomsimelelo. 28  Ngaba ngokuqhelekileyo ingqolowa iyatyumka na? Kuba umntu akaze ayixovule+ engayeki.+ Kwaye umele ahambise inqwelo yakhe, namahashe akhe emfazwe, kodwa akayi kuyityumza.+ 29  Nako oku kuvela kuYehova wemikhosi,+ owenze isigqibo esimangalisayo, owenze okukhulu ekusebenzeni ngokuphumelelayo.+

Umbhalo osemazantsi