Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

Isaya 14:1-32

14  UYehova uya kumenzela inceba uYakobi,+ yaye ngokuqinisekileyo uya kunyula uSirayeli;+ amnike ukuphumla emhlabeni wakhe,+ nabahambi baphambukele kuye, anamathelane nendlu kaYakobi.+  Izizwana ziya kumgodusa uSirayeli, zimbuyisele emhlabeni awunikwe nguYehova njengelifa, zize zona zibe zizicaka nezicakakazi zakhe;+ yaye abo bamthimbileyo+ baya kujika babe ngabathinjwa bakhe, kwaye umele abe nobukhosi kwabo babemqweqwedisa emsebenzini.+  Kuya kuthi mhla uYehova akunike ukuphumla kwintlungu yakho nasekuphazamisekeni kwakho nakubukhoboka obunzima owakhotyokiswa ngabo,+  uphakamise le ntetho ingumzekeliso nxamnye nokumkani waseBhabhiloni, uthi: “Kwenzeke njani ukuba lowo uqweqwedisa abanye emsebenzini ayeke, ingcinezelo iphele!+  UYehova uyaphule intonga yabo bangendawo, umsimelelo wabo balawulayo,+  lowo ubetha izizwana ngokuvutha komsindo, ebetha ngokungapheziyo,+ lowo woyisa iintlanga ngomsindo opheleleyo ngentshutshiso engathintelwayo.+  Umhlaba uphela uphumle,+ awuphazanyiswa. Abantu bachwayitile yintswahla yemivuyo.+  Kwanemithi yejunipha+ iye yanemihlali ngawe, imisedare yaseLebhanon, isithi, ‘Ukususela ekulaleni kwakho, akunyuki mgawuli+ weenkuni nxamnye nathi.’  “KwaneShiyol+ ngaphantsi iphazamisekile nguwe ukuze ikuhlangabeze ekungeneni kwakho. Ikuvusele abo bangenamandla ekufeni,+ zonke iinkokeli+ zomhlaba ezinjengeebhokhwe. Bonke ookumkani bomhlaba ibaphakamisile ezitroneni zabo.+ 10  Bonke bayathetha baze bathi kuwe, ‘Ngaba nawe wenziwe buthathaka njengathi?+ Nawe wenziwe wafana nathi na?+ 11  Iqhayiya lakho lihliselwe eShiyol, ingxolo yemirhubhe yakho.+ Ngaphantsi kwakho, wandlalelwe iimpethu zaba sisingqengqelo sakho; nemibungu yaba sisigubungelo sakho.’+ 12  “Hayi indlela owe ngayo ezulwini,+ wena ukhanyayo, nyana wesifingo! Hayi indlela ogawulwe ngayo wawela emhlabeni,+ wena owalimaza iintlanga!+ 13  Wena ke, uthe entliziyweni yakho, ‘Ndiya kunyuka ndiye ezulwini.+ Itrone yam+ ndiya kuyiphakamisa phezu kweenkwenkwezi+ zikaThixo, yaye ndiya kuhlala phantsi entabeni yokuhlangana,+ kweyona mimandla ithe qelele yasemntla.+ 14  Ndiya kunyukela phezulu kwiindawo eziphakamileyo emafini;+ ndiya kuzifanisa nOyena Uphakamileyo.’+ 15  “Noko ke, uya kuhliselwa eShiyol,+ kweyona mimandla ithe qelele emhadini.+ 16  Abo bakubonayo baya kukondela wena kanye; baya kukuhlolisisa ngokusondeleyo wena kanye, besithi, ‘Yiyo na le indoda eyayiphazamisa umhlaba, eyayisenza izikumkani zinyikime,+ 17  eyenza ilizwe elinemveliso lanjengentlango neyabhukuqa nezixeko zayo,+ eyayingazange iwavulele namabanjwa alo indlela esinge ekhaya?’+ 18  Bonke abanye ookumkani beentlanga, ewe, bonke, balele eluzukweni, ngamnye endlwini yakhe.+ 19  Kodwa wena ke, ulahlwe kude ungenandawo ungcwatyelwa kuyo,+ njengehlumelo elicekisekayo, wambeswe ngabantu ababuleweyo abaxhokrozwe ngekrele abehla baye ematyeni omhadi,+ njengesidumbu esinyathelweyo.+ 20  Akuyi kubandakanywa nabo engcwabeni, ngenxa yokuba ulonakalisile ilizwe lakho, wababulala abantu bakho. Inzala yabenzi-bubi ayiyi kuba nagama ukusa kwixesha elingenammiselo.+ 21  “Oonyana bakhe balungiseleleni ukusikwa ngenxa yesiphoso sookhokho babo,+ ukuze bangasuki bawudle ilifa umhlaba, bazalise ilizwe elinemveliso ngezixeko.”+ 22  “Ndiya kusukela phezulu kubo,”+ utsho uYehova wemikhosi. “Kwaye ndiza kunqumla igama+ nentsalela nenzala nezizukulwana eBhabhiloni,”+ utsho uYehova. 23  “Ndiya kuyenza ilifa leencanda namachibi amanzi aneengcongolo, yaye ndiza kuyitshayela ngomtshayelo wembubhiso,”+ utsho uYehova wemikhosi. 24  Ufungile uYehova wemikhosi,+ esithi: “Ngokuqinisekileyo kanye njengoko ndicinge ngako, koba njalo; kube kanye njengoko ndigqibe ngako,+ 25  ukuze ndimaphule umAsiriya elizweni lam,+ ndimnyathelele phantsi ezintabeni zam;+ imke idyokhwe yakhe kubo, nomthwalo wakhe umke egxalabeni labo.”+ 26  Yiyo leyo into endigqibe kuyo nxamnye nomhlaba wonke, yaye isandla sam ndisolulele kuzo zonke iintlanga. 27  Siso eso isigqibo sikaYehova wemikhosi,+ yaye ngubani na onokusaphula?+ Isandla sakhe soluliwe, ngubani na onokusibuyisa?+ 28  Ngonyaka wokufa kukaKumkani uAhazi+ kwabakho esi sibhengezo: 29  “Musa ukuba nemihlali,+ Filisti,+ nabani na kuwe, ngenxa nje yokuba umsimelelo walowo ubekubetha waphukile.+ Kuba engcanjini yenyoka+ kuya kuphuma inyoka enobuhlungu,+ kwaye isiqhamo sayo iya kuba yinyoka ebumlilorha ephaphazelayo.+ 30  Yaye ngokuqinisekileyo aya kudla amazibulo abo bazizisweli, namahlwempu abuthe enqabisekile.+ Kwaye ndiza kuyibulala ingcambu yakho ngendlala, noko kuseleyo kuwe kuya kubulawa.+ 31  Bhomboloza, sango! Danduluka, sixeko! Nonke nimele nityhafe intliziyo, Filisti! Kuba kuza umsi uvela ngasemntla, yaye akukho bani wahlulwayo ezintlwini zakhe.”+ 32  Uya kuthini na umntu ekuphenduleni abathunywa+ bohlanga? Uya kuthi uYehova ubeke isiseko seZiyon,+ yaye abaxhwalekileyo ebantwini bakhe baya kusabela kuyo.

Umbhalo osemazantsi