Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Isaya 10:1-34

10  Yeha ke abo bamisela imimiselo eyenzakalisayo+ nabo bathi, bebhala rhoqo, babhale inkathazo,  ukuze bashenxise izisweli etyaleni nokuze bahluthe okusesikweni kwabaxhwalekileyo babantu bam,+ ukuba abahlolokazi babe lixhoba labo, nokuze babe nokuphanga kwanamakhwenkwe angenayise!+  Niya kuthini na ke ngemini yokunikwa ingqalelo+ neyokonakaliswa okuvela kude?+ Niya kusabela kubani na ukuba anincede,+ yaye niya kulushiya phi na uzuko lwenu,+  ngaphandle kokuguqa phakathi kwamabanjwa nokuba abantu bawele phakathi kwababuleweyo?+ Ngenxa yako konke oku umsindo wakhe awubuyanga, kodwa isandla sakhe usasolulile.+  “Heke, umAsiriya yena+ uyintonga yomsindo wam,+ induku esesandleni sam yesiqalekiso!  Ndiya kumthumela nxamnye nohlanga oluwexukileyo,+ yaye ndiya kukhupha umyalelo kuye nxamnye nabantu bokuvutha komsindo wam,+ ukuze athabathe amaxhoba amaninzi, abaphange, abanyathele njengodongwe lwezitrato.+  Nakuba esenokuba akanjalo, uya kuziva enotyekelo; nakuba intliziyo yakhe isenokungabi ngaloo ndlela, uya kuceba, ngenxa yokuba ukubhubhisa kusentliziyweni yakhe,+ nokunqumla iintlanga ezingembalwa.+  Kuba uya kuthi, ‘Iinkosana zam azingabo ookumkani na kwangaxeshanye?+  IKaleno+ ayinjengeKarkemishe na?+ IHamati+ ayinjengeArpadi na?+ ISamariya+ ayinjengeDamasko na?+ 10  Xa sukuba isandla sam sifikile kwizikumkani zoothixo abangenaxabiso abamifanekiso yabo eqingqiweyo ingaphezulu kwaleyo iseYerusalem naseSamariya,+ 11  akuyi kuba kanye njengoko ndenzile na eSamariya nakoothixo bayo abangenaxabiso,+ endiya kuthi ndenjenjalo kwiYerusalem nakoothixo bayo?’+ 12  “Kuya kuthi xa uYehova enqumla wonke umsebenzi wakhe eNtabeni yeZiyon naseYerusalem, ndenze kuphendulwe ngesiqhamo sokusa kwentliziyo kakumkani waseAsiriya nokuzigwagwisa ngokuphakama kwamehlo akhe.+ 13  Kuba uthe, ‘Ngokuqinisekileyo ndiya kwenza ngokwamandla esandla sam,+ nangobulumko bam, kuba ndinokuqonda; yaye ndiya kuyishenxisa imida yezizwana,+ nengqwebo yazo ngokuqinisekileyo ndiya kuyiphanga,+ ndibehlise abemi kanye njengalowo unamandla.+ 14  Isandla sam+ siya kubufumana ubuncwane+ bezizwana njengendlwane; yaye kanye njengaxa ubani ehlanganisa amaqanda ashiyiweyo, mna ndiza kuhlanganisa kwanawo wonke umhlaba, kwaye ngokuqinisekileyo akuyi kubakho namnye ophaphazelisa amaphiko akhe okanye ovula umlomo wakhe okanye otswitswizayo.’” 15  Izembe liya kuzikhukhumalisa na ngaphezu kogawulayo, okanye isarha iya kuzenza nkulu na ngaphezu kwalowo uyishukushukumisayo, ngokungathi umsimelelo ushukushukumisa abo bawuphakamisela phezulu, ngokungathi intonga iphakamisela phezulu lowo ungengomthi?+ 16  Ngoko ke iNkosi yokwenyaniso, uYehova wemikhosi, iya kuthumela kwabo batyebileyo bakhe isifo esiqhenqethayo,+ naphantsi kozuko lwakhe ukuvutha kuya kuvutha njengokuvutha komlilo.+ 17  UKhanyiso lwakwaSirayeli+ lumele lube ngumlilo,+ naLowo Ungcwele wakhe abe lidangatye;+ yaye limele litshise lize liludle lilugqibe ukhula namatyholo anameva+ ngamini-nye. 18  Kwaye Yena uya kuluphelisa uzuko lwehlathi lakhe nolwebhoma lakhe,+ ukususela emphefumlweni ukuya kufikelela enyameni, yaye kumele kube njengokuphela kwalowo ugulayo.+ 19  Eminye imithi yehlathi lakhe—iya kuba ngangenani elingabhalwa phantsi nayinkwenkwe.+ 20  Kuya kuthi ngaloo mini abo baseleyo bakwaSirayeli+ nabo basindileyo bendlu kaYakobi bangaze kwakhona bazixhase ngalowo ubabethayo,+ yaye ngokuqinisekileyo baya kuzixhasa ngoYehova, Lowo Ungcwele kaSirayeli,+ benyanisile.+ 21  Intsalela iya kubuya, intsalela kaYakobi, ize kuThixo Onamandla.+ 22  Kuba nangona abantu bakho, Sirayeli, beya kungqineka bengangentlabathi yolwandle,+ yintsalela nje eya kubuya phakathi kwabo.+ Intshabalaliso+ ekugqitywe kuyo iya kuba ngumkhukula ngobulungisa,+ 23  ngenxa yokuba iNkosi enguMongami, uYehova wemikhosi, iya kube iphumeza intshabalaliso+ nesigqibo esingqongqo phakathi kwelizwe liphela.+ 24  Ngoko ke itsho iNkosi enguMongami,+ uYehova wemikhosi, ukuthi: “Musani ukoyika, bantu bam abahlala eZiyon,+ ngenxa yomAsiriya, owayefudula enibetha+ ngentonga nowayefudula eniphakamisela umsimelelo wakhe ngendlela eyenza ngayo iYiputa.+ 25  Kuba kuseza kuba lithuba elincinane kakhulu—yaye isiqalekiso+ siya kufikelela esiphelweni, nomsindo wam, ekonakaleni kwabo.+ 26  Kwaye uYehova wemikhosi ngokuqinisekileyo uya kuvonyavonya isabhokhwe+ nxamnye naye njengasekoyisweni kukaMidiyan ngakwiliwa laseOrebhi;+ nomsimelelo wakhe uya kuba selwandle,+ yaye ngokuqinisekileyo uya kuwuphakamisa ngendlela awenza ngayo kwiYiputa.+ 27  “Kothi ke ngaloo mini umthwalo wakhe usuke egxalabeni lakho,+ nedyokhwe yakhe entanyeni yakho,+ yaye ngokuqinisekileyo idyokhwe leyo iya kwaphuka+ ngenxa yeoli.” 28  Ufikile eAyati;+ udlule eMigron; eMikimashe+ ubeka impahla yakhe. 29  Bawele izibuko, iGebha+ yindawo abachithela kuyo ubusuku, iRama+ ingcangcazele, iGibheya+ kaSawule isabile. 30  Yenza inzwinini ngelizwi lakho, ntombi yaseGalim.+ Nikela ingqalelo, Layisha. Owu wena uxhwalekileyo, Anatoti!+ 31  IMademena ibaleke yemka. Abemi baseGebhim basabele ekhusini. 32  Iseyimini yokuma eNobhi.+ Ulingisa ngesandla ngokusongelayo entabeni yentombi yaseZiyon, induli yaseYerusalem.+ 33  Khangela! INkosi yokwenyaniso, uYehova wemikhosi, ihlahla amasebe ngesithonga esinkwantyisayo;+ nalawo akhule aba made ayagawulwa, nalawo aphakamileyo ayathotywa.+ 34  Igawule iintshinyela zehlathi ngesixhobo sentsimbi, ibe iLebhanon iya kuwiswa ngalowo unamandla.+

Umbhalo osemazantsi