Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

INdumiso 89:1-52

IMaskili. KaEtam umEzera.+ 89  Ububele bothando bukaYehova ndiza kuvuma ngabo kude kube lixesha elingenammiselo.+ Kwizizukulwana ngezizukulwana ndiya kwazisa ukuthembeka kwakho ngomlomo wam.+   Kuba ndithe: “Ububele bothando buya kwakhiwa kude kube lixesha elingenammiselo;+ Wona ke amazulu, ukuthembeka kwakho ukumisela ngokuqinileyo kuwo.”+   “Ndenze umnqophiso nonyuliweyo wam;+ Ndifungile kuDavide umkhonzi wam,+   ‘Ndiya kuyimisela ngokuqinileyo imbewu yakho kude kube lixesha elingenammiselo,+ Yaye ndiza kuyakha itrone+ yakho ukusa kwizizukulwana ngezizukulwana.’” Seʹlah.   Amazulu aya kubonga isenzo sakho esimangalisayo, Yehova,+ Ewe, ukuthembeka kwakho ebandleni labangcwele.   Kuba ngubani na esibhakabhakeni onokuthelekiswa noYehova?+ Ngubani na onokufana noYehova phakathi koonyana bakaThixo?+   UThixo makoyikwe phakathi kweqela lamakholwane abangcwele;+ Uzukile yaye uyoyikeka kubo bonke abo bamjikelezileyo.+   Owu Yehova Thixo wemikhosi,+ Ngubani na onamandla njengawe, Ya?+ Nokuthembeka kwakho kukujikelezile.+   Kulawula wena phezu kokukhukhumala kolwandle;+ Ekuwaphakamiseni kwalo amaza alo wena uyawazolisa.+ 10  Wena umtyumzile uRahabhi,+ wanjengobuleweyo.+ Uzichithachithile iintshaba zakho ngengalo yamandla akho.+ 11  Lelakho izulu,+ nomhlaba ikwangowakho;+ Ilizwe elinemveliso noko lizele kuko+—wena waziseka ezo zinto.+ 12  Umntla nomzantsi—zadalwa nguwe;+ ITabhore+ neHermon+—zimemelela ngovuyo egameni lakho.+ 13  Ingalo enamandla yeyakho,+ Isandla sakho somelele,+ Isandla sakho sasekunene siphakamile.+ 14  Ubulungisa nomgwebo yindawo emisiweyo yetrone yakho;+ Ububele bothando nenyaniso ziza phambi kobuso bakho.+ 15  Banoyolo abantu abayaziyo imikhwazo yovuyo.+ Bahamba ekukhanyeni kobuso bakho, Yehova.+ 16  Egameni lakho bayavuya imini yonke+ Baphakame nangobulungisa bakho.+ 17  Kuba ububuhle bamandla abo;+ Nangenkoliseko yakho uphondo lwethu luphakamile.+ 18  Kuba ikhaka lethu lelikaYehova,+ Nokumkani wethu ngowaLowo Ungcwele kaSirayeli.+ 19  Ngelo xesha wathetha ngombono kwabo banyanisekileyo bakho,+ Wathi: “Ndibeke uncedo konamandla;+ Ndiphakamise onyuliweyo phakathi kwabantu.+ 20  Ndifumene uDavide umkhonzi wam;+ Ndimthambisile ngeoli yam engcwele,+ 21  Isandla sam esinaye siya kuqina,+ Nengalo yam iya kumomeleza.+ 22  Akukho lutshaba luya kubiza nto kuye,+ Naye nawuphi na unyana wentswela-bulungisa akayi kumxhwalekisa.+ 23  Yaye ndazityumza zaziingceba iintshaba zakhe phambi kwakhe,+ Nakwabo bamthiya kakhulu ndathumela izibetho.+ 24  Ukuthembeka kwam nobubele bam bothando bukunye naye,+ Kwaye egameni lam luphakamile uphondo lwakhe.+ 25  Isandla sakhe ndisibeke elwandle+ Nasemilanjeni isandla sakhe sasekunene.+ 26  Yena undibiza ngokuthi, ‘UnguBawo,+ UThixo wam+ neLiwa lokusindiswa kwam.’+ 27  Kanjalo, mna ndiya kumbeka abe lizibulo,+ Oyena uphakamileyo kookumkani bomhlaba.+ 28  Ndiya kumgcinela ububele bam bothando ukusa kwixesha elingenammiselo,+ Nomnqophiso wam uya kuthembeka kuye.+ 29  Ngokuqinisekileyo ndiya kuyimisa imbewu yakhe ngonaphakade+ Netrone yakhe ibe njengemihla yezulu.+ 30  Ukuba oonyana bakhe bayawushiya umthetho wam+ Bangahambi ngezigwebo zam,+ 31  Ukuba bayayihlambela imimiselo yam Bangayigcini imiyalelo yam, 32  Ndimele ndiphethulele ingqalelo yam ekunxaxheni kwabo ngentonga+ Nakwisiphoso sabo ngemivumbo.+ 33  Kodwa ububele bam bothando andiyi kubuqhawula kuye,+ Ndingayi kuxoka nangokubhekisele ekuthembekeni kwam.+ 34  Andiyi kuwuhlambela umnqopiso wam,+ Namazwi emilebe yam andiyi kuwatshintsha.+ 35  Ndakuba ndifungile ebungcweleni bam,+ Andiyi kumxokisa uDavide.+ 36  Imbewu yakhe iya kubakho de kuse kwixesha elingenammiselo,+ Netrone yakhe ibe njengelanga phambi kwam.+ 37  Iya kumiselwa ngokuqinileyo njengenyanga kangangexesha elingenammiselo, Nanjengengqina elithembekileyo esibhakabhakeni.” Seʹlah. 38  Kodwa wena—wena umlahlile yaye umcekisile;+ Wavutha umsindo wakho kothanjisiweyo wakho.+ 39  Uwucekisile umnqophiso womkhonzi wakho; Usihlambele isithsaba sakhe emhlabeni.+ 40  Uzidilizile zonke iintlanti zamatye;+ Uzenze amanxuwa iinqaba zakhe.+ 41  Bonke abo badlula ngendlela bamphangile;+ Uye waba lungcikivo kubamelwane bakhe.+ 42  Usiphakamisile isandla sasekunene sabo bamchasileyo;+ Uzenze zaba nemihlali zonke iintshaba zakhe.+ 43  Ngaphezu koko ikrele lakhe uliphatha njengotshaba,+ Wambangela ukuba angaqhubeli phambili edabini.+ 44  Uyiphelisile inkazimlo yakhe,+ Netrone yakhe uyiphose emhlabeni.+ 45  Uyifinyezile imihla yobutsha bakhe; Wamsongela ngehlazo.+ Seʹlah. 46  Kuya kude kube nini na, Yehova, uzifihlile? Lonke ixesha na?+ Uya kuqhubeka uvutha na umsindo wakho kanye njengomlilo?+ 47  Khumbula oko bukuko ubude bobomi bam.+ Ubadalele ilize na bonke oonyana babantu?+ 48  Yiyiphi na indoda eyomeleleyo ephilayo engayi kubona kufa?+ Ingawusindisa na umphefumlo wayo esandleni seShiyol?+ Seʹlah. 49  Ziphi na izenzo zakho zobubele bothando zangaphambili, Yehova, Owamfungela zona uDavide ngokuthembeka kwakho?+ 50  Khumbula, Yehova, ungcikivo olukubakhonzi bakho,+ Ukuthwala kwam esifubeni sam ungcikivo lwezizwana ezininzi,+ 51  Indlela ezingcikive ngayo iintshaba zakho, Yehova,+ Indlela ezingcikive ngayo imikhondo yothanjisiweyo wakho.+ 52  Makabongwe uYehova kuse kwixesha elingenammiselo. Amen, Amen.+

Umbhalo osemazantsi