Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

INdumiso 89:1-52

IMaskili. KaEtam umEzera.+ 89  Ububele bothando bukaYehova ndiza kuvuma ngabo kude kube lixesha elingenammiselo.+Kwizizukulwana ngezizukulwana ndiya kwazisa ukuthembeka kwakho ngomlomo wam.+   Kuba ndithe: “Ububele bothando buya kwakhiwa kude kube lixesha elingenammiselo;+Wona ke amazulu, ukuthembeka kwakho ukumisela ngokuqinileyo kuwo.”+   “Ndenze umnqophiso nonyuliweyo wam;+Ndifungile kuDavide umkhonzi wam,+   ‘Ndiya kuyimisela ngokuqinileyo imbewu yakho kude kube lixesha elingenammiselo,+Yaye ndiza kuyakha itrone+ yakho ukusa kwizizukulwana ngezizukulwana.’” Seʹlah.   Amazulu aya kubonga isenzo sakho esimangalisayo, Yehova,+Ewe, ukuthembeka kwakho ebandleni labangcwele.   Kuba ngubani na esibhakabhakeni onokuthelekiswa noYehova?+Ngubani na onokufana noYehova phakathi koonyana bakaThixo?+   UThixo makoyikwe phakathi kweqela lamakholwane abangcwele;+Uzukile yaye uyoyikeka kubo bonke abo bamjikelezileyo.+   Owu Yehova Thixo wemikhosi,+Ngubani na onamandla njengawe, Ya?+Nokuthembeka kwakho kukujikelezile.+   Kulawula wena phezu kokukhukhumala kolwandle;+Ekuwaphakamiseni kwalo amaza alo wena uyawazolisa.+ 10  Wena umtyumzile uRahabhi,+ wanjengobuleweyo.+Uzichithachithile iintshaba zakho ngengalo yamandla akho.+ 11  Lelakho izulu,+ nomhlaba ikwangowakho;+Ilizwe elinemveliso noko lizele kuko+—wena waziseka ezo zinto.+ 12  Umntla nomzantsi—zadalwa nguwe;+ITabhore+ neHermon+—zimemelela ngovuyo egameni lakho.+ 13  Ingalo enamandla yeyakho,+Isandla sakho somelele,+Isandla sakho sasekunene siphakamile.+ 14  Ubulungisa nomgwebo yindawo emisiweyo yetrone yakho;+Ububele bothando nenyaniso ziza phambi kobuso bakho.+ 15  Banoyolo abantu abayaziyo imikhwazo yovuyo.+Bahamba ekukhanyeni kobuso bakho, Yehova.+ 16  Egameni lakho bayavuya imini yonke+Baphakame nangobulungisa bakho.+ 17  Kuba ububuhle bamandla abo;+Nangenkoliseko yakho uphondo lwethu luphakamile.+ 18  Kuba ikhaka lethu lelikaYehova,+Nokumkani wethu ngowaLowo Ungcwele kaSirayeli.+ 19  Ngelo xesha wathetha ngombono kwabo banyanisekileyo bakho,+Wathi:“Ndibeke uncedo konamandla;+Ndiphakamise onyuliweyo phakathi kwabantu.+ 20  Ndifumene uDavide umkhonzi wam;+Ndimthambisile ngeoli yam engcwele,+ 21  Isandla sam esinaye siya kuqina,+Nengalo yam iya kumomeleza.+ 22  Akukho lutshaba luya kubiza nto kuye,+Naye nawuphi na unyana wentswela-bulungisa akayi kumxhwalekisa.+ 23  Yaye ndazityumza zaziingceba iintshaba zakhe phambi kwakhe,+Nakwabo bamthiya kakhulu ndathumela izibetho.+ 24  Ukuthembeka kwam nobubele bam bothando bukunye naye,+Kwaye egameni lam luphakamile uphondo lwakhe.+ 25  Isandla sakhe ndisibeke elwandle+Nasemilanjeni isandla sakhe sasekunene.+ 26  Yena undibiza ngokuthi, ‘UnguBawo,+UThixo wam+ neLiwa lokusindiswa kwam.’+ 27  Kanjalo, mna ndiya kumbeka abe lizibulo,+Oyena uphakamileyo kookumkani bomhlaba.+ 28  Ndiya kumgcinela ububele bam bothando ukusa kwixesha elingenammiselo,+Nomnqophiso wam uya kuthembeka kuye.+ 29  Ngokuqinisekileyo ndiya kuyimisa imbewu yakhe ngonaphakade+Netrone yakhe ibe njengemihla yezulu.+ 30  Ukuba oonyana bakhe bayawushiya umthetho wam+Bangahambi ngezigwebo zam,+ 31  Ukuba bayayihlambela imimiselo yamBangayigcini imiyalelo yam, 32  Ndimele ndiphethulele ingqalelo yam ekunxaxheni kwabo ngentonga+Nakwisiphoso sabo ngemivumbo.+ 33  Kodwa ububele bam bothando andiyi kubuqhawula kuye,+Ndingayi kuxoka nangokubhekisele ekuthembekeni kwam.+ 34  Andiyi kuwuhlambela umnqopiso wam,+Namazwi emilebe yam andiyi kuwatshintsha.+ 35  Ndakuba ndifungile ebungcweleni bam,+Andiyi kumxokisa uDavide.+ 36  Imbewu yakhe iya kubakho de kuse kwixesha elingenammiselo,+Netrone yakhe ibe njengelanga phambi kwam.+ 37  Iya kumiselwa ngokuqinileyo njengenyanga kangangexesha elingenammiselo,Nanjengengqina elithembekileyo esibhakabhakeni.” Seʹlah. 38  Kodwa wena—wena umlahlile yaye umcekisile;+Wavutha umsindo wakho kothanjisiweyo wakho.+ 39  Uwucekisile umnqophiso womkhonzi wakho;Usihlambele isithsaba sakhe emhlabeni.+ 40  Uzidilizile zonke iintlanti zamatye;+Uzenze amanxuwa iinqaba zakhe.+ 41  Bonke abo badlula ngendlela bamphangile;+Uye waba lungcikivo kubamelwane bakhe.+ 42  Usiphakamisile isandla sasekunene sabo bamchasileyo;+Uzenze zaba nemihlali zonke iintshaba zakhe.+ 43  Ngaphezu koko ikrele lakhe uliphatha njengotshaba,+Wambangela ukuba angaqhubeli phambili edabini.+ 44  Uyiphelisile inkazimlo yakhe,+Netrone yakhe uyiphose emhlabeni.+ 45  Uyifinyezile imihla yobutsha bakhe;Wamsongela ngehlazo.+ Seʹlah. 46  Kuya kude kube nini na, Yehova, uzifihlile? Lonke ixesha na?+Uya kuqhubeka uvutha na umsindo wakho kanye njengomlilo?+ 47  Khumbula oko bukuko ubude bobomi bam.+Ubadalele ilize na bonke oonyana babantu?+ 48  Yiyiphi na indoda eyomeleleyo ephilayo engayi kubona kufa?+Ingawusindisa na umphefumlo wayo esandleni seShiyol?+ Seʹlah. 49  Ziphi na izenzo zakho zobubele bothando zangaphambili, Yehova,Owamfungela zona uDavide ngokuthembeka kwakho?+ 50  Khumbula, Yehova, ungcikivo olukubakhonzi bakho,+Ukuthwala kwam esifubeni sam ungcikivo lwezizwana ezininzi,+ 51  Indlela ezingcikive ngayo iintshaba zakho, Yehova,+Indlela ezingcikive ngayo imikhondo yothanjisiweyo wakho.+ 52  Makabongwe uYehova kuse kwixesha elingenammiselo. Amen, Amen.+

Umbhalo osemazantsi