Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

INdumiso 78:1-72

IMaskili. Eka-Asafu.+ 78  Wubekeleni indlebe, bantu bam, umthetho wam;+ Wathobeleni indlebe amazwi omlomo wam.+   Umlomo wam ndiza kuwuvula ngentetho engumzekeliso;+ Ndiya kumpompozisa amaqhina akudala,+   Esiwavileyo saza sawazi,+ Nesawabaliselwa ngoobawo;+   Esingawafihliyo koonyana babo,+ Siwabalisa nakwisizukulwana esizayo,+ Iindumiso zikaYehova namandla akhe+ Nezinto zakhe ezimangalisayo azenzileyo.+   Waza wavelisa isikhumbuzo kwaYakobi,+ Wabeka umthetho kwaSirayeli,+ Izinto awaziyalela ookhokho bethu,+ Ukuze zaziwe ngoonyana babo;+   Ukuze isizukulwana esizayo, oonyana ababeza kuzalwa, bazazi,+ Ukuze baphakame baze bazibalisele ababo oonyana,+   Yaye babeke intembelo yabo kuThixo+ Bangalulibali uqheliselo lukaThixo+ kodwa bagcine imiyalelo yakhe.+   Bafanele bangabi njengookhokho babo,+ Isizukulwana esineenkani nesinemvukelo,+ Isizukulwana esingayilungisanga intliziyo yaso+ Nesinomoya ongakholosekanga kuThixo.+   Oonyana bakaEfrayim, nangona bengabatoli abaxhobileyo besaphetha,+ Babuya umva ngemini yomlo.+ 10  Abawugcinanga umnqophiso kaThixo,+ Yaye bala ukuhamba emthethweni wakhe.+ 11  Baza baqalisa nokuzilibala izenzo zakhe+ Nemisebenzi yakhe emangalisayo awayebangele bayibona.+ 12  Phambi kookhokho babo wayenze ngokumangalisayo+ Elizweni laseYiputa,+ intsimi yaseTsowan.+ 13  Wahlukanisa ulwandle, ukuze abaweze,+ waza wabangela amanzi ema njengedama.+ 14  Waqhubeka ebakhokela ngelifu emini+ Yaye ubusuku bonke ngokukhanya komlilo.+ 15  Wahlukanisa amawa entlango,+ Ukuze awabangele asele okuninzi kanye njengamanzi anzongonzongo.+ 16  Kwaye wavelisa imisinga engxondorheni+ ebangela amanzi ahle kanye njengemilambo.+ 17  Baqhubeka bemona ngakumbi+ Ngokuvukela Oyena Uphakamileyo kummandla ongumqwebedu;+ 18  Baza bamvavanya uThixo entliziyweni yabo+ Ngokucelela umphefumlo wabo into edliwayo.+ 19  Ngoko baqalisa ukuthetha nxamnye noThixo.+ Bathi: “Ngaba uThixo unako ukulungiselela itafile entlango?”+ 20  Khangela! Wabetha iliwa+ Ukuze amanzi aqukuqele nemisinga iphuphume.+ “Ngaba uyakwazi nokunika isonka,+ Okanye ngaba unako ukulungiselela abantu bakhe isixhaso?”+ 21  Kungenxa yoko uYehova wevayo waza wavutha ngumsindo;+ Kwaza kwaphenjelwa uYakobi umlilo,+ Kwehla umsindo phezu koSirayeli.+ 22  Kuba abazange bakholwe kuThixo,+ Yaye abazange bakholose ngosindiso lwakhe.+ 23  Wayalela isibhakabhaka esinamafu phezulu, Waza wavula neengcango zezulu.+ 24  Waqhubeka ebanisela imana ukuba badle,+ Waza wabanika nokudla okuziinkozo kwezulu.+ 25  Abantu badla isonka sabanamandla;+ Umphako awabathumelela wona ukuze baneliseke.+ 26  Wabangela ukuba kuqhambuke umoya wasempuma emazulwini+ Wenza umoya wasezantsi uvuthuze ngamandla awo.+ 27  Waza wenza kwana isixhaso phezu kwabo njengemvula,+ Kwanezidalwa eziphaphazelayo ezinamaphiko njengentlabathi yolwandle.+ 28  Waqhubeka ezenza ziwe phakathi enkampini,+ Macala onke emnqubeni wakhe.+ 29  Baqhubeka besidla bezanelisa kakhulu,+ Wabanika oko babekunqwenela.+ 30  Babengawulahlanga umnqweno wabo, Ngoxa ukudla kwabo kwakusesemlonyeni wabo,+ 31  Ngoxa ingqumbo kaThixo yenyukayo nxamnye nabo.+ Waza waqhubeka ebabulala phakathi kwabomeleleyo babo;+ Nabafana bakwaSirayeli wabenza bathi folokohlo. 32  Phezu kwako konke oku bona ngakumbi+ Baza abakholwa emisebenzini yakhe emangalisayo.+ 33  Ngoko wayiphelisa imihla yabo ngokungathi ingumphunga kuphela,+ Neminyaka yabo ngokuphazamiseka. 34  Ngalo lonke ixesha ebabulala, babebuzisa ngaye,+ Baza babuya bamfuna uThixo.+ 35  Baza bakhumbula ukuba uThixo wayeLiliwa labo,+ Nokuba uThixo ongOyena Uphakamileyo wayenguMphindezeli wabo.+ 36  Kwaye bazama ukumqhatha ngomlomo wabo;+ Nangolwimi lwabo bazama ukumxokisa.+ 37  Nentliziyo yabo yayingaqinanga kuye;+ Yaye abazingqinanga bethembekile kumnqophiso wakhe.+ 38  Kodwa wayenenceba;+ wayezigubungela iziphoso+ aze angonakalisi.+ Izihlandlo ezininzi wayewubuyisa umsindo wakhe,+ Yaye wayengawuvuseleli umsindo wakhe. 39  Waqhubeka ekhumbula ukuba babeyinyama,+ Nokuba umoya uyaphuma ungabuyi.+ 40  Babemvukela ngokufuthi kangakanani entlango,+ Babemenza azive ebuhlungu entlango!+ 41  Izihlandlo ngezihlandlo babemvavanya uThixo,+ Bemenza buhlungu Lowo uyiNgcwele kaSirayeli.+ 42  Abasikhumbulanga isandla sakhe,+ Usuku awabakhulula ngalo kutshaba,+ 43  Indlela awayibeka ngayo imiqondiso yakhe eYiputa+ Nemimangaliso yakhe entsimini yaseTsowan;+ 44  Nendlela awayitshintsha ngayo ibe ligazi imijelo yomNayile,+ Ukuze bangakwazi ukusela kwimisinga yabo.+ 45  Wabathumelela izibawu, ukuze zibadle;+ Namasele, ukuze abonakalise.+ 46  Waqalisa ukunikela imveliso yabo kumaphela, Nokubulaleka kwabo kwiinkumbi.+ 47  Imidiliya yabo wayibulala ngesichotho+ Nemithi yabo yesikamore ngamatye esichotho.+ 48  Namaqegu abo wawanikela kwisichotho+ Nemfuyo yabo wayinikela kumkhuhlane onjengomlilo. 49  Wabathumelela umsindo wakhe ovuthayo,+ Ukuvutha komsindo nesiqalekiso nokubandezeleka,+ Abathunywa abaziingelosi abazisa intlekele.+ 50  Wawulungiselela umendo umsindo wakhe.+ Akazange ayinqande imiphefumlo yabo ekufeni; Nobomi babo wabunikela kwindyikitya yokufa.+ 51  Ekugqibeleni wawaxabela onke amazibulo eYiputa,+ Ukuqala kwamandla abo okuvelisa inzala ezintenteni zikaHam.+ 52  Emva koko wabangela abantu bakhe bahamba njengomhlambi,+ Wabaqhuba njengomhlambi entlango.+ 53  Waqhubeka ebakhokela benqabisekile, kwaye abazange bankwantye;+ Nolwandle lwazigubungela iintshaba zabo.+ 54  Wabazisa kummandla wakhe ongcwele,+ Lo mmandla weentaba owazuzwa sisandla sakhe sokunene.+ 55  Ngenxa yabo wazigxotha iintlanga,+ Waza ngolutya lokulinganisa wababela ilifa,+ Ukuze abangele izizwe zakwaSirayeli zihlale emakhayeni azo.+ 56  Kwaye baqalisa ukumvavanya nokumvukela uThixo ongOyena Uphakamileyo,+ Nezikhumbuzo zakhe abazange bazigcine.+ 57  Kwakhona baqhubeka bephambuka besenza ngobuqhophololo njengookhokho babo;+ Bajika njengesaphetha esityeketyeke.+ 58  Yaye baqhubeka bemcaphukisa ngeendawo zabo eziphakamileyo,+ Nangemifanekiso yabo eqingqiweyo baqhubeka bemenza abe nekhwele.+ 59  Weva uThixo+ waza wavutha ngumsindo,+ Waza wamcekisa kakhulu uSirayeli.+ 60  Yaye ekugqibeleni wawushiya umnquba waseShilo,+ Intente awayehlala kuyo phakathi kwabantu basemhlabeni.+ 61  Kwaye wawanikela ekuthinjweni amandla akhe+ Nobuhle bakhe esandleni sotshaba.+ 62  Waqhubeka ebanikela ekreleni abantu bakhe,+ Wavutha umsindo wakhe kwilifa lakhe.+ 63  Abafana bakhe badliwa ngumlilo, Neentombi zakhe ezinyulu azizange zidunyiswe.+ 64  Ke bona ababingeleli bakhe, bawa ngekrele,+ Nabahlolokazi babo abazange balile.+ 65  Wandula ke uYehova wavuka ekulaleni kwakhe,+ Njengalowo unamandla xa eqabuka kwiwayini.+ 66  Wazixabela ngasemva iintshaba zakhe;+ Wazinika ungcikivo olusa kwixesha elingenammiselo.+ 67  Wayigatya intente kaYosefu;+ Nesizwe sakwaEfrayim akazange asinyule.+ 68  Kodwa wanyula isizwe sakwaYuda,+ INtaba yeZiyon, awayithandayo.+ 69  Waqalisa ukuyakha njengeendawo eziphakamileyo ingcwele yakhe,+ Njengomhlaba awuseke ukusa kwixesha elingenammiselo.+ 70  Ngoko wakhetha uDavide umkhonzi wakhe+ Wamthabatha kubuhlanti bomhlambi.+ 71  Wamthabatha ekulandeleni iimazi azanyisayo+ Wamzisa ekubeni ngumalusi phezu koYakobi isizwana sakhe+ Naphezu koSirayeli ilifa lakhe.+ 72  Kwaye waqalisa ukubalusa ngokwengqibelelo yentliziyo yakhe,+ Nangobuchule bezandla zakhe waqalisa ukubakhokela.+

Umbhalo osemazantsi