Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

Khangela

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

INdumiso 69:1-36

Kumalathisi weeNyibiba. EkaDavide.+ 69  Ndisindise, Thixo, kumanzi afikelele emphefumlweni wam.+   Nditshone eludakeni olunzulu, ekungekho mhlaba wokuma kulo.+Ndingene emanzini anzulu,Yaye umsinga oqukuqelayo undikhukulisile.+   Ndidiniwe kukumemeza;+Umqala wam uyarhwexa.Amehlo am aphelelwe elindele kuThixo wam.+   Abo bandithiye ngaphandle kwesizathu baninzi ngaphezu kweenwele zentloko yam.+Abo bandithulisayo, beziintshaba zam ngaphandle kwesizathu, baninzi.+Oko bendingakuthabathanga ngokukuphanga ndiyakubuyisela.   Owu Thixo, wena uyabazi ubudenge bam,Akufihlakalanga kuwe ukuba netyala kwam.+   Owu ngamana abo bathembela ngawe abangebi neentloni ngenxa yam,+Owu Nkosi enguMongami, Yehova wemikhosi.+Owu ngamana abo bakufunayo abangethotywa ngenxa yam,+Owu Thixo kaSirayeli.+   Kuba ngenxa yakho ndiyinto yokungcikivwa,+Ubuso bam bugutyungelwe kukuthotywa.+   Ndahlukanisiwe kubantakwethu,+Yaye ndingowasemzini koonyana bakama.+   Kuba ukuzondelela indlu yakho ngokupheleleyo kundidlile,+Ungcikivo lwabo bakungcikivayo luphezu kwam.+ 10  Ndaza ndaqalisa ukulila ngokuzila ukutya komphefumlo wam,+Kodwa kwaba lungcikivo kum.+ 11  Ekwenzeni kwam amarhonya aba sisinxibo sam,Kubo ndaba ngumzekelo.+ 12  Abo bahlala esangweni baqalisa ukuzixhalabisa ngam,+Ndaza ndaba yingoma yabaseli besiselo esinxilisayo.+ 13  Ke mna, bendithandaza kuwe, Yehova,+Ngexesha elamkelekileyo, Thixo.+Ngobuninzi bobubele bakho bothando ndiphendule ngenyaniso yosindiso lwakho.+ 14  Ndihlangule eludakeni, ukuze ndingatshoni.+Owu ngamana ndingahlangulwa kwabo bandithiyileyo+ nasemanzini anzulu.+ 15  Owu ngamana umsinga oqukuqelayo wamanzi awungendikhukulisi,+Neenzulu azingendiginyi,Lize nequla liwuvale kum umlomo walo.+ 16  Ndiphendule, Yehova, ngokuba bulungile ububele bakho bothando.+Ngokobuninzi beenceba zakho buyela kum,+ 17  Yaye musa ukubufihla ubuso bakho kumkhonzi wakho.+Kuba ndisezingxakini ezinkulu, ndiphendule ngokukhawuleza.+ 18  Sondela emphefumlweni wam, uwuhlangule;+Ngenxa yeentshaba zam ndikhulule.+ 19  Wena ulwazi lonke ungcikivo lwam nehlazo lam nokuthotywa kwam.+Bonke abo babonisa ubutshaba kum baphambi kwakho.+ 20  Ungcikivo luyaphule intliziyo yam, yaye inxeba alinyangeki.+Ndiqhubeke ndinethemba lokuba kukho uthile oya kubonisa uvelwano, kodwa bekungekho namnye;+Nokuba kuya kubakho abathuthuzeli, kodwa andafumana namnye.+ 21  Kodwa bandityise isityalo esinetyhefu,+Ukuze ndithobe unxano bazame ukundinika iviniga.+ 22  Itafile yabo ephambi kwabo mayibe sisibatha.+Nentlalo-ntle yabo ibe ngumgibe.+ 23  Mawabe mnyama amehlo abo ukuze bangaboni;+Isinqe sabo sibangele sigexe rhoqo.+ 24  Phalazela isiqalekiso sakho phezu kwabo,+Uze umsindo wakho ovuthayo ubafikele.+ 25  Mayiphanze inkampu yabo ebiyelwe ngodonga;+Ezintenteni zabo kungabikho uhlalayo.+ 26  Kuba lowo wena umbethileyo bamsukele,+Yaye iintlungu zabo bahlatyiweyo baqhubekile bezibalisa. 27  Yongeza isiphoso phezu kwesiphoso sabo,+Bangangeni ebulungiseni bakho.+ 28  Mabacinywe encwadini yabaphilayo,+Yaye kwanga abangebhalwa nabangamalungisa.+ 29  Kodwa ndixhwalekile yaye ndiyaqaqanjelwa.+Owu Thixo, ngamana usindiso lwakho lungandikhusela.+ 30  Ndiya kulidumisa ngengoma igama likaThixo,+Ndize ndimenze mkhulu ngombulelo.+ 31  Oku kuya kukholeka ngakumbi kuYehova kunenkunzi yenkomo,+Ngaphezu kwethole lenkomo eliyinkunzi elineempondo, elinophuphu olucandekileyo.+ 32  Abalulamileyo baya kubona ngokuqinisekileyo; baya kuvuya.+Nina bafuna uThixo, intliziyo yenu mayiqhubeke iphila.+ 33  Kuba uYehova uphulaphula abangamahlwempu,+Yaye eneneni akayi kuwadelela amabanjwa akhe.+ 34  Malimdumise izulu nomhlaba,+Iilwandle nayo yonke into enambuzelayo kuzo.+ 35  Kuba uThixo uya kuyisindisa iZiyon+Aze azakhe izixeko zakwaYuda;+Kwaye ngokuqinisekileyo baya kuhlala apho baze bazidle ilifa.+ 36  Inzala yabakhonzi bakhe iya kuzidla ilifa,+Baze abo bathanda igama lakhe bahlale kuzo.+

Umbhalo osemazantsi