Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

INdumiso 18:1-50

Kumalathisi. Eyomkhonzi kaYehova, ekaDavide, owathetha amazwi ale ngoma kuYehova ngomhla uYehova awamhlangula ngawo entendeni yeentshaba zakhe zonke nasesandleni sikaSawule.+ Waza wathi: 18  Ndiya kuba nomsa kuwe, Yehova mandla am.+   UYehova yingxondorha yam negwiba lam noMsindisi wam.+ UThixo wam liliwa lam. Ndiya kusabela kuye,+ Ulikhaka lam nophondo lwam losindiso, indawo yam ephakamileyo nenqabisekileyo.+   Ndiya kubiza kuLowo ungowokudunyiswa, uYehova,+ Yaye ndiya kusindiswa kwiintshaba zam.+   Iintsontelo zokufa zindirhawule;+ Izikhukula zamadoda angamatshivela nazo zaqhubeka zindinkwantyisa.+   Iintsontelo zeShiyol zandingqonga;+ Imigibe yokufa yajamelana nam.+   Ekubandezelekeni kwam ndaqhubeka ndibiza kuYehova, Ndaqhubeka ndikhalela uncedo kuThixo wam.+ Esetempileni yakhe waliva ilizwi lam,+ Nokukhalela uncedo kwam phambi kwakhe kwafika ezindlebeni zakhe.+   Yaye umhlaba waqalisa ukugungqa nokunyikima,+ Neziseko zeentaba zaphazamiseka,+ Zaqhubeka zihexa ngenxa yokuba wayecaphukile.+   Kwenyuka umsi emathatheni akhe, yaye umlilo ophuma emlonyeni wakhe waqhubeka uqwenga;+ Amalahle aphuma kuye avutha.   Wawathoba ke amazulu waza wehla.+ Yaye ngaphantsi kweenyawo zakhe kwakukho intsunguzi yesithokothoko. 10  Weza ekhwele ikherubhi ephaphazela,+ Wafika ngesantya ekhwele emaphikweni omoya.+ 11  Wandula ke wenza ubumnyama baba yindawo yakhe yokuzifihla,+ Njengomnquba wakhe macala onke, Amanzi amnyama, iingqimba zamafu.+ 12  Ekuqaqambeni okuphambi kwakhe kwaphuma amafu akhe awayedlula,+ Isichotho namalahle avuthayo omlilo.+ 13  Waza uYehova waqalisa ukududuma esemazulwini,+ Yaye Oyena Uphakamileyo waqalisa ukukhupha ilizwi lakhe,+ Isichotho namalahle avuthayo omlilo. 14  Waqhubeka ethumela iintolo zakhe, ukuze abachithachithe;+ Yaye wathumela imibane, ukuze avuse isiphithiphithi phakathi kwabo.+ 15  Yaye imiphantsi yemisinga yamanzi yabonakala,+ Nemithombo yelizwe elinemveliso yatyhileka+ Ngenxa yokukhalima kwakho, Yehova, ngokufutha kwempefumlo yamathatha akho.+ 16  Wathumela ephezulu, wandithabatha,+ Wanditsala ndaphuma emanzini amaninzi.+ 17  Wandihlangula kutshaba lwam olomeleleyo,+ Nakwabo bandithiyileyo; ngenxa yokuba babomelele ngakumbi kunam.+ 18  Baqhubeka bendihlangabeza ngemini yentlekele yam,+ Kodwa uYehova wandixhasa.+ 19  Yaye wandikhuphela endaweni ebanzi;+ Wandihlangula, ngenxa yokuba wayeyoliswa ndim.+ 20  UYehova undivuza ngokobulungisa bam;+ Undibuyekeza ngokokuhlambuluka kwezandla zam.+ 21  Kuba ndizigcinile iindlela zikaYehova,+ Yaye andimkanga ngobungendawo kuThixo wam.+ 22  Kuba zonke izigwebo zakhe ziphambi kwam,+ Nemimiselo yakhe andiyi kuyishenxisa kum.+ 23  Ndiya kuzingqina ndingenasiphoso kuye,+ Ndizigcine ekwenzeni isiphoso.+ 24  Makandibuyekeze uYehova ngokobulungisa bam,+ Ngokokuhlambuluka kwezandla zam phambi kwamehlo akhe.+ 25  Kulowo unyanisekileyo uya kwenza ngokunyaniseka;+ Uya kuqhubana nendoda engenasiphoso, eyomeleleyo ngokungenasiphoso;+ 26  Kulowo uzigcina ehlambulukile uya kuzibonisa uhlambulukile;+ Kulowo unobugwenxa uya kuzibonakalisa ugwenxa;+ 27  Ngenxa yokuba wena uya kubasindisa abantu abaxhwalekileyo;+ Kodwa amehlo anekratshi uya kuwathoba.+ 28  Kuba wena, Yehova, uya kusikhanyisa isibane sam;+ UThixo wam uya kubenza bukhanye ubumnyama bam.+ 29  Kuba ngawe ndinokuwahlangabeza amatutu;+ Yaye ngoThixo wam ndinokulunyuka udonga.+ 30  Ke yena uTHIXO oyinyaniso, igqibelele indlela yakhe;+ Ilizwi likaYehova lisulungekile.+ Ulikhaka kubo bonke abo basabela kuye.+ 31  Kuba ngubani na uThixo ingenguye uYehova?+ Ngubani na iliwa ngaphandle koThixo wethu?+ 32  UTHIXO oyinyaniso nguLowo undibhinqisa ngokuqinileyo ngamandla,+ Yaye uya kuyenza igqibelele indlela yam,+ 33  Esenza iinyawo zam zibe njengezamaxhamakazi,+ Yaye undigcina ndimi ezindaweni eziphakamileyo kum.+ 34  Izandla zam uzifundisa imfazwe,+ Neengalo zam zigobe isaphetha sobhedu.+ 35  Uya kundinika ikhaka lakho losindiso,+ Yaye isandla sakho sasekunene siya kundixhasa,+ Ize eyakho intobeko indenze mkhulu.+ 36  Amanyathelo am uya kuwenzela indawo ebanzi ngokwaneleyo ngaphantsi kwam,+ Yaye ngokuqinisekileyo amaqatha am akayi kuhexa.+ 37  Ndiya kuzisukela ndizifumane iintshaba zam; Yaye andiyi kubuya zide zitshabalale.+ 38  Ndiya kuzitshitshisa ukuze zingakwazi ukuphakama kwakhona;+ Ziya kuwa phantsi kweenyawo zam.+ 39  Uya kundibhinqisa amandla ukuze ndilungele imfazwe; Abo bandivukelayo uya kubenza bathi folokohlo phantsi kwam.+ 40  Ke zona iintshaba zam, uya kuzenza zindinikele umva;+ Yaye abo bandithiye kakhulu, ndiya kubathulisa.+ 41  Bakhalela uncedo, kodwa akukho msindisi,+ Bakhala kuYehova, kodwa eneneni akabaphenduli.+ 42  Yaye ndiya kubaguba bacoleke njengothuli phambi komoya;+ Ndiya kubaphalaza njengodaka lwezitrato.+ 43  Uya kundisindisa ekuhlatyweni amadlala ngabantu.+ Uya kundimisela ndibe yintloko yeentlanga.+ Isizwana endingasazanga—siya kundikhonza.+ 44  Baya kundithobela ngondiva nje kuphela;+ Abasemzini baya kuza kum bekhokhoba.+ 45  Abasemzini baya kuphelelwa, Yaye baya kuphuma bengcangcazela kwiindonga zabo zokuzikhusela.+ 46  UYehova uyaphila,+ malibongwe ke iLiwa lam,+ Kwaye makaphakanyiswe uTHIXO wosindiso lwam.+ 47  UTHIXO oyinyaniso nguMniki wezenzo zempindezelo kum;+ Yaye izizwana uzithoba phantsi kwam.+ 48  Uyandisindisa kwiintshaba zam ezinomsindo;+ Uya kundiphakamisa ngaphezu kwabo bandivukelayo,+ Uya kundihlangula kwindoda yogonyamelo.+ 49  Ngenxa yoko ndiya kukubonga phakathi kweentlanga, Yehova,+ Negama lakho ndiliculele uncuthu lwengoma.+ 50  Wenzela ukumkani wakhe izenzo ezikhulu zosindiso+ Yaye umenzela ububele bothando othanjisiweyo wakhe,+ UDavide nembewu yakhe kuse kwixesha elingenammiselo.+

Umbhalo osemazantsi