Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

INdumiso 119:1-176

א [ʼAʹleph] 119  Banoyolo abo bandlela yabo ingenasiphoso,+ Abo bahamba emthethweni kaYehova.+   Banoyolo abo bagcina izikhumbuzo zakhe;+ Bamfune ngentliziyo yonke.+   Ngokwenene abaqheliseli ntswela-bulungisa.+ Bahambe ngeendlela zakhe.+   Wena ngokuyalelayo unikele imiyalelo yakho+ Ukuba igcinwe ngenyameko.+   Owu akwaba iindlela zam bezimiselwe ngokuqinileyo+ Ukugcina imimiselo yakho!+   Ngoko ke bendingayi kuba nazintloni,+ Xa ndikhangela kuyo yonke imiyalelo yakho.+   Ndiya kukubonga ngentliziyo ethe tye,+ Ekuzifundeni kwam izigwebo zakho zobulungisa.+   Ndiyaqhubeka ndiyigcina imimiselo yakho.+ Owu musa ukundishiya ngokupheleleyo.+ ב [Behth]   Umfana+ uya kuwuhlambulula njani na umendo wakhe? Ngokuzilinda ngokwelizwi lakho.+  10  Ndikufune ngentliziyo yam iphela.+ Musa ukundibangela ndihambe ndibhadula emiyalelweni yakho.+  11  Ndiligcine entliziyweni yam ilizwi lakho,+ Ukuze ndingakoni.+  12  Ungowokubongwa wena, Yehova. Ndifundise imimiselo yakho.+  13  Ngemilebe yam ndizivakalisile+ Zonke izigwebo zomlomo wakho.+  14  Endleleni yezikhumbuzo zakho ndiye ndagcoba,+ Kanye njengakuzo zonke izinto zexabiso.+  15  Ndiza kuzixhalabisa ngemiyalelo yakho,+ Kwaye ndiza kukhangela umendo wakho.+  16  Ndiya kubonisa ukuyithanda imimiselo yakho.+ Andiyi kulilibala ilizwi lakho.+ ג [Giʹmel]  17  Yenza ngokufanelekileyo kumkhonzi wakho, ukuze ndiphile+ Nokuze ndigcine ilizwi lakho.+  18  Vula amehlo am, ukuze ndikhangele+ Kwizinto ezimangalisayo ezisemthethweni wakho.+  19  Ndingumphambukeli elizweni.+ Musa ukuyifihla kum imiyalelo yakho.+  20  Umphefumlo wam utyumkile ngokulangazelela+ Izigwebo zakho ngalo lonke ixesha.+  21  Ubakhalimele abo bakhukhumeleyo abaqalekisiweyo,+ Abashenxayo emiyalelweni yakho.+  22  Susa kum ungcikivo nokudelwa,+ Kuba ndizigcinile izikhumbuzo zakho.+  23  Kwaneenkosana zihleli; zathetha omnye komnye ngam.+ Yena ke umkhonzi wakho, uzixhalabisa ngemimiselo yakho.+  24  Ndiyazithanda izikhumbuzo zakho,+ Njengamadoda ecebo lam.+ ד [Daʹleth]  25  Umphefumlo wam ubunamathele eluthulini.+ Ndigcine ndiphila ngokwelizwi lakho.+  26  Ndivakalise iindlela zam, ukuze undiphendule.+ Ndifundise imimiselo yakho.+  27  Ndiqondise indlela yemiyalelo yakho,+ Ukuze ndizixhalabise ngemisebenzi yakho emangalisayo.+  28  Umphefumlo wam ubungalali ngenxa yentlungu.+ Ndivuse ngokwelizwi lakho.+  29  Shenxisa kum indlela yobuxoki,+ Uze undibabale ngomthetho wakho.+  30  Ndinyule indlela yokuthembeka.+ Izigwebo zakho ndizigqale njengezifanelekileyo.+  31  Ndinamathele kwizikhumbuzo zakho.+ Owu Yehova, ungandenzi ndihlazeke.+  32  Ndiya kubaleka ngendlela yemiyalelo yakho,+ Ngenxa yokuba uyenze yabanzi intliziyo yam.+ ה [Heʼ]  33  Ndiyalele, Yehova, endleleni yemimiselo yakho,+ Ukuze ndiyigcine kude kuse ekupheleni.+  34  Ndiqondise, ukuze ndigcine umthetho wakho+ Nokuze ndiwugcine ngentliziyo iphela.+  35  Ndinyathelise kuwo umendo wemiyalelo yakho,+ Kuba ndiyayoliswa nguwo.+  36  Intliziyo yam yithobele kwizikhumbuzo zakho,+ Kungekhona kwingeniso.+  37  Dlulisa amehlo am angaboni oko kungento yanto;+ Ndigcine ndiphila ngokwendlela yakho.+  38  Phumeza kumkhonzi wakho ilizwi lakho+ Elo likhokelela ekubeni akoyike.+  39  Dlulisa ungcikivo lwam, endiloyikayo,+ Kuba izigwebo zakho zilungile.+  40  Khangela! Ndiyilangazelele imiyalelo yakho.+ Ndigcine ndiphila ngobulungisa bakho.+ ו [Waw]  41  Ngamana ububele bakho bothando bungeza kum, Yehova,+ Usindiso lwakho ngokwelizwi lakho,+  42  Ukuze ndimphendule ngelizwi lowo undingcikivayo,+ Kuba ndikholose ngelizwi lakho.+  43  Kwaye musa ukulisusa emlonyeni wam ngokupheleleyo ilizwi lenyaniso,+ Kuba ndilindele izigwebo zakho.+  44  Ndiza kuwugcina rhoqo umthetho wakho,+ Ukusa kwixesha elingenammiselo, ewe ngonaphakade.+  45  Ndiza kuhambahamba kwindawo ebanzi,+ Kuba ndiyifunile imiyalelo yakho.+  46  Ndiza kuthetha ngezikhumbuzo zakho phambi kookumkani,+ Andiyi kuba nazintloni.+  47  Ndiya kubonisa ukuyithanda imiyalelo yakho+ Leyo ndiyithandayo.+  48  Ndiya kuyiphakamisela izandla zam imiyalelo yakho endiyithandayo,+ Kwaye ndiza kuzixhalabisa ngemimiselo yakho.+ ז [Zaʹyin]  49  Khumbula ilizwi kumkhonzi wakho,+ Elo undenze ndalilindela.+  50  Yiyo le intuthuzelo yam kwinkxwaleko endikuyo,+ Kuba ilizwi lakho lindigcine ndiphila.+  51  Abakhukhumeleyo baye bandigculela ngokugqithileyo.+ Andiphambukanga emthethweni wakho.+  52  Ndizikhumbule izigwebo zakho ukususela kwixesha elingenammiselo, Yehova,+ Yaye ndizifumanela intuthuzelo.+  53  Ndibanjwe kukuvutha ngumsindo ngenxa yabangendawo,+ Abawushiyayo umthetho wakho.+  54  Imimiselo yakho iye yaba luncuthu lweengoma kum+ Endlwini yokuhlala kwam njengomphambukeli.+  55  Ebusuku ndilikhumbule igama lakho, Yehova,+ Ukuze ndigcine umthetho wakho.+  56  Nako oku kuye kwaba kokwam, Ngenxa yokuba ndiyigcinile imiyalelo yakho.+ ח [Chehth]  57  UYehova sisabelo sam;+ Ndithembise ukuwagcina amazwi akho.+  58  Ndikubongozile ngayo yonke intliziyo yam.+ Ndibabale ngokwelizwi lakho.+  59  Ndiziqwalasele iindlela zam,+ Ukuze ndibe nokubuyisela iinyawo zam kwizikhumbuzo zakho.+  60  Ndikhawulezile, andalibazisa+ Ukugcina imiyalelo yakho.+  61  Zona kanye iintsontelo zabangendawo zindingqongile.+ Umthetho wakho andiwulibalanga.+  62  Ezinzulwini zobusuku ndiyavuka ndibulele kuwe+ Ngenxa yezigwebo zakho zobulungisa.+  63  Ndiliqabane labo bonke abo bakoyikayo,+ Nelabo bagcina imiyalelo yakho.+  64  Ububele bakho bothando, Yehova, buzalise umhlaba.+ Ndifundise imimiselo yakho.+ ט [Tehth]  65  Eneneni uqhubene kakuhle nomkhonzi wakho,+ Yehova, ngokwelizwi lakho.+  66  Ndifundise ukulunga,+ ingqiqo+ nokwazi,+ Kuba ndibonise ukholo kwimiyalelo yakho.+  67  Phambi kokuba ndixhwaleke ndandisona ngempazamo,+ Kodwa ngoku ndigcine ilizwi lakho.+  68  Ulungile yaye wenza okulungileyo.+ Ndifundise imiyalelo yakho.+  69  Abakhukhumeleyo bandidyobhe ngobuxoki.+ Mna ke, ndiya kuyigcina imiyalelo yakho ngentliziyo yam yonke.+  70  Intliziyo yabo ayinamvakalelo kanye njengamanqatha.+ Mna ke ndiwuthandile umthetho wakho.+  71  Kundilungele okokuba ndiye ndaxhwaleka,+ Ukuze ndifunde imimiselo yakho.+  72  Ulungile kum umthetho+ womlomo wakho,+ Ulunge ngakumbi kunamawaka amaqhosha egolide nesilivere.+ י [Yohdh]  73  Izandla zakho zindenzile, zandilungisa ngokuqinileyo.+ Ndiqondise, ukuze ndifunde imiyalelo yakho.+  74  Abo bakoyikayo ngabo abaya kundibona baze babe nemihlali,+ Kuba ndilindele ilizwi lakho.+  75  Ndazi kakuhle, Yehova, ukuba izigwebo zakho zibubulungisa+ Nokuba undixhwalekise ngokuthembeka.+  76  Ngamana ububele bakho bothando, bunganceda bunithuthuzele,+ Ngokwelizwi lakho kumkhonzi wakho.+  77  Iinceba zakho mazize kum, ukuze ndiqhubeke ndiphila;+ Kuba ndiyawuthanda umthetho wakho.+  78  Abakhukhumeleyo mababe neentloni, kuba baye bandilahlekisa ngaphandle kwesizathu.+ Mna ke, ndizixhalabisa ngemiyalelo yakho.+  79  Abo bakoyikayo mababuyele kum,+ Nabo bazaziyo izikhumbuzo zakho.+  80  Intliziyo yam mayingqineke ingenasiphoso kwimimiselo yakho,+ Ukuze ndingabi neentloni.+ כ [Kaph]  81  Umphefumlo wam ulangazelela usindiso lwakho;+ Ndilindele ilizwi lakho.+  82  Amehlo am alangazelela ilizwi lakho,+ Ngoxa ndisithi: “Uya kundithuthuzela nini na?”+  83  Kuba ndiye ndanjengentsuba+ emsini. Imimiselo yakho andiyilibalanga.+  84  Zingaphi na iintsuku zomkhonzi wakho?+ Uya kuwuphumeza nini na umgwebo kwabo banditshutshisayo?+  85  Abakhukhumeleyo bandimbele imigibe ukuze bandifumane,+ Abo bangavumelaniyo nomthetho wakho.+  86  Yonke imiyalelo yakho ikukuthembeka.+ Banditshutshisile ngaphandle kwesizathu. Khawundincede.+  87  Ngethuba elincinane ngebenditshabalalisile emhlabeni;+ Kodwa mna andiyishiyanga imiyalelo yakho.+  88  Ngokobubele bakho bothando ndigcine ndiphila,+ Ukuze ndigcine isikhumbuzo somlomo wakho.+ ל [Laʹmedh]  89  Ukusa kwixesha elingenammiselo, Yehova,+ Ilizwi lakho limile emazulwini.+  90  Ukuthembeka kwakho kukwizizukulwana ngezizukulwana.+ Uwuzinzise ngokuqinileyo umhlaba, ukuze uqhubeke umile.+  91  Ngokwezigwebo zakho ezo zinto zimile kude kube namhlanje,+ Kuba zonke zingabakhonzi bakho.+  92  Ukuba bendingawuthandi umthetho wakho,+ Ngoko ngenditshabalele kwinkxwaleko yam.+  93  Andiyi kuyilibala imiyalelo yakho kude kuse kwixesha elingenammiselo,+ Ngenxa yokuba undigcine ndiphila ngayo.+  94  Ndingowakho, khawundisindise,+ Ngenxa yokuba ndiyifunile imiyalelo yakho.+  95  Abangendawo bandilindele, ukuze banditshabalalise.+ Ndiyaqhubeka ndinikela ingqalelo kwizikhumbuzo zakho.+  96  Ndisibonile isiphelo sako konke ukugqibelela.+ Umyalelo wakho ubanzi kakhulu. מ [Mem]  97  Hayi indlela endiwuthanda ngayo umthetho wakho!+ Imini le yonke ndiwuxhalabele.+  98  Umyalelo wakho undenza ndilumke ngakumbi kuneentshaba zam,+ Ngenxa yokuba ngowam ukusa kwixesha elingenammiselo.+  99  Ndiye ndaba nengqiqo ngakumbi kunabafundisi bam bonke,+ Ngenxa yokuba ndixhalabele izikhumbuzo zakho.+ 100  Ndiziphatha ngokuqonda ngakumbi kunamadoda amakhulu,+ Ngenxa yokuba ndiyigcinile imiyalelo yakho.+ 101  Ndizithintele iinyawo zam kuwo wonke umendo wobubi,+ Ngenjongo yokuba ndigcine ilizwi lakho.+ 102  Andiphambukanga kwizigwebo zakho,+ Kuba wena undiyalele.+ 103  Hayi indlela agude ngayo amazwi akho enkalakahleni yam, Agude ngakumbi kunobusi emlonyeni wam!+ 104  Ngenxa yemiyalelo yakho ndiziphatha ngokuqonda.+ Kungenxa yoko le nto ndiwuthiyile wonke umendo wobuxoki.+ נ [Nun] 105  Ilizwi lakho lisisibane elunyaweni lwam,+ Nokukhanya endleleni yam.+ 106  Ndenze isifungo, yaye ndiza kusigcina,+ Ukuba ndigcine izigwebo zakho zobulungisa.+ 107  Ndixhwaleke ngokomkhamo omkhulu.+ Owu Yehova, ndigcine ndiphila ngokwelizwi lakho.+ 108  Nceda uyoliswe yiminikelo yokuzithandela yomlomo wam, Yehova,+ Uze undifundise izigwebo zakho.+ 109  Umphefumlo wam usentendeni yam rhoqo;+ Kodwa umthetho wakho andiwulibalanga.+ 110  Abangendawo bandibekele isibatha,+ Kodwa andibhadulanga emiyalelweni yakho.+ 111  Ndizidle ilifa izikhumbuzo zakho ukusa kwixesha elingenammiselo,+ Kuba zikukugcoba kwentliziyo yam.+ 112  Intliziyo yam ndiyithobele ekwenzeni imimiselo yakho+ Ukusa kwixesha elingenammiselo, kude kuse ekupheleni.+ ס [Saʹmekh] 113  Abantliziyo imbaxa ndibathiyile,+ Kodwa umthetho wakho ndiwuthandile.+ 114  Uyindawo yam yokuzifihla nekhaka lam.+ Ndilindele ilizwi lakho.+ 115  Mkani kum, nina benzi-bubi,+ Ukuze ndigcine imiyalelo kaThixo wam.+ 116  Ndixhase ngokwelizwi lakho, ukuze ndiqhubeke ndiphila,+ Ungandihlazisi ngethemba lam.+ 117  Ndixhase, ukuze ndisindiswe,+ Yaye ndiya kondela imimiselo yakho rhoqo.+ 118  Ubalahlile bonke abo balahlekayo emimiselweni yakho;+ Kuba inkohliso yabo ibubuxoki.+ 119  Ubaphelisile bonke abangendawo bomhlaba njengentlenge.+ Ngoko ke ndizithandile izikhumbuzo zakho.+ 120  Inyama yam iye yankwantya ngokunkwantyiswa kuwe;+ Nangenxa yezigwebo zakho ndiye ndoyika.+ ע [ʽAʹyin] 121  Ndiphumeze umgwebo nobulungisa.+ Musa ukundinikela kwabo bandiqhathayo!+ 122  Yiba ngummeli womkhonzi wakho ngenxa yokulungileyo.+ Ngamana abakhukhumeleyo bangangandiqhathi.+ 123  Wona kanye amehlo am alangazelela usindiso lwakho+ Nelizwi lakho lobulungisa.+ 124  Yenza kumkhonzi wakho ngokobubele bakho bothando,+ Undifundise imimiselo yakho.+ 125  Ndingumkhonzi wakho.+ Ndiqondise,+ Ukuze ndizazi izikhumbuzo zakho.+ 126  Lixesha lokuba uYehova asebenze.+ Bawaphule umthetho wakho.+ 127  Kungenxa yoko le nto ndiyithandile imiyalelo yakho+ Ngaphezu kwegolide, ewe, igolide esulungekisiweyo.+ 128  Kungenxa yoko le nto ndiyigqale njengelungileyo yonke imiyalelo yazo zonke izinto;+ Wonke umendo wobuxoki ndiwuthiyile.+ פ [Peʼ] 129  Izikhumbuzo zakho ziyamangalisa.+ Kungenxa yoko le nto umphefumlo wam uzigcinile.+ 130  Kona kanye ukutyhila kwamazwi akho kunika ukukhanya,+ Kuqondisa abangenamava.+ 131  Ndiwuvule wabanzi umlomo wam, ukuze ndikhefuzele,+ Ngenxa yokuba ndiyilangazelele imiyalelo yakho.+ 132  Jikela kum, undibabale,+ Ngokwesigwebo sakho kwabo bathanda igama lakho.+ 133  Wazinzise ngokuqinileyo amanyathelo am elizwini lakho,+ Yaye ngamana ndingangalawulwa lulo naluphi na uhlobo lwento eyenzakalisayo.+ 134  Ndikhulule kuye nabani na oqhathayo woluntu,+ Kwaye ndiza kuzigcina imimiselo yakho.+ 135  Khanyisa ubuso bakho kumkhonzi wakho,+ Undifundise imimiselo yakho.+ 136  Kuhla imisinga yamanzi emehlweni am+ Ngenxa yokuba abawugcinanga umthetho wakho.+ צ [Tsa·dhehʹ] 137  Ulilungisa, Yehova,+ Nezigwebo zakho zithe tye.+ 138  Uyalele izikhumbuzo zakho+ ngobulungisa Nangokuthembeka okugqithiseleyo.+ 139  Ikhwele lam lindigqibile,+ Ngenxa yokuba iintshaba zam ziwalibele amazwi akho.+ 140  Ilizwi lakho lisulungekisiwe kakhulu,+ Yaye umkhonzi wakho uyalithanda.+ 141  Andibalulekanga yaye ndidelekile.+ Imiyalelo yakho andiyilibalanga.+ 142  Ubulungisa bakho bubulungisa ukusa kwixesha elingenammiselo,+ Nomthetho wakho uyinyaniso.+ 143  Ukubandezeleka nobunzima bandifumana.+ Imiyalelo yakho ndayithanda.+ 144  Ubulungisa bezikhumbuzo zakho bukho ukusa kwixesha elingenammiselo.+Ndiqondise, ukuze ndiqhubeke ndiphila.+ ק [Qohph] 145  Ndibize ngentliziyo yam iphela.+ Ndiphendule, Yehova.+ Imimiselo yakho ndiza kuyigcina.+ 146  Ndibize kuwe. Khawundisindise!+ Yaye ndiza kuzigcina izikhumbuzo zakho.+ 147  Ndivuke kwangoko ekuzeni kokusa,+ ukuze ndikhalele uncedo.+ Ndilindele amazwi akho.+ 148  Amehlo am ayandulele imilindo yasebusuku,+ Ukuze ndizixhalabise ngelizwi lakho.+ 149  Live ilizwi lam ngokobubele bakho bothando.+ Owu Yehova, ndigcine ndiphila ngokwesigwebo sakho.+ 150  Abo basukela ihambo evakalala+ basondele; Bashenxele kude emthethweni wakho.+ 151  Ukufuphi, Yehova,+ Yaye yonke imiyalelo yakho iyinyaniso.+ 152  Kwakudala bendizazi ezinye zezikhumbuzo zakho,+ Kuba waziseka kwixesha elingenammiselo.+ ר [Rehsh] 153  Khawubone inkxwaleko yam, undihlangule;+ Kuba andiwulibalanga umthetho wakho.+ 154  Khawuchophele ityala lam uze undihlangule;+ Ndigcine ndiphila ngokuvumelana nelizwi lakho.+ 155  Usindiso lukude kwabo bangendawo,+ Kuba abayifunanga imimiselo yakho.+ 156  Zininzi iinceba zakho, Yehova.+ Ngokwezigwebo zakho, ndigcine ndiphila.+ 157  Baninzi abatshutshisi bam neentshaba zam.+ Andiphambukanga kwizikhumbuzo zakho.+ 158  Ndibabonile abo benza ngobuqhophololo,+ Yaye ndiziva ndizothekile, ngenxa yokuba abaligcinanga ilizwi lakho.+ 159  Khawubone ukuba ndiyithandile imiyalelo yakho.+ Owu Yehova, ndigcine ndiphila ngokobubele bakho bothando.+ 160  Lonke ilizwi lakho liyinyaniso,+ Nazo zonke izigwebo zakho zikho ukusa kwixesha elingenammiselo.+ ש [Sin] okanye [Shin] 161  Iinkosana zinditshutshisile ngaphandle kwesizathu,+ Kodwa intliziyo yam inkwantyiswa ngamazwi akho.+ 162  Ndiyagcoba ngelizwi lakho+ Kanye njengoko ubani esenjenjalo akufumana amaxhoba amaninzi.+ 163  Ndibuthiyile ubuxoki,+ yaye ndiyaqhubeka ndibucekisa.+ Umthetho wakho ndiwuthandile.+ 164  Ndikudumise izihlandlo ezisixhenxe ngosuku+ Ngenxa yezigwebo zakho zobulungisa.+ 165  Uxolo oluninzi lolwabo bathanda umthetho wakho,+ Yaye kubo akukho mqobo usisikhubekiso.+ 166  Ndithembe usindiso lwakho, Yehova,+ Ndiyenzile imiyalelo yakho.+ 167  Umphefumlo wam uzigcinile izikhumbuzo zakho,+ Kwaye ndizithanda ngokugqithiseleyo.+ 168  Ndiyigcinile imiyalelo yakho nezikhumbuzo zakho,+ Kuba zonke iindlela zam ziphambi kwakho.+ ת [Taw] 169  Ngamana isikhalo sam sokubongoza singasondela phambi kwakho, Yehova.+ Ngokwelizwi lakho, khawundiqondise.+ 170  Ngamana ukucela kwam ubabalo kungangena phambi kwakho.+ Ngokwelizwi lakho, khawundihlangule.+ 171  Ngamana imilebe yam ingampompoza indumiso,+ Kuba undifundisa imimiselo yakho.+ 172  Ngamana ulwimi lwam lungavuma ilizwi lakho,+ Kuba yonke imiyalelo yakho ibubulungisa.+ 173  Ngamana isandla sakho singandinceda,+ Ngenxa yokuba ndinyule imiyalelo yakho.+ 174  Ndilangazelele usindiso lwakho, Yehova,+ Nomthetho wakho ndiyawuthanda.+ 175  Ngamana umphefumlo wam ungaqhubeka uphila yaye ukudumisa,+ Kwaye ngamana izigwebo zakho zingandinceda.+ 176  Ndiye ndabhadula njengemvu elahlekileyo.+ Khawumkhangele umkhonzi wakho,+ Kuba andiyilibalanga imiyalelo yakho.+

Umbhalo osemazantsi