Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

INdumiso 119:1-176

א [ʼAʹleph] 119  Banoyolo abo bandlela yabo ingenasiphoso,+Abo bahamba emthethweni kaYehova.+   Banoyolo abo bagcina izikhumbuzo zakhe;+Bamfune ngentliziyo yonke.+   Ngokwenene abaqheliseli ntswela-bulungisa.+Bahambe ngeendlela zakhe.+   Wena ngokuyalelayo unikele imiyalelo yakho+Ukuba igcinwe ngenyameko.+   Owu akwaba iindlela zam bezimiselwe ngokuqinileyo+Ukugcina imimiselo yakho!+   Ngoko ke bendingayi kuba nazintloni,+Xa ndikhangela kuyo yonke imiyalelo yakho.+   Ndiya kukubonga ngentliziyo ethe tye,+Ekuzifundeni kwam izigwebo zakho zobulungisa.+   Ndiyaqhubeka ndiyigcina imimiselo yakho.+Owu musa ukundishiya ngokupheleleyo.+ ב [Behth]   Umfana+ uya kuwuhlambulula njani na umendo wakhe?Ngokuzilinda ngokwelizwi lakho.+  10  Ndikufune ngentliziyo yam iphela.+Musa ukundibangela ndihambe ndibhadula emiyalelweni yakho.+  11  Ndiligcine entliziyweni yam ilizwi lakho,+Ukuze ndingakoni.+  12  Ungowokubongwa wena, Yehova.Ndifundise imimiselo yakho.+  13  Ngemilebe yam ndizivakalisile+Zonke izigwebo zomlomo wakho.+  14  Endleleni yezikhumbuzo zakho ndiye ndagcoba,+Kanye njengakuzo zonke izinto zexabiso.+  15  Ndiza kuzixhalabisa ngemiyalelo yakho,+Kwaye ndiza kukhangela umendo wakho.+  16  Ndiya kubonisa ukuyithanda imimiselo yakho.+Andiyi kulilibala ilizwi lakho.+ ג [Giʹmel]  17  Yenza ngokufanelekileyo kumkhonzi wakho, ukuze ndiphile+Nokuze ndigcine ilizwi lakho.+  18  Vula amehlo am, ukuze ndikhangele+Kwizinto ezimangalisayo ezisemthethweni wakho.+  19  Ndingumphambukeli elizweni.+Musa ukuyifihla kum imiyalelo yakho.+  20  Umphefumlo wam utyumkile ngokulangazelela+Izigwebo zakho ngalo lonke ixesha.+  21  Ubakhalimele abo bakhukhumeleyo abaqalekisiweyo,+Abashenxayo emiyalelweni yakho.+  22  Susa kum ungcikivo nokudelwa,+Kuba ndizigcinile izikhumbuzo zakho.+  23  Kwaneenkosana zihleli; zathetha omnye komnye ngam.+Yena ke umkhonzi wakho, uzixhalabisa ngemimiselo yakho.+  24  Ndiyazithanda izikhumbuzo zakho,+Njengamadoda ecebo lam.+ ד [Daʹleth]  25  Umphefumlo wam ubunamathele eluthulini.+Ndigcine ndiphila ngokwelizwi lakho.+  26  Ndivakalise iindlela zam, ukuze undiphendule.+Ndifundise imimiselo yakho.+  27  Ndiqondise indlela yemiyalelo yakho,+Ukuze ndizixhalabise ngemisebenzi yakho emangalisayo.+  28  Umphefumlo wam ubungalali ngenxa yentlungu.+Ndivuse ngokwelizwi lakho.+  29  Shenxisa kum indlela yobuxoki,+Uze undibabale ngomthetho wakho.+  30  Ndinyule indlela yokuthembeka.+Izigwebo zakho ndizigqale njengezifanelekileyo.+  31  Ndinamathele kwizikhumbuzo zakho.+Owu Yehova, ungandenzi ndihlazeke.+  32  Ndiya kubaleka ngendlela yemiyalelo yakho,+Ngenxa yokuba uyenze yabanzi intliziyo yam.+ ה [Heʼ]  33  Ndiyalele, Yehova, endleleni yemimiselo yakho,+Ukuze ndiyigcine kude kuse ekupheleni.+  34  Ndiqondise, ukuze ndigcine umthetho wakho+Nokuze ndiwugcine ngentliziyo iphela.+  35  Ndinyathelise kuwo umendo wemiyalelo yakho,+Kuba ndiyayoliswa nguwo.+  36  Intliziyo yam yithobele kwizikhumbuzo zakho,+Kungekhona kwingeniso.+  37  Dlulisa amehlo am angaboni oko kungento yanto;+Ndigcine ndiphila ngokwendlela yakho.+  38  Phumeza kumkhonzi wakho ilizwi lakho+Elo likhokelela ekubeni akoyike.+  39  Dlulisa ungcikivo lwam, endiloyikayo,+Kuba izigwebo zakho zilungile.+  40  Khangela! Ndiyilangazelele imiyalelo yakho.+Ndigcine ndiphila ngobulungisa bakho.+ ו [Waw]  41  Ngamana ububele bakho bothando bungeza kum, Yehova,+Usindiso lwakho ngokwelizwi lakho,+  42  Ukuze ndimphendule ngelizwi lowo undingcikivayo,+Kuba ndikholose ngelizwi lakho.+  43  Kwaye musa ukulisusa emlonyeni wam ngokupheleleyo ilizwi lenyaniso,+Kuba ndilindele izigwebo zakho.+  44  Ndiza kuwugcina rhoqo umthetho wakho,+Ukusa kwixesha elingenammiselo, ewe ngonaphakade.+  45  Ndiza kuhambahamba kwindawo ebanzi,+Kuba ndiyifunile imiyalelo yakho.+  46  Ndiza kuthetha ngezikhumbuzo zakho phambi kookumkani,+Andiyi kuba nazintloni.+  47  Ndiya kubonisa ukuyithanda imiyalelo yakho+Leyo ndiyithandayo.+  48  Ndiya kuyiphakamisela izandla zam imiyalelo yakho endiyithandayo,+Kwaye ndiza kuzixhalabisa ngemimiselo yakho.+ ז [Zaʹyin]  49  Khumbula ilizwi kumkhonzi wakho,+Elo undenze ndalilindela.+  50  Yiyo le intuthuzelo yam kwinkxwaleko endikuyo,+Kuba ilizwi lakho lindigcine ndiphila.+  51  Abakhukhumeleyo baye bandigculela ngokugqithileyo.+Andiphambukanga emthethweni wakho.+  52  Ndizikhumbule izigwebo zakho ukususela kwixesha elingenammiselo, Yehova,+Yaye ndizifumanela intuthuzelo.+  53  Ndibanjwe kukuvutha ngumsindo ngenxa yabangendawo,+Abawushiyayo umthetho wakho.+  54  Imimiselo yakho iye yaba luncuthu lweengoma kum+Endlwini yokuhlala kwam njengomphambukeli.+  55  Ebusuku ndilikhumbule igama lakho, Yehova,+Ukuze ndigcine umthetho wakho.+  56  Nako oku kuye kwaba kokwam,Ngenxa yokuba ndiyigcinile imiyalelo yakho.+ ח [Chehth]  57  UYehova sisabelo sam;+Ndithembise ukuwagcina amazwi akho.+  58  Ndikubongozile ngayo yonke intliziyo yam.+Ndibabale ngokwelizwi lakho.+  59  Ndiziqwalasele iindlela zam,+Ukuze ndibe nokubuyisela iinyawo zam kwizikhumbuzo zakho.+  60  Ndikhawulezile, andalibazisa+Ukugcina imiyalelo yakho.+  61  Zona kanye iintsontelo zabangendawo zindingqongile.+Umthetho wakho andiwulibalanga.+  62  Ezinzulwini zobusuku ndiyavuka ndibulele kuwe+Ngenxa yezigwebo zakho zobulungisa.+  63  Ndiliqabane labo bonke abo bakoyikayo,+Nelabo bagcina imiyalelo yakho.+  64  Ububele bakho bothando, Yehova, buzalise umhlaba.+Ndifundise imimiselo yakho.+ ט [Tehth]  65  Eneneni uqhubene kakuhle nomkhonzi wakho,+Yehova, ngokwelizwi lakho.+  66  Ndifundise ukulunga,+ ingqiqo+ nokwazi,+Kuba ndibonise ukholo kwimiyalelo yakho.+  67  Phambi kokuba ndixhwaleke ndandisona ngempazamo,+Kodwa ngoku ndigcine ilizwi lakho.+  68  Ulungile yaye wenza okulungileyo.+Ndifundise imiyalelo yakho.+  69  Abakhukhumeleyo bandidyobhe ngobuxoki.+Mna ke, ndiya kuyigcina imiyalelo yakho ngentliziyo yam yonke.+  70  Intliziyo yabo ayinamvakalelo kanye njengamanqatha.+Mna ke ndiwuthandile umthetho wakho.+  71  Kundilungele okokuba ndiye ndaxhwaleka,+Ukuze ndifunde imimiselo yakho.+  72  Ulungile kum umthetho+ womlomo wakho,+Ulunge ngakumbi kunamawaka amaqhosha egolide nesilivere.+ י [Yohdh]  73  Izandla zakho zindenzile, zandilungisa ngokuqinileyo.+Ndiqondise, ukuze ndifunde imiyalelo yakho.+  74  Abo bakoyikayo ngabo abaya kundibona baze babe nemihlali,+Kuba ndilindele ilizwi lakho.+  75  Ndazi kakuhle, Yehova, ukuba izigwebo zakho zibubulungisa+Nokuba undixhwalekise ngokuthembeka.+  76  Ngamana ububele bakho bothando, bunganceda bunithuthuzele,+Ngokwelizwi lakho kumkhonzi wakho.+  77  Iinceba zakho mazize kum, ukuze ndiqhubeke ndiphila;+Kuba ndiyawuthanda umthetho wakho.+  78  Abakhukhumeleyo mababe neentloni, kuba baye bandilahlekisa ngaphandle kwesizathu.+Mna ke, ndizixhalabisa ngemiyalelo yakho.+  79  Abo bakoyikayo mababuyele kum,+Nabo bazaziyo izikhumbuzo zakho.+  80  Intliziyo yam mayingqineke ingenasiphoso kwimimiselo yakho,+Ukuze ndingabi neentloni.+ כ [Kaph]  81  Umphefumlo wam ulangazelela usindiso lwakho;+Ndilindele ilizwi lakho.+  82  Amehlo am alangazelela ilizwi lakho,+Ngoxa ndisithi: “Uya kundithuthuzela nini na?”+  83  Kuba ndiye ndanjengentsuba+ emsini.Imimiselo yakho andiyilibalanga.+  84  Zingaphi na iintsuku zomkhonzi wakho?+Uya kuwuphumeza nini na umgwebo kwabo banditshutshisayo?+  85  Abakhukhumeleyo bandimbele imigibe ukuze bandifumane,+Abo bangavumelaniyo nomthetho wakho.+  86  Yonke imiyalelo yakho ikukuthembeka.+Banditshutshisile ngaphandle kwesizathu. Khawundincede.+  87  Ngethuba elincinane ngebenditshabalalisile emhlabeni;+Kodwa mna andiyishiyanga imiyalelo yakho.+  88  Ngokobubele bakho bothando ndigcine ndiphila,+Ukuze ndigcine isikhumbuzo somlomo wakho.+ ל [Laʹmedh]  89  Ukusa kwixesha elingenammiselo, Yehova,+Ilizwi lakho limile emazulwini.+  90  Ukuthembeka kwakho kukwizizukulwana ngezizukulwana.+Uwuzinzise ngokuqinileyo umhlaba, ukuze uqhubeke umile.+  91  Ngokwezigwebo zakho ezo zinto zimile kude kube namhlanje,+Kuba zonke zingabakhonzi bakho.+  92  Ukuba bendingawuthandi umthetho wakho,+Ngoko ngenditshabalele kwinkxwaleko yam.+  93  Andiyi kuyilibala imiyalelo yakho kude kuse kwixesha elingenammiselo,+Ngenxa yokuba undigcine ndiphila ngayo.+  94  Ndingowakho, khawundisindise,+Ngenxa yokuba ndiyifunile imiyalelo yakho.+  95  Abangendawo bandilindele, ukuze banditshabalalise.+Ndiyaqhubeka ndinikela ingqalelo kwizikhumbuzo zakho.+  96  Ndisibonile isiphelo sako konke ukugqibelela.+Umyalelo wakho ubanzi kakhulu. מ [Mem]  97  Hayi indlela endiwuthanda ngayo umthetho wakho!+Imini le yonke ndiwuxhalabele.+  98  Umyalelo wakho undenza ndilumke ngakumbi kuneentshaba zam,+Ngenxa yokuba ngowam ukusa kwixesha elingenammiselo.+  99  Ndiye ndaba nengqiqo ngakumbi kunabafundisi bam bonke,+Ngenxa yokuba ndixhalabele izikhumbuzo zakho.+ 100  Ndiziphatha ngokuqonda ngakumbi kunamadoda amakhulu,+Ngenxa yokuba ndiyigcinile imiyalelo yakho.+ 101  Ndizithintele iinyawo zam kuwo wonke umendo wobubi,+Ngenjongo yokuba ndigcine ilizwi lakho.+ 102  Andiphambukanga kwizigwebo zakho,+Kuba wena undiyalele.+ 103  Hayi indlela agude ngayo amazwi akho enkalakahleni yam,Agude ngakumbi kunobusi emlonyeni wam!+ 104  Ngenxa yemiyalelo yakho ndiziphatha ngokuqonda.+Kungenxa yoko le nto ndiwuthiyile wonke umendo wobuxoki.+ נ [Nun] 105  Ilizwi lakho lisisibane elunyaweni lwam,+Nokukhanya endleleni yam.+ 106  Ndenze isifungo, yaye ndiza kusigcina,+Ukuba ndigcine izigwebo zakho zobulungisa.+ 107  Ndixhwaleke ngokomkhamo omkhulu.+Owu Yehova, ndigcine ndiphila ngokwelizwi lakho.+ 108  Nceda uyoliswe yiminikelo yokuzithandela yomlomo wam, Yehova,+Uze undifundise izigwebo zakho.+ 109  Umphefumlo wam usentendeni yam rhoqo;+Kodwa umthetho wakho andiwulibalanga.+ 110  Abangendawo bandibekele isibatha,+Kodwa andibhadulanga emiyalelweni yakho.+ 111  Ndizidle ilifa izikhumbuzo zakho ukusa kwixesha elingenammiselo,+Kuba zikukugcoba kwentliziyo yam.+ 112  Intliziyo yam ndiyithobele ekwenzeni imimiselo yakho+Ukusa kwixesha elingenammiselo, kude kuse ekupheleni.+ ס [Saʹmekh] 113  Abantliziyo imbaxa ndibathiyile,+Kodwa umthetho wakho ndiwuthandile.+ 114  Uyindawo yam yokuzifihla nekhaka lam.+Ndilindele ilizwi lakho.+ 115  Mkani kum, nina benzi-bubi,+Ukuze ndigcine imiyalelo kaThixo wam.+ 116  Ndixhase ngokwelizwi lakho, ukuze ndiqhubeke ndiphila,+Ungandihlazisi ngethemba lam.+ 117  Ndixhase, ukuze ndisindiswe,+Yaye ndiya kondela imimiselo yakho rhoqo.+ 118  Ubalahlile bonke abo balahlekayo emimiselweni yakho;+Kuba inkohliso yabo ibubuxoki.+ 119  Ubaphelisile bonke abangendawo bomhlaba njengentlenge.+Ngoko ke ndizithandile izikhumbuzo zakho.+ 120  Inyama yam iye yankwantya ngokunkwantyiswa kuwe;+Nangenxa yezigwebo zakho ndiye ndoyika.+ ע [ʽAʹyin] 121  Ndiphumeze umgwebo nobulungisa.+Musa ukundinikela kwabo bandiqhathayo!+ 122  Yiba ngummeli womkhonzi wakho ngenxa yokulungileyo.+Ngamana abakhukhumeleyo bangangandiqhathi.+ 123  Wona kanye amehlo am alangazelela usindiso lwakho+Nelizwi lakho lobulungisa.+ 124  Yenza kumkhonzi wakho ngokobubele bakho bothando,+Undifundise imimiselo yakho.+ 125  Ndingumkhonzi wakho.+ Ndiqondise,+Ukuze ndizazi izikhumbuzo zakho.+ 126  Lixesha lokuba uYehova asebenze.+Bawaphule umthetho wakho.+ 127  Kungenxa yoko le nto ndiyithandile imiyalelo yakho+Ngaphezu kwegolide, ewe, igolide esulungekisiweyo.+ 128  Kungenxa yoko le nto ndiyigqale njengelungileyo yonke imiyalelo yazo zonke izinto;+Wonke umendo wobuxoki ndiwuthiyile.+ פ [Peʼ] 129  Izikhumbuzo zakho ziyamangalisa.+Kungenxa yoko le nto umphefumlo wam uzigcinile.+ 130  Kona kanye ukutyhila kwamazwi akho kunika ukukhanya,+Kuqondisa abangenamava.+ 131  Ndiwuvule wabanzi umlomo wam, ukuze ndikhefuzele,+Ngenxa yokuba ndiyilangazelele imiyalelo yakho.+ 132  Jikela kum, undibabale,+Ngokwesigwebo sakho kwabo bathanda igama lakho.+ 133  Wazinzise ngokuqinileyo amanyathelo am elizwini lakho,+Yaye ngamana ndingangalawulwa lulo naluphi na uhlobo lwento eyenzakalisayo.+ 134  Ndikhulule kuye nabani na oqhathayo woluntu,+Kwaye ndiza kuzigcina imimiselo yakho.+ 135  Khanyisa ubuso bakho kumkhonzi wakho,+Undifundise imimiselo yakho.+ 136  Kuhla imisinga yamanzi emehlweni am+Ngenxa yokuba abawugcinanga umthetho wakho.+ צ [Tsa·dhehʹ] 137  Ulilungisa, Yehova,+Nezigwebo zakho zithe tye.+ 138  Uyalele izikhumbuzo zakho+ ngobulungisaNangokuthembeka okugqithiseleyo.+ 139  Ikhwele lam lindigqibile,+Ngenxa yokuba iintshaba zam ziwalibele amazwi akho.+ 140  Ilizwi lakho lisulungekisiwe kakhulu,+Yaye umkhonzi wakho uyalithanda.+ 141  Andibalulekanga yaye ndidelekile.+Imiyalelo yakho andiyilibalanga.+ 142  Ubulungisa bakho bubulungisa ukusa kwixesha elingenammiselo,+Nomthetho wakho uyinyaniso.+ 143  Ukubandezeleka nobunzima bandifumana.+Imiyalelo yakho ndayithanda.+ 144  Ubulungisa bezikhumbuzo zakho bukho ukusa kwixesha elingenammiselo.+Ndiqondise, ukuze ndiqhubeke ndiphila.+ ק [Qohph] 145  Ndibize ngentliziyo yam iphela.+ Ndiphendule, Yehova.+Imimiselo yakho ndiza kuyigcina.+ 146  Ndibize kuwe. Khawundisindise!+Yaye ndiza kuzigcina izikhumbuzo zakho.+ 147  Ndivuke kwangoko ekuzeni kokusa,+ ukuze ndikhalele uncedo.+Ndilindele amazwi akho.+ 148  Amehlo am ayandulele imilindo yasebusuku,+Ukuze ndizixhalabise ngelizwi lakho.+ 149  Live ilizwi lam ngokobubele bakho bothando.+Owu Yehova, ndigcine ndiphila ngokwesigwebo sakho.+ 150  Abo basukela ihambo evakalala+ basondele;Bashenxele kude emthethweni wakho.+ 151  Ukufuphi, Yehova,+Yaye yonke imiyalelo yakho iyinyaniso.+ 152  Kwakudala bendizazi ezinye zezikhumbuzo zakho,+Kuba waziseka kwixesha elingenammiselo.+ ר [Rehsh] 153  Khawubone inkxwaleko yam, undihlangule;+Kuba andiwulibalanga umthetho wakho.+ 154  Khawuchophele ityala lam uze undihlangule;+Ndigcine ndiphila ngokuvumelana nelizwi lakho.+ 155  Usindiso lukude kwabo bangendawo,+Kuba abayifunanga imimiselo yakho.+ 156  Zininzi iinceba zakho, Yehova.+Ngokwezigwebo zakho, ndigcine ndiphila.+ 157  Baninzi abatshutshisi bam neentshaba zam.+Andiphambukanga kwizikhumbuzo zakho.+ 158  Ndibabonile abo benza ngobuqhophololo,+Yaye ndiziva ndizothekile, ngenxa yokuba abaligcinanga ilizwi lakho.+ 159  Khawubone ukuba ndiyithandile imiyalelo yakho.+Owu Yehova, ndigcine ndiphila ngokobubele bakho bothando.+ 160  Lonke ilizwi lakho liyinyaniso,+Nazo zonke izigwebo zakho zikho ukusa kwixesha elingenammiselo.+ ש [Sin] okanye [Shin] 161  Iinkosana zinditshutshisile ngaphandle kwesizathu,+Kodwa intliziyo yam inkwantyiswa ngamazwi akho.+ 162  Ndiyagcoba ngelizwi lakho+Kanye njengoko ubani esenjenjalo akufumana amaxhoba amaninzi.+ 163  Ndibuthiyile ubuxoki,+ yaye ndiyaqhubeka ndibucekisa.+Umthetho wakho ndiwuthandile.+ 164  Ndikudumise izihlandlo ezisixhenxe ngosuku+Ngenxa yezigwebo zakho zobulungisa.+ 165  Uxolo oluninzi lolwabo bathanda umthetho wakho,+Yaye kubo akukho mqobo usisikhubekiso.+ 166  Ndithembe usindiso lwakho, Yehova,+Ndiyenzile imiyalelo yakho.+ 167  Umphefumlo wam uzigcinile izikhumbuzo zakho,+Kwaye ndizithanda ngokugqithiseleyo.+ 168  Ndiyigcinile imiyalelo yakho nezikhumbuzo zakho,+Kuba zonke iindlela zam ziphambi kwakho.+ ת [Taw] 169  Ngamana isikhalo sam sokubongoza singasondela phambi kwakho, Yehova.+Ngokwelizwi lakho, khawundiqondise.+ 170  Ngamana ukucela kwam ubabalo kungangena phambi kwakho.+Ngokwelizwi lakho, khawundihlangule.+ 171  Ngamana imilebe yam ingampompoza indumiso,+Kuba undifundisa imimiselo yakho.+ 172  Ngamana ulwimi lwam lungavuma ilizwi lakho,+Kuba yonke imiyalelo yakho ibubulungisa.+ 173  Ngamana isandla sakho singandinceda,+Ngenxa yokuba ndinyule imiyalelo yakho.+ 174  Ndilangazelele usindiso lwakho, Yehova,+Nomthetho wakho ndiyawuthanda.+ 175  Ngamana umphefumlo wam ungaqhubeka uphila yaye ukudumisa,+Kwaye ngamana izigwebo zakho zingandinceda.+ 176  Ndiye ndabhadula njengemvu elahlekileyo.+ Khawumkhangele umkhonzi wakho,+Kuba andiyilibalanga imiyalelo yakho.+

Umbhalo osemazantsi