Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

INdumiso 109:1-31

Kumalathisi. EkaDavide. Uncuthu lwengoma. 109  Owu Thixo wendumiso yam,+ musa ukuthi cwaka.+   Kuba bandivulele umlomo wongendawo nomlomo wenkohliso.+ Bathethe ngam ngolwimi lobuxoki;+   Bandingqonge ngamazwi entiyo,+ Yaye balwa nam ngaphandle kwesizathu.+   Ngenxa yothando lwam bayandichasa;+ Kodwa mna ndiyathandaza.+   Endaweni yokulungileyo benza okubi kum+ Nentiyo endaweni yothando lwam.+   Misela ongendawo phezu kwakhe, Yaye ngamana umchasi+ angaqhubeka emi ngasesandleni sakhe sasekunene.   Ekugwetyweni kwakhe, makaphume enjengongendawo; Nomthandazo lowo wakhe mawube sisono.+   Imihla yakhe mayibe mbalwa;+ Isigxina sakhe sobuveleli masithatyathwe ngomnye.+   Oonyana bakhe mababe ngamakhwenkwe angenayise+ Nomfazi wakhe abe ngumhlolokazi.+ 10  Nakanjani na oonyana bakhe mababhadu-bhadule;+ Yaye bamele bangqibe, Kwaye bamele bafune ukutya bekwiindawo zabo eziphanzileyo.+ 11  Umbolekisi obiza inzuzo enkulu makakubekele izibatha konke anako,+ Nabasemzini+ mabayiphange imveliso yokuxhamleka kwakhe.+ 12  Makangabi naye omolulela ububele bothando,+ Angabi naye nobabala amakhwenkwe akhe angenayise. 13  Izizukulwana zakhe mazibe zezokunqunyulwa.+ Lisuswe igama lazo kwisizukulwana esilandelayo.+ 14  UYehova makasikhumbule isiphoso sookhokho bakhe,+ Nesono sikanina+—ngamana asinakususwa.+ 15  Mababe phambi koYehova rhoqo;+ Yaya ngamana angakunqumla ukukhunjulwa kwabo emhlabeni;+ 16  Ngenxa yokuba engakukhumbulanga ukwenza ububele bothando,+ Kodwa wasukela umntu oxhwalekileyo nolihlwempu+ Nalowo unentliziyo edakumbileyo, ukuba ambulale.+ 17  Wathanda isiqalekiso,+ kangangokuba samfikela;+ Akazange ayoliswe yintsikelelo,+ Kangangokuba yaba kude kuye;+ 18  Wambeswa ngesiqalekiso njengesambatho sakhe.+ Ngoko sangena phakathi kwakhe njengamanzi+ Nanjengeoli emathanjeni akhe. 19  Ngamana singanjengesambatho kuye eso azisongela ngaso+ Nanjengombhinqo ahlala ewubhinqile rhoqo.+ 20  Nguwo lo umvuzo ovela kuYehova walowo undichasayo+ Nowabo bathetha ububi ngomphefumlo wam.+ 21  Kodwa unguYehova iNkosi enguMongami.+ Qhubana nam ngenxa yegama lakho.+ Ngenxa yokuba ububele bakho bothando bulungile, ndihlangule.+ 22  Kuba ndixhwalekile yaye ndilihlwempu,+ Nentliziyo yam ihlatyiwe ngaphakathi kwam.+ 23  Njengethunzi xa linabayo, ndiyemka;+ Ndivuthululwe njengenkumbi. 24  Amadolo am ayagexa ngenxa yokuzila ukutya,+ Nenyama yam ibhityile, kungekho nayiphi na ioli.+ 25  Yaye kubo ndiye ndaba yinto esisingcikivo.+ Bayandibona—bahlunguzele intloko.+ 26  Ndincede, Yehova Thixo wam;+ Ndisindise ngokobubele bakho bothando.+ 27  Ngamana bangazi ukuba sisandla sakho esi;+ Ukuba wena, Yehova, ukwenzile oku.+ 28  Bona mabavakalise isiqalekiso,+ Kodwa wena ngamana ungavakalisa intsikelelo.+ Bavukile, kodwa mababe neentloni,+ Nomkhonzi wakho abe nemihlali.+ 29  Abo bandichasayo mabambeswe ngokuthotywa,+ Kwaye mabazisongele ngehlazo labo kanye njengokungathi kungesambatho esingenamikhono.+ 30  Ndiya kumbonga kakhulu uYehova ngomlomo wam,+ Naphakathi kwabantu abaninzi ndiya kumdumisa.+ 31  Kuba uya kuma ngasesandleni sokunene solihlwempu,+ Ukuze amsindise kwabo bagweba umphefumlo wakhe.

Umbhalo osemazantsi