Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

INdumiso 107:1-43

(IiNdumiso 107 – 150) 107  Bulelani kuYehova, kuba ulungile;+Kuba ububele bakhe bothando bukho ukusa kwixesha elingenammiselo.+   Mabatsho njalo abo bahlangulweyo nguYehova,+Abo abahlanguleyo esandleni sotshaba,+   Nabo abaqokelele ndawonye bevela emazweni,+Empumalanga nasentshonalanga,+Emntla nasemzantsi.+   Babhadu-bhadula entlango,+ enkqantosini;+Abafumana ndlela eya kwisixeko sokuhlala.+   Babelambile yaye benxaniwe;+Wona kanye umphefumlo wabo ngaphakathi kwabo watyhafa.+   Badanduluka kuYehova besekubandezelekeni;+Wabahlangula kwiingcinezelo ezaziphezu kwabo,+   Waza wabahambisa endleleni elungileyo,+Ukuze bafike kwisixeko sokuhlala.+   Abantu mabambulele uYehova ngobubele bakhe bothando+Nangemisebenzi yakhe emangalisayo koonyana babantu.+   Kuba uwanelisile umphefumlo onxaniweyo;+Nomphefumlo olambileyo uwuzalise ngezinto ezilungileyo.+ 10  Kukho abo babehleli ebumnyameni nakwithunzi elimnyama,+Amabanjwa kwinkxwaleko nasezintsimbini.+ 11  Kuba bavukela+ amazwi kaThixo;+Ababai nantlonelo ngecebo lOyena Uphakamileyo.+ 12  Ngoko wayoyisa intliziyo yabo ngenkathazo;+Bakhubeka, akwabakho bani uncedayo.+ 13  Bamemeza kuYehova becela uncedo ekubandezelekeni kwabo;+Njengesiqhelo ke wabasindisa kwiingcinezelo ezaziphezu kwabo.+ 14  Wabakhupha ebumnyameni nakwithunzi elimnyama,+Waqhawula nezibopho zabo.+ 15  Abantu mabambulele uYehova ngobubele bakhe bothando+Nangemisebenzi yakhe emangalisayo koonyana babantu.+ 16  Kuba uzaphule iingcango zobhedu,+Wayinqumla nemivalo yentsimbi.+ 17  Abo babezizidenge, ngenxa yendlela abanxaxhe ngayo+Nangenxa yeziphoso zabo, ekugqibeleni bazibangela inkxwaleko.+ 18  Umphefumlo wabo wacekisa lonke uhlobo lokutya,+Yaye babefika emasangweni okufa.+ 19  Bamemeza kuYehova becela uncedo ekubandezelekeni kwabo;+Njengesiqhelo ke wabasindisa kwiingcinezelo ezaziphezu kwabo.+ 20  Wathumela ilizwi lakhe waza wabaphilisa+Wabasindisa emihadini yabo.+ 21  Abantu mabambulele uYehova ngobubele bakhe bothando+Nangemisebenzi yakhe emangalisayo koonyana babantu.+ 22  Mabanikele imibingelelo yokubulela+Baze bavakalise imisebenzi yakhe ngentswahla yovuyo.+ 23  Abo behla baye elwandle ngeenqanawa,+Besenza ishishini emanzini amaninzi,+ 24  Ngabo abayibonileyo imisebenzi kaYehova+Nemisebenzi yakhe emangalisayo enzulwini;+ 25  Indlela atsho ngayo ilizwi aze abangele kuvele umoya ovuthuzayo,+Ukuze uphakamise amaza ayo.+ 26  Benyuka baye emazulwini,Bayehla baye emazantsi.Ngenxa yentlekele wona kanye umphefumlo wabo uzifumana unyibilika.+ 27  Bayahexa yaye bayagxadazela njengomntu onxilileyo,+Kwanobulumko babo bonke bungqineka budidekile.+ 28  Bayadanduluka kuYehova besekubandezelekeni,+Yaye uyabakhupha kwiingcinezelo eziphezu kwabo.+ 29  Uzolisa isaqhwithi somoya,+Ukuze amaza olwandle athi cwaka.+ 30  Baba nemihlali ngenxa yokuba wona ayazola,Kwaye ubakhokelela kwichweba loyolo lwabo.+ 31  Abantu mabambulele uYehova ngobubele bakhe bothando+Nangemisebenzi yakhe emangalisayo koonyana babantu.+ 32  Mabambonge ebandleni labantu;+Mabamdumise kwindawo yokuhlala yamadoda akhulileyo.+ 33  Uguqula imilambo ibe yintlango,+Nemithombo yamanzi emhlabeni onxaniweyo,+ 34  Ilizwe elineziqhamo libe leletyuwa,+Ngenxa yobubi babo bahlala kulo. 35  Uguqula intlango ibe lichibi lamanzi elineengcongolo,+Nelizwe lommandla ongumqwebedu libe yimithombo yamanzi.+ 36  Yaye ubabangela bahlale apho abo balambileyo,+Ukuze bamise ngokuqinileyo isixeko sokuhlala.+ 37  Bahlwayela amasimi baze batyale izidiliya,+Ukuze bavelise izilimo ezineziqhamo.+ 38  Uyabasikelela ukuze babe baninzi kakhulu;+Yaye akazivumeli zibe mbalwa iinkomo zabo.+ 39  Kwakhona baba mbalwa baze babuthume phantsi+Ngenxa yokuthintelwa, intlekele nentlungu.+ 40  Uzigalela ngendelelo izidwangube,+Ukuze azenze zibhadu-bhadule enyanyeni, apho kungekho ndlela.+ 41  Kodwa uyalikhusela ihlwempu kwinkxwaleko+Aze aliguqule libe ziintsapho kanye njengomhlambi.+ 42  Abathe tye bayabona baze babe nemihlali;+Kodwa yona ke yonke intswela-bulungisa, kufuneka iwuvale umlomo wayo.+ 43  Ngubani na osisilumko? Uya kuthi kokubini agcine ezi zinto+Kwaye azibonise enikela ingqalelo kwizenzo zikaYehova zobubele bothando.+

Umbhalo osemazantsi