Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

INdumiso 106:1-48

106  Dumisani uYa!+Bulelani kuYehova, kuba ulungile;+Kuba ububele bakhe bothando bukho ukusa kwixesha elingenammiselo.+   Ngubani na onokuthetha ngezenzo zamandla zikaYehova,+Okanye onokuvakalisa yonke indumiso yakhe?+   Banoyolo abo bagcina okusesikweni,+Abenza ubulungisa lonke ixesha.+   Ndikhumbule, Yehova, ngenkoliseko kubo abantu bakho.+Ndinyamekele ngosindiso lwakho,+   Ukuze ndibone ukulunga kwabanyuliweyo bakho,+Ukuze ndibe nemihlali ngokuba nemihlali kohlanga lwakho,+Ukuze ndiqhayise ngelifa lakho.+   Sonile kanye ngokufana nookhokho bethu;+Senze ububi; senze ngokungendawo.+   Bona ke ookhokho bethu eYiputa,Abazange babonakalise nakuphi na ukuyiqiqa imisebenzi yakho emangalisayo.+Abazange babukhumbule ububele bakho bothando obuninzi,+Kodwa baziphatha ngemvukelo elwandle, kuLwandle Olubomvu.+   Wabasindisa ngenxa yegama lakhe,+Ukuze azise amandla akhe.+   Ngako oko walukhalimela uLwandle Olubomvu, loma;+Kwaye wabahambisa emanzini anzongonzongo kwanga kusentlango;+ 10  Waza ngoko wabasindisa esandleni salowo wayebathiyile+Wabahlangula esandleni sotshaba.+ 11  Amanzi azigubungela iintshaba zabo;+Akuzange kusale namnye kuzo.+ 12  Ngoko bakholwa lilizwi lakhe;+Bayivuma indumiso yakhe.+ 13  Bayilibala ngokukhawuleza imisebenzi yakhe;+Abazange balindele icebo lakhe.+ 14  Kodwa babonisa umnqweno wabo wokuzingca entlango+Baza bamcikida uThixo enkqantosini.+ 15  Wabanika isicelo sabo+Waza wathumela isifo esiqhenqethayo emphefumlweni wabo.+ 16  Bammonela uMoses enkampini,+NoAron ongcwele kaYehova.+ 17  Wandula ke umhlaba wavuleka waza waginya uDatan,+Waza waligubungela ibandla lika-Abhiram.+ 18  Nomlilo watshisa phakathi kwendibano yabo;+Ilangatye labaqwenga abo bangendawo.+ 19  Ngapha koko, benza ithole eHorebhe+Baza baqubuda kuwo umfanekiso otyhidiweyo,+ 20  Kangangokuba balwananisa uzuko lwam+Ngembonakaliso yenkunzi yenkomo, into edla utyani.+ 21  Bamlibala uThixo uMsindisi wabo,+UMenzi wezinto ezinkulu eYiputa,+ 22  Imisebenzi emangalisayo kwilizwe lakwaHam,+Izinto ezoyikekayo kuLwandle Olubomvu.+ 23  Wayesele eza kuthi mababhujiswe,+Ukuba kwakungekho ngenxa kaMoses onyuliweyo wakhe,Owema ethubeni phambi kwakhe,+Ukuze ubuye umsindo wakhe, angabonakalisi.+ 24  Balicekisa ilizwe elinqwenelekayo;+Babengakholwa lilizwi lakhe.+ 25  Bamana bembombozela ezintenteni zabo;+Abazange baliphulaphule ilizwi likaYehova.+ 26  Wasiphakamisa ke isandla sakhe efunga ngabo,+Wathi uya kubawisa entlango,+ 27  Wayeya kuyiwisa inzala yabo phakathi kweentlanga,+Wayeya kubachithachitha emazweni.+ 28  Bazibandakanya noBhahali wasePehore+Badla imibingelelo yabafileyo.+ 29  Njengoko babecaphukisa ngezenzo zabo,+Ngoku bafikelwa sisibetho phakathi kwabo.+ 30  Xa uFinehasi wemayo waza wangenelela,+Ngoko isibetho samiswa. 31  Kwabalelwa kuye njengobulungisa okoKwizizukulwana ngezizukulwana ukusa kwixesha elingenammiselo.+ 32  Ngokubhekele phaya, bacaphukisa emanzini aseMeribha,+Kangangokuba uMoses wahlelwa bububi ngenxa yabo.+ 33  Kuba bawenza krakra umoya wakheWaza wathetha ngobutyhuthu-tyhuthu ngemilebe yakhe.+ 34  Abazange bazibhubhise izizwana,+Njengoko uYehova wayetshilo kubo.+ 35  Baxubana neentlanga+Yaye bafunda imisebenzi yazo.+ 36  Bakhonza izithixo zazo,+Zona ke ezi zaba ngumgibe kubo.+ 37  Babebingelela ngoonyana babo+Nangeentombi zabo kwiidemon.+ 38  Ngoko baphalaza igazi elimsulwa,+Igazi loonyana babo neentombi zabo,Ababingelela ngazo kwizithixo zakwaKanan;+Nelizwe langcoliswa luphalazo-gazi.+ 39  Baba ngabangahlambulukanga ngemisebenzi yabo+Baba neentlobano zokuziphatha okubi ngezenzo zabo.+ 40  Wavutha umsindo kaYehova nxamnye nabantu bakhe,+Walicekisa ilifa lakhe.+ 41  Ngokuphindaphindiweyo wabanikela esandleni seentlanga,+Ukuze abo babathiyayo babalawule,+ 42  Nokuze iintshaba zabo zibacinezele,Nokuze bathotyelwe phantsi kwesandla sazo.+ 43  Izihlandlo ezininzi wayebahlangula,+Kodwa bona babeziphatha ngemvukelo kwikhondo labo lokungathobeli,+Babehliswa ngenxa yesiphoso sabo.+ 44  Wayekubona ukubandezeleka kwabo+Akuva ukukhala kwabo bembongoza.+ 45  Wayewukhumbula umnqophiso wakhe kubo,+Wayezisola ngobubele bakhe bothando obuninzi obuzukileyo.+ 46  Wayebanika ukuba babe ngabasizelekayoPhambi kwabo bonke abo bababambe njengabathinjwa.+ 47  Sisindise, Yehova Thixo wethu,+Uze usiqokelele ndawonye ezintlangeni+Ukuze sibulele igama lakho elingcwele,+Sithethe ngemigcobo indumiso yakho.+ 48  Makabongwe uYehova uTHIXO kaSirayeli+Ukususela kwixesha elingenammiselo kuse kwixesha elingenammiselo;Yaye bonke abantu bamele bathi Amen.+Dumisani uYa!+

Umbhalo osemazantsi