Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

IMizekeliso 6:1-35

6  Nyana wam, ukuba uye walimela idlelane lakho,+ ukuba uye wamxhawula owasemzini,+  ukuba uye warhintyelwa ngamazwi omlomo wakho,+ ukuba uye wabanjiswa ngamazwi omlomo wakho,  thabatha eli nyathelo ke, nyana wam, uze uzihlangule, kuba usentendeni yesandla sedlelane lakho:+ Hamba uzithobe uze ulithukuthezele ngokulicenga idlelane lakho.+  Musa ukuwanika ubuthongo nokozela amehlo akho aqaqambileyo.+  Zihlangule njengebhadi esandleni nanjengentaka esandleni sombambisi weentaka.+  Yiya embovaneni,+ vilandini;+ ubone iindlela zayo uze ulumke.  Nangona ingenamphathi, igosa okanye umlawuli,  ilungisa ukutya kwayo ehlotyeni;+ ibuthe ukutya kwayo ngexesha lokuvuna.  Kuya kude kube nini na ulele, vilandini?+ Uya kuvuka nini na ebuthongweni bakho?+ 10  Ngenxa yentwana engakumbi yobuthongo, intwana engakumbi yokozela, intwana engakumbi yokusonga izandla uze ulale,+ 11  buya kukufikela ubuhlwempu bakho ngokuqinisekileyo kanye njengesibhadubhadu,+ nokuswela kwakho njengendoda exhobileyo.+ 12  Umntu olitshivela,+ umntu owenzakalisayo, uhamba ngentetho enobugwenxa,+ 13  uqoba iliso,+ wenza imiqondiso ngonyawo, enze imbonakaliso ngeminwe.+ 14  Bubugwenxa entliziyweni yakhe.+ Uyila ububi ngalo lonke ixesha.+ Ubangela usukuzwano kuphela.+ 15  Kungenxa yoko le nto iya kufika ngequbuliso intlekele yakhe;+ ngephanyazo uya kwaphulwa, kungabikho kuphiliswa.+ 16  Kukho izinto ezintandathu uYehova azithiyileyo;+ ewe, zisixhenxe izinto ezicekisekayo emphefumlweni wakhe:+ 17  ngamehlo aziphakamisayo,+ lulwimi oluxokayo,+ nezandla eziphalaza igazi elimsulwa,+ 18  yintliziyo eyila amacebo enkohlakalo,+ ziinyawo ezikhawulezayo ukubalekela ebubini,+ 19  lingqina elixokayo elifutha ubuxoki,+ naye nabani na obangela usukuzwano phakathi kwabazalwana.+ 20  Owu nyana wam, gcina umyalelo kayihlo,+ ungawushiyi umthetho kanyoko.+ 21  Wubophe entliziyweni yakho rhoqo;+ uwunxibe emqaleni wakho.+ 22  Ekuhambahambeni kwakho uya kukukhokela;+ ekulaleni kwakho, uya kukulinda;+ nasekuvukeni kwakho, uya kuzixhalabisa ngawe. 23  Ngokuba usisibane umyalelo,+ nomthetho ulukhanyiso,+ yaye izohlwayo zengqeqesho ziyindlela yobomi,+ 24  ukuze zikugcine kumfazi onobubi,+ kumfazi wasemzini+ onolwimi olugudileyo. 25  Musa ukubunqwenela ubuhle bakhe ngentliziyo yakho,+ yaye ungathabatheki ngamehlo akhe akhazimlayo,+ 26  kuba ngenxa yomfazi ongunongogo ubani wehlela kwisonka esibusazinge;+ kodwa ngokuphathelele umfazi wenye indoda, uzingela umphefumlo oxabisekileyo.+ 27  Ngaba umntu unokuwufumba na umlilo esifubeni sakhe zize izambatho zakhe zingatshi?+ 28  Okanye ngaba umntu unokuhamba phezu kwamalahle zize iinyawo zakhe zingatshi? 29  Kunjalo ngomntu oba neentlobano zokwazana nomfazi wedlelane lakhe,+ akukho bani umchukumisayo uya kungohlwaywa.+ 30  Abantu abalideleli isela ngenxa nje yokuba libela ukwanelisa umphefumlo walo xa lilambile. 31  Kodwa, xa lifunyanwa, liya kukubuyekeza oko ngokuphindwe kasixhenxe; liya kurhola zonke izinto ezixabisekileyo zendlu yalo.+ 32  Nabani na okrexeza nomfazi uswele intliziyo;+ owenza oko wonakalisa umphefumlo wakhe.+ 33  Uya kufumana isibetho nehlazo,+ yaye aluyi kususwa ungcikivo lwakhe.+ 34  Ngokuba umsindo wendoda eyomeleleyo likhwele,+ yaye ayiyi kubonisa mfesane ngomhla wempindezelo.+ 35  Ayiyi kunikela ngqalelo kulo naluphi na uhlobo lwentlawulelo, kwaye ayiyi kucengeka, kungakhathaliseki ukuba usenza sikhulu kangakanani na isipho.

Umbhalo osemazantsi