Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

IMizekeliso 19:1-29

19  Nabani na osweleyo ohamba engqibelelweni yakhe ulunge ngakumbi+ kunalowo unemilebe egwenxa, nalowo usisiyatha.+  Umphefumlo ongenakwazi awulunganga,+ yaye ongxamayo ngeenyawo zakhe uyona.+  Bubudenge bomntu wasemhlabeni obugqwetha indlela yakhe,+ ize nentliziyo yakhe ibe nomsindo nxamnye noYehova.+  Indyebo yongeza amaqabane amaninzi,+ kodwa osweleyo uyahlukana neqabane lakhe.+  Ingqina elixokayo aliyi kukhululeka esohlwayweni,+ nofutha ubuxoki akayi kusinda.+  Baninzi ababongoza isidwangube,+ yaye wonke ubani uliqabane lomntu onikela izipho.+  Abazalwana bosweleyo bamthiyile bonke.+ Babeka phi na ke abahlobo bakhe bobuqu ukudedela mgama ngakumbi kuye!+ Ufuna ukubacenga; kodwa abakho.+  Ozuza intliziyo+ uthanda umphefumlo wakhe. Olinda ukuqonda uya kufumana okulungileyo.+  Ingqina elixokayo aliyi kukhululeka esohlwayweni,+ nofutha ubuxoki uya kutshabalala.+ 10  Ubunewunewu abusifanele isiyatha.+ Kubeke phi na ke ngomkhonzi ukulawula iinkosana!+ 11  Ingqiqo yomntu ngokuqinisekileyo imenza azeke kade umsindo,+ yaye kuyinto entle kuye ukukubetha ngoyaba ukunxaxha.+ 12  Umsindo wokumkani unjengokubhavuma kwengonyama entsha enesingci,+ kodwa inkoliseko yakhe injengombethe phezu kotyani.+ 13  Unyana osisiyatha yinkxwaleko kuyise,+ yaye usukuzwano lomfazi lunjengophahla oluvuzayo olumgxothayo ubani.+ 14  Lilifa elivela kooyise indlu nobutyebi,+ kodwa umfazi oyingqondi uvela kuYehova.+ 15  Ubuvila buwisa ubuthongo obunzulu,+ yaye umphefumlo odangeleyo uyalamba.+ 16  Ogcina umyalelo ugcina umphefumlo wakhe;+ odela iindlela zakhe uya kubulawa.+ 17  Obabala isisweli uboleka uYehova,+ yaye impatho yakhe uya kumbuyekeza ngayo.+ 18  Mbethe unyana wakho ngoxa kusekho ithemba;+ uze ungakunqweneli ngomphefumlo wakho ukumbulala.+ 19  Onomsindo omkhulu uya kuthwala isohlwayo;+ kuba ukuba uyamhlangula, uya kuhlala usenjenjalo kaninzi-ninzi.+ 20  Phulaphula icebiso uze wamkele ingqeqesho,+ ukuze ube nobulumko kamva.+ 21  Maninzi amacebo entliziyweni yomntu,+ kodwa isigqibo sikaYehova siso esiya kuma.+ 22  Into enqwenelekayo kumntu wasemhlabeni bububele bakhe bothando;+ yaye osweleyo ulunge ngakumbi kunomntu oxokayo.+ 23  Ukoyika uYehova kusa ebomini,+ yaye onako uya kuchitha ubusuku anelisekile;+ akayi kuhlelwa bububi.+ 24  Ivila lifihla isandla salo kwisitya sesidlo;+ alinakusibuyisela kwasemlonyeni walo.+ 25  Mbethe umgculeli,+ ukuze ongenamava abe nobuqili;+ yaye mohlwaye onokuqonda, ukuze akuqonde ukwazi.+ 26  Odlakazelisa uyise nogxotha+ unina ungunyana owenza okuziintloni nokulihlazo.+ 27  Nyana wam, ukuba uthe wayeka ukuphulaphula ingqeqesho, oko kuya kuthetha ukulahlekana kwakho namazwi okwazi.+ 28  Ingqina elilitshivela ligculela okusesikweni,+ yaye kanye umlomo wabantu abangendawo uginya okwenzakalisayo.+ 29  Izigwebo zimiselwe ngokuqinileyo ngenxa yabagculeli,+ yaye imivumbo ilungiselelwe umhlana weziyatha.+

Umbhalo osemazantsi